Rapport angående drøm "møte på astralplanet" angående Jordens situasjon.

-------------------------------------------------------------------------

 

Jeg drømte at jeg var med i en diskusjon på Astralplanet. I første del av diskusjonen ble det ble temaet angående problematikken angåendeenergiproduksjon og forurensing tatt opp. Her var det enighet angående problematikken knyttet til dagens energiproduksjon og at den forbrenningsbaserte energiproduksjonen må opphøre (bruk av olje og kull i kraftverk). Alternativene ble så diskutert. Det var noen som ville satse på vindkraft og bølgekraft i stort monn. En av møtedeltakerne var imidlertid uenig i at dette ville monne nok og han ville ha kraftstasjoner bygget på ITM energiplan 2 og nullpunktenergi slik det blant annet er beskrevet i En alternativ kosmologi. Han mente det var det eneste alternative som ville produsere nok energi slik at behovet kunne bli dekket. Dette fikk en av de andre møtedeltagerne til å protestere vilt da han verken trodde på ITM eller nullpunktenergi. Det ble så en diskusjon med han hvor en blant annet prøvde å overbevise han om at i vakuum er det et så stort energipotensiale i et volum tilsvarende det i en kopp som det skal til for å fordampe alle verdenshav. Det ble blant annet tatt opp kvanteteori i diskusjonen med han for å overbevise han om dette. Det ble så en slags enighet i gruppen om at en kunne prøve å få til energiproduksjon ved hjelp av ITM og nullpunktenergiteknikk. Det ble så foreslått å bygge en ITM kraftstasjon på 1 giga watt (1000 MW) bare som en demonstrasjonsmodell. Jeg begynte nå i tankene å få tenke på hvilke tverrsnitt en måtte bruke i kobberrøret til spolen for å få til 1 GW. Nå forandret imidlertid diskusjonen seg  og en ny diskusjonsgruppe denne gang på romfolk nivå trædde fram. Her ble problematikken tatt opp i full bredde. Romfolket bekreftet det som Stein Erik hadde lest på internett om at det ikke var karbondioksiden som var hovedproblemet men at en brukte opp atmosfærens oksygen på grunn av at det tilgjengelige oksygenet binder seg til karbon for å lage karbondioksid (2 oksygenatomer PR karbonatom). Dette medfører at det pustbare oksygenet blir brukt opp raskt. Da det ble nevnt 50 år med dagens energiteknikk før situasjonen ble kritisk, antydet noen representanter fra romfolket at situasjonen var enda verre og med dagens vekst i konvensjonell teknikk blant annet i India og Kina, vil det kun være 20 til 30 år igjen før folk begynner å dø som følge av oksygenmangel. Det var en enighet blant romfolkgruppen at innføring av ITM og full forståelse for energiplan 2 teknikk på jorden kan løse problemet. (Problemet løses ved at en setter opp et felt på energiplan 2 som løser en del av karbonet fra oksygenet i karbondioksiden i atmosfæren. Karbonet vil da dale ned som tynn svart snø, mens oksygenet blir frigjort til pustbar form. Det kan også løses ved å sette opp et felt på energiplan 2 som transmuterer en del av karbonatomene til oksygen. Dette kan i prinsippet gjenopprette balansen i Jorden atmosfære på under 2 timer). Det kom  tankemessig fram at det ikke er noen endelig løsning at romfolket gjør dette for oss, det kom også klart fram at de gjør dette til en viss grad ellers hadde situasjonen allerede vært mye verre. Det ble nevnt at Johan Atle Lein har rett når han beskriver hvordan romfolk fra andre dimensjoner prøver å forbedre jordens atmosfære til en viss grad). Hvis romfolket gjør dette for oss uten at vi vet hvordan, vil problemet bare utsettes fordi vi vil fortsette med å bruke gammel energiteknikk. Det ble diskusjon i romfolkgruppen om hvorvidt det skulle tillates at jordboerne skulle få full forståelse for energiplan 2. Enkelte delegater var sterkt uenig at jordens folk skulle få denne forståelsen. Det var enighet blant romfolk gruppen om at dette vil løse planetens akutte forurensing og energiproblemer, men kritikerne mente at når mentaliteten blant enkelte jordmennesker er slik at vi fremdeles kapper hodet av hverandre (her ble situasjonen i Afrika spesielt trukket fram med stammekriger osv) så vil det bli meget farlig med fri tilgang til energiplan 2 teknikk på jorden. Dette vil kunne medføre at livet på jorden blir utslettet i løpet av få sekunder, hvis noen i krigersk øyemed for eksempel setter opp et felt på energiplan 2 som stopper en av de kjemiske prosessene i kroppen som er nødvendig for at livet skal opprettholdes. (For eksempel hindrer at de røde blodlegemer kan ta opp oksygen). En annen av delegatene mente at situasjonen ville bli den samme hvis en ikke tillot innføring av energiplan 2 teknikk, for det vi da alle vil dø av oksygenmangel. Denne delegaten mente derfor at det ikke var så mye å tape på å innføre denne teknikken på Jorden og at dette ville tvinge jordboerne til å skjerpe seg, slik at teknikken ble bruk til fredelige formål. En annen av delegatene mente at dette spørsmålet ikke bare vedkom jorden, men at full forståelse for energiplan 2 på jorden, ville kunne true sivilisasjoner i hele galaksen. Dette fordi krigerske jordboere kunne finne på å sette opp felt på energiplan 2 som ville kunne skade livet på andre planeter. Teknologien ville også gi jordboerne fri tilgang til det galaktiske rom. Noen er redd for at noen jordboere kan lage krigsromskip å dra ut på "vikingtokter" til andre planeter i galaksen, og på den måten komme til å volde skade mot andre intetanende sivilisasjoner. Full forståelse for energiplan 2 vil også kunne åpne opp for en forståelse for energiplan 3 teknikk. Dette vil sette Jordmenneskene i stand til å teleportere direkte til andre planeter uten å måtte gå veien om romskip. Med en slik teknikk vil for eksempel ikke Erranerne kunne hindre at umodne jordboere besøker Erra med de konsekvenser dette vil kunne få for sivilisasjonen på denne planeten. Det var enighet blant gruppen at situasjonen nå er kritisk. Evakueringstanker ble tatt opp. Det var blant annet tanker om å evakuere alle jordboere som har en mentalitet som vil kunne være en trussel ved innføring av energiplan 2 teknologi på Jorden til en mere primitiv planet der de vil kunne få sloss i fred. Det var imidlertid motargumenter mot dette som gikk ut på at disse sjelene hørte til Jordens naturlige utviklingssyklus for de er primært utviklet her og at det ville være et altfor sterkt inngrep i Jordens naturlige utvikling. Et syn var også at en kunne innføre energiplan 2 teknologi på Jorden under strengt galaktisk overoppsyn. Motargumentet ville imidlertid være at Jorden måtte bli på en måte fjernstyrt fra det galaktiske råd, og dette ville frata jordboerne sin selvbestemmelse. Dessuten kunne en ikke ha full oversikt over alle jordboeres gjøren og laden etter at teknologien var sluppet løs. Hvis energiplan 2 teknologi blir sluppet på jorden vil dette medføre at all teknologi blir mye billigere da alle produksjonsprosesser vil bli sterkt forenklet ved å bruke transmutasjon og lignende. Et stor romskip som er kapabel å reise i galaksen vil for eksempel ikke koste mere å bygge enn det gjør å bygge et av dagens passasjer fly. Denne diskusjonen er ikke over blant romfolket og det er et ønske at den problematikk som er skissert her blir gjort kjent blant flest mulige jordboere slik at dette kan bli diskutert på en konstruktiv måte også blant vanlige jordmennesker og blant jordiske myndigheter. Det er et ønske blant romfolket at denne problematikken blir spredt på flest mulig jordiske språk.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar: Informasjonens første del var en del av en drøm, og i den drømmen ble det brukt "tale" Informasjonens andre del var også en del av en drøm, men her ble det brukt ren telepati slik at det kun var ren tanke uten språk. Diskusjonen tok derfor bare 2 sekunder.

Mottatt i drøm om morgenen 1/1-2001 av Tore