En analyse angående situasjonen for integrering av den Jordiske sivilisasjon i det galaktiske samfunn PR 5/6-2004. Analysen sammenligner sivilisasjonen på planeten Erra med sivilisasjonene på Jorden (Terra) og tar opp konfliktpunkter mellom disse 2 sivilisasjonsformer.

----------------------------------------------------------------------------

Pr i dag ser ikke situasjonen for denne prosessen så altfor lys ut. Dette negative og undertrykkende krefter har økt sin innflytelse i visse jordiske samfunn. Analysen vil ta utgangspunkt i en tenkt situasjon der kulturen på planeten Erra vil bli forsøkt integrert i de jordiske samfunn. Slik som fortalt før betrakter den galaktiske føderasjon ikke sivilisasjonen på Jorden som enhetlig. Føderasjonen anser sivilisasjons-situasjonen på Jorden som oppdelt i 4 hovedretninger som til dels er i konflikt med hverandre

Disse 4 retningene er:

1. Den Vestlige sivilisasjon.

2. Den Russiske sivilisasjon.

3. Den Kinesiske sivilisasjon.

4. Den Arabiske sivilisasjon.

I tillegg til disse hovedretningene finnes det en rekke sideretninger, ogselvstendige retninger slik som de Afrikanske sivilisasjoner. En kan ikke si at vi har en Afrikansk hovedretning, da de fleste land i Afrika har sin egen sivilisasjonsretning. Dette er en av grunnene til at det er så mye borgerkriger, og kriger mellom naboland på dette kontinentet. Mellom enhver av de 4 sivilisasjonsgrupper kan det oppstå konflikt (krig). Situasjonen minner om sett med galaktiske øyene på de situasjoner som  oppstod på flere planeter i Lyren område i fjern fortid. Her oppstod det krig mellom forskjellige sivilisasjonsretninger, noe som førte til kriger som satte sivilisasjonene på disse planetene kraftig tilbake. Etter at  sivilisasjonen bygget seg opp igjen skjedde det samme på nytt i sykluser. Dette primært fordi de samme sjeler fortsatte og inkarnere på nytt mot de samme planeter noe som førte til at kimen til tidligere sivilisasjonskonflikter, alltid ble bevart. Når det gjelder Jorden gjelder dette ikke like sterkt her fordi minnet til de som inkarnerer som regel slettes mellom hver inkarnasjon. Det er bare et fåtall som husker noe fra den forrige store sivilisasjon på Jorden som var Atlantis sivilisasjonen. På de Lyranske sivilisasjoner bevarte de mesteparten av minnet fra inkarnasjon til inkarnasjon, noe som bidro til å holde gamle konflikter ved like. Når det gjelder Jorden ligger konfliktene mere i at flere grunnleggende sivilisasjonsretninger i Universet kjemper om størst mulig innflytelse på de Jordiske sivilisasjoner. De 2 viktigste grunnretningene er mellom de som tror at det finnes en skaper og de som ikke tror dette. Den Jordiske varianten hvor en antar at alt er materie og at det ikke finnes noen overordnet åndelig styring av tilværelsen, er ikke utbredt i universet på grunn av at det vitenskapelige erkjennelsesnivået er generelt for høyt til en slik erkjennelse. Dette gjelder også negative sivilisasjoner som er basert på frykt og kontroll.

Hvis en sammenligner de jordiske sivilisasjoner (Terra) med den  Erranske sivilisasjon (Erra) er forskjellen stor. Forskjellen har sin  opprinnelse fra grunnen av. Erra ble kolonialisert fra kun 1 sivilisasjonsgruppe med enhetlig språk og kultur. Terra ble kolonialisert fra flere sivilisasjonsgrupper med forskjellig språk og kultur. Når det gjelder planetenes øvrige beskaffenhet kan de sammenlignes. Erra og Terra består av de samme grunnelementer som er basert på Vann og Oksygen. Så planetene er absolutt utseende og naturmessig sammenlignbare. En av de  største forskjellene mellom sivilisasjonene på Erra og Terra, er at på Erra har en et enhetlig livssyn. På Erra tror ikke flertallet på en personlig gud men de tror på en intelligent skapelse som utvikler seg selv hele tiden. Denne skapelsen anser de uttrykke seg igjennom de forskjellige former og energier som finnesi naturen. En kan således si at den Erranske sivilisasjon bygger på en form for natur-religion. Dette står i skarp kontrast til visse deler av Jordisk religion som tror at den materielle verden er skapt av en motmakt som er i opposisjon til den egentlige skaperen. Dette er også i kontrast til det særjordiske materialistiske synet som sier at det ikke finnes noen overordnet plan eller struktur i skapelsen men at alt er dannet som følge av tilfeldigheter uten mål og mening. En annen hovedforskjell er at på Erra har ikke individene utviklet egoet på samme måte som mange jordboere.Dette innebærer at det ikke finnes samme konkurranseinstinkt og eiertrang blant erranerne som blant jordboerne. På Erra finnes det således ikke noe pengesystem, pantentsystem, opphavsrettigheter og eiendomsrett slik detgjør på Jorden. Telepati er like annerkjent på Erra som tale er det. Dette gjør at en Erraner aldri vil påberope seg personligeiendomsrett til en tanke eller ide, fordi de deler tanker og ideer med hverandre ved hjelp av den telepatiske kommunikasjonsform. På grunn av at erranerne mangler sjalusi, eiertrang ,konkurranseinstinkt, egofiksering og herskertrang, finnes det ingen vinningskriminalitet på Erra. En Erraner kan således ligge med ulåst dør uten å frykte at noen stjeler noe og slår enned for å bemektige seg noe som en annen har. Dette er forøverig en helt irrelevant problemstilling for erranerne fordi enhver kan få hvilken materielle gjenstand han vil ved hjelp av atomkopieringsteknikker. Erranerne anser for eksempel legemiddelindustrien på Jorden som vinningskriminelle i samme klasse som narkotikabaroner for begge tjener penger på at folk er syke og fysiske eller psykisk avhengig av deres produkter. Erransk vitenskapanerkjenner flere energityper og høyere dimensjonelle tilstander enn den jordisk vitenskap gjør. Erransk vitenskap bygger forøverig på at det er en intelligent skapelse bak naturen hele tiden, noe jordisk vitenskap stortsett avviser. Det er også andre store forskjeller på andre samfunnsområder enn de som er nevnt her. 

Hva vil skje med en åpen kulturkollisjon mellom sivilisasjonene på Terra ogsivilisasjonen på Erra ?

En åpen kulturkollisjon vil kunne finne sted hvis jordiske massemedier formidler den informasjon og beviser som visse militære myndigheter sitter på angående besøk Jorden har hatt fra andre sivilisasjoner i form av UFOer.Hvis aviser og fjernsyn åpent formidler på global basis de beviser de har for besøk fra for eksempel Erra, vil dette heve den sperren i henhold til galaktiske avtaler Erranerne har til åpent å ta kontakt direkte med jordboerne. Dette fordi planetens eksistens da vil bli etablert som en del av den kollektive bevissthet i den jordiske befolkning. Åpen kontakt vil i et slikt tilfelle ikke stride med galaktiske hovedirektiver for innblanding iandre kulturer. Det som i praksis vil skje etter en offentliggjøring er at en voldsom interesse vil vekkes i A4 sjiktet av jordbefolkningen for å få vite mere angående kulturen på Erra. Som en del av offentlig-gjøringen vil  det bli kjent at Erranerne har etablert skjulte baser på Jorden og via disse blant annet overvåker jordisk fjernsyn, radio og andre massemedia. Det vilsåledes etterhvert oppstå et folkekrav blant A4 sjiktet at jordiske  myndigheter tar kontakt med Erranerne for å få vite mere om deres sivilisasjon, hvordan de har løst problemer som vi på sliter med i dag etc.De politikere som motsetter seg dette, kan risikere ikke å bli gjenvalgt. Neste fase kan være at grupper og enkeltpersoner inviterer Erranere til å holde foredrag om sin sivilisasjon på møter etc. Deretter vil kontakten utvikle seg mer og mer. Det kan tenkes at det oppstår familiebånd mellom Jordboere og Erranere, og at det vil bli født barn hvor den ene av foreldrene er Erraner og den andre Jordboer etc. De jordiske myndigheter som ikke ønsker en slik utvikling vil gjøre alt på å holde kunnskapen om Erras eksistens skjult for den jordiske befolkning. Skulle de til slutt ikke klare dette, vil de forsøke å fremstille Erranerne som ondsinnete fiender hvis hensikt er å erobre jorden og undertrykke den jordiske befolkning. Dette igjennom jordiske massemedier. I en slik situasjon har erranerne rett til å ta til motmæle igjennom jordiske massemedier. Det vil da antas at det vil oppstå en konfliktmellom de jordboerne som stoler på myndighetenes informasjon og de som stoler på Erranernes informasjon. Dette kan i verste fall utvikle seg til åpen krig  på Jorden. Dette er en situasjon den galaktiske føderasjon ikke ønsker.

I 2001 ble det gjort et seriøst forsøk igjennom Steven Greers Disclosure project å spre kunnskap om den galaktiske sivilisasjon til den Jordiske befolkning. Hadde dette gått bra ville konferansen med Greer blitt sendt ijordiske massemedier (f.eks. CNN) med det resultat at besøk fra andre kosmiske sivilisasjoner hadde blitt akseptert som en sannhet i den Jordiske befolkning med øket kontakt som resultat. Terrorhandlingen den 11/9-2001 tok medifokuset vekk fra pressekonferansen med Greer og hindret at det som ble lagt frem her, nådde globale jordiske massemedier. Det kan sies en masse angående hvem eller hva som stod bak 11 September angrepet, men resultatet ble i hvert fall at Steven Greers Disclosure project ble stanset fra å spre seg globalt. Det er antatt at hvis terroristangrepet 11 september hadde mislyktes, ville det oppstått en annen hendelse av tilstrekkelig styrke til å få de globale massemediers fokus vekk fra Disclosure projektet. Noe av det de som ønsker å beholde dagens sivilisasjonsstruktur mest av alt frykter er åpen kontakt mellom Terra og Erra. Sivilisasjonen på Erra representerer for disse en direkte trussel for de verdier disse personer ønsker å opprettholde.

Hva vil skje med de eksisterende jordiske sivilisasjoner med en åpen kontakt til sivilisasjonen på Erra ?

Med åpen kontakt vil de fleste Jordboere få kunnskap om hvordan sivilisasjonenpå Erra er bygd opp og hvordan folk lever der. Dette vil føre til  konflikt mellom den delen av Jordisk kultur som baserer seg på konkurranseøkonomi og den Erranske sivilisasjon. Dette vil i størst grad ramme den vestlige kultur på Jorden, da så og si all politisk tenkning i denne delen av Jordisk sivilisasjon er bygget rundt konkurranseøkonomiske prinsipper. Den Erranske sivilisasjon representerer den rake motsetningen til konkurranseøkonomien. Dette vet visse skjulte grupper i militære innad i den vestlige sivilisasjon. Når det gjelder konfliktpunktene mellom den Arabiske sivilisasjon og den Erranske, vil hovedkonfliktpunktet her ligge på det religiøse planet. Den erranske sivilisasjonsmodell vil være inkompatibel med den form for Islam som praktiseres i mange av araberlandene. Dette på grunn av at denne typen av islam baserer seg på en hersketeknikk med på følgende undertrykkelse av grupper av individer i disse landene, blant annet kvinner. Dette er i konflikt med den erranske kultur. Deretter vil også konkurranseøkonomi også være et moment her da flere av Araberlandene baserer seg på eksport av olje. Når det gjelder den Kinesiske sivilisasjon vil konfliktpunktet her gå på en liten elites dominans over en stor befolkning.På Erra er det ikke slik at en liten elite kommer med en masse direktiver som befolkningen blir styrt etter, men folk styrer seg stort sett seg selvetter noen få retningslinjer. Så når det gjelder Kina så er det maktbegjæret til eliten i kommunistpartiet som er problemet. Når det gjelder Russland så er problematikken noe av det samme som for Kina men ikke i like sterk grad.I tillegg har også Russland begynt å få innslag av konkurranseøkonomi som kan skape problemer. Det er ventet at deler av A4 delen av befolkningen, vil begynne og ta etter den Erranske samfunnsmodellen, noe som vil kunne overkjøreog til slutt utslette elementer av Jordisk kultur som for eksempel konkurranseøkonomien. De som i dag nyter godt av disse elementene vil logisk nok motsette seg forandringer som underminerer dette. Noen er villig til ågå så langt som til å utslette hele den jordiske sivilisasjon med atomvåpen fremfor at den Jordiske kultur skal bli påvirket av en høyerestående galaktisk sivilisasjon med det resultat at blant annet konkurranseøkonomien blir fjernet. Hvis kontakten blir et faktum er det en risiko for at motstandere av dette kan finne på å opptre som terrorister, og ved hjelp av nyervervet teknologi prøve å utslette deler av den nye sivilisasjonsstrukturen på Jorden som vil oppstå som en følge av kontakten. Det er visse individer på Jorden som har en innstilling som er uforenlig medden Erranske kultur f.eks. Disse individene vil alltid være i opposisjon til en sivilisasjonsform som den erranske fordi elementer som eiertrang og herskesyke er helt sentralt i disse individers liv. På Erra har de ikke dette problemet fordi planeten har inkarnasjonskontroll. Personligheter med de nevnte egenskaper får rett og slett ikke inkarnere på planeten. For at en stabil sivilisasjon skal kunne etableres på Jorden etter Erransk mønster, må individer med de nevnte egenskaper fratas innflytelse i samfunnet, og på sikt må sjeler som har dette som helt sentrale talentkjernernektes inkarnasjon på planeten.

Hva må til for at Jorden kan bli en del av den galaktiske sivilisasjon nå ?

For det første må en klar bevissthet angående de andre sivilisasjonenes eksistens etableres i den kollektive bevissthet på Jorden. For det andre må sivilisasjonene på jorden harmoniseres slik at de kan tilpasse seg andre galaktiske sivilisasjoner som for eksempel den Erranske. Til slutt må åpen kontakt kunne etableres mellom individer på Jorden og for eksempel individer på Erra uten at noen myndighet legger seg oppi hvordan denne kontakten utvikler seg. Slik situasjonen er på Jorden nå, er visse regjeringer under innflytelse av negative krefter som baserer sin sivilisasjonsdannelse på hersketeknikker fundamentert på frykt. Eksempelpå dette er Orionimperiet. Disse ønsker ikke at Jorden skal ha åpen galaktisk kontakt, da dette vil frata dem muligheten til å manipulere i det skjulte.Disse krefter har styrket sin posisjon på Jorden etter at George W Bush kom til makten. En av de første tingene som må gjøres er å bryte den innflytelsen disse kreftene har over visse Jordiske regjeringer og militærapparat. Når det gjelder harmoniseringen av de eksisterende jordiske sivilisasjoner til de galaktiske sivilisasjoner er det her de største utfordringene ligger. Noen i den galaktiske sivilisasjon mener at dette ikke lar seg gjennomføre med de nåværende sivilisasjoner på Jorden, og at det må renses opp og startes en helt ny sivilisasjonsform på Jorden fra grunnen av for å få dette til. I eldre tider ble dette løst ved at hele sivilisasjonen ble fjernet, som en følge av en naturkatastrofe som oftest polvending med påfølgende flodbølge. Når dethele stabiliserte seg ble en ny gruppe mennesker satt ned på Jorden for å befolke denne på nytt. Naturkatastrofen ble utløst fra Jordkoldevesenet selv. En mulighet er å løse problemet politisk, men dette vil de skjulte kreftersom er utenfor demokratisk kontroll uansett motarbeide. Et scenario er at det oppstår en politisk situasjon i Midtøsten som blokkerer all oljeeksport derfra. Dette vil få den oljebaserte økonomi i den vestlige sivilisasjon til å kollapse. I det politiske vakuum som oppstår etter denne kollapsen, kan det oppstå en åpning for å kunne spre kunnskap via jordiske massemedier angående besøk fra andre galaktiske sivilisasjoner. A4 delen av befolkningen vil så kunne bli interessert i hjelp fra disse sivilisasjonene for å løse den akutte energikrisen som har oppstått på grunn av oljemangelen. Dette er dog et usikkert scenario fordi de skjulte krefter utenom demokratisk kontroll vil prøve å starte en krig eller noe lignende for å avlede A4 delens oppmerksomhet, slik de har gjort før. En mulighet er at den galaktiske føderasjon går direkte inn og nøytraliserer disse skjulte krefter. Hvis dette skjer har imidlertid Orionimperiet truet med å gripe direkte inn på sin måte. Dette vil i siste instans medføre en galaktisk konflikt mellom Orionimperiet pluss andre mørke sivilisasjoner og det galaktiske forbund over det Jordiske tema. Et annet forhold er at flere andre galaktiske sivilisasjoner er svært betenkt over noe nærmere relasjoner med Jordboerne, på grunn av krigene og ukulturen som finnes på Jorden sett med deres øyne. Disse har analysert forholdene på Jorden igjennom fjernobservasjon og er ikke fornøyd med det de ser. Det finnes også sivilisasjoner som trekker sin konklusjon etter å ha studert det som kommer i form av primært TV sendinger fra jorden. Disse trekker en ikke helt korrekt konklusjon da filmene som sendes ikke gjenspeiler forholdene slik de faktisk er. Flere av disse sivilisasjonene ønsker ikke noe nærmere samkvem med jordboere da de oppfatter disse som voldelige villmenn. Disse kan blokkere vedtak om direkte inngripen i de galaktiske råd som kan foreta en slik beslutning. De sivilisasjoner som er mest skeptiske har ikke så god kunnskap om sjelens utviklingsbaner samt interplanetariske reinkarnasjonsprinsipper samt andre høyere åndelige prinsipper. De er derfor mere fokusert på personers oppførsel på det fysiske plan og trekker sine konklusjoner utfra dette. Når det gjelder den Erranske sivilisasjon, så føler denne sivilisasjonen et slags ansvar ovenfor Jorden fordi denne sivilisasjonens forfedre var involvert i Jordiske anliggender i tidligere tider. Den erranske sivilisasjon er derfor klar for åpent samkvem med jordboere med kompatibelt livssyn og innstilling allerede nå. Det henstilles derfor til de som leser dette skrivet om å komme med konstruktive forslag til løsning på de problemer dette skrivet tar opp angående et åpent samkvem mellom sivilisasjonene på Jorden (Terra) og sivilisasjonen på Erra. Hva som bør gjøres for å få dette til.

----------------------------------------------------------------------------

Dette skrivet er skrevet 5/6-2004 av Tore med inspirasjon fra

et Erransk råd.