Fra Erransk sambandsgruppe til Rolf Kennet Myhre (RKM) og Rune Øverby

Ved en polvendingskatastrofe vil den Jordiske sivilisasjon bli satt sterkt tilbake på flere
områder. Dette er ikke ønskelig i henhold til en større galaktisk plan. Det er meningen at
den nåværende jordmenneskehet skal utvikle seg teknologisk og åndelig til et galaktisk nivå,
slik at den åpent kan sameksistere med andre kulturer i galaksen og bidra til det galaktiske
felleskap. Sivilisasjonen på Jorden har endret kurs i henholdt til den som eksisterte før
1985 og ytterligere etter frekvenshevingen i 1991 selv om ikke dette er gjenspeilet i de
nyhetene som blir servert igjennom vanlige nyhetskanaler på Jorden. Når det gjelder NWO
kabalen så er dette en hemmelig organisasjon som ikke er kjent blant den allmene jordboer og
som dermed ikke kan sies å være en del av det alminnelige politiske system på Jorden. Fra
Erransk side anser vi NWO kabalen å være en underavdeling av Orionimperiet (da de er
kontrollert herfra) og følgelig tilhøre en negativ ET gruppe og ikke jordmenneskeheten som
sådan. Sett fra dette perspektivet kan vi gå direkte etter NWO kabalen hvis de foretar seg
fiendtlige handlinger mot andre galaktiske sivilisasjoner som å bombe deres baser på Jorden
eller på Månen etc. Vi kan også gripe direkte inn og hindre fiendtlige handlinger fra NWO
kabalen rettet mot den øvrige menneskehet på Jorden. Dette har vi gjort flere ganger, ved å
hindre dem i å spre sykdomsepidemier samt hindre at de har framprovosert atomkriger på
Jorden. Dette har vi gjort sammen med andre galaktiske raser som er medlemmer av den samme
føderasjonen som oss. Når det gjelder avtaler som representanter for NWO kabalen har inngått
med grupper av negative Zetaer (det finnes også positivt innstilte Zetaer), så anser vi
disse som ugyldige da de ikke er behandlet og stemt over av de åpne demokratiske
beslutningsmyndigheter på Jorden. Den omtalte avtalen som USA tilsynelatende gjorde med en
Zeta gruppe kort tid etter andre verdenskrigs slutt, og som omhandler teknologi overføring
fra Zeta gruppen i bytte med genmateriale og tillatelse til å ta genmatereiale fra
Amerikanske statsborgere, anser vi som ugyldig da den ikke ble behandlet og stemt over åpent
i den Amerikanske kongressen. Dette selv om den ble hemmelig godkjent av den daværende
amerikanske presidenten. Deler av jordmenneskehetne er allerede i dag på et nivå hvor de kan
tre inn i en større galaktisk sivilisasjon. Andre deler av menneskeheten er dessverre ikke
nådd dette nivået enda, og vil ikke gjøre det på lang tid. Det som skiller er som regel
personer livssyn og livsinnstilling forøvrig. Ved å utslette nesten hele menneskeheten ved
en polvendingskatastrofe, vil de mennesketypene som fremdeles lever med mer primitive og
krigerske livssyn bli reinkarnert på andre planeter i galaksen, og disse vil da spre den
ubalansen de har med seg videre her, noe som vil føre til en langt mer omfattende spredning
av denne ubalansen enn det vil være å holde dem på Jorden å prøve og utdanne dem til det
bedre der. Når det gjelder NWO kabalen er vi fra Erransk side innstilt på å fjerne de mest
aggressive individene fra denne gruppen vekk fra Jorden og plassere dem på en bestemt
utdanningsplanet i Andromeda galaksen som er forberedt fra Den Galaktiske Føderasjon. Dette
skal opp som en sak ved et møte i den galaktiske føderasjon snart. Hvis utfallet av dette møtet blir slik vi tenker oss, vil vi rett og slett beame disse individene opp og frakte dem til denne utdanningsplaneten. Vi er enig med Rune Øverby når han sier at Jordkloden som kosmisk vesen totalt sett nå er kommet så langt i sin utvikling at den er utenfor det området av sin utvikling hvor det er nødvendig for den at det utløses slik grov karma som en polvending vil innebære. Nibiru har vært i Jordens solsystem siden 1997 (Den ble forøvrig fotografert under den store solformørkelsen i 1999) og hatt en fast plassering her som romstasjon. Vi samarbeider med de positive Nibiruianerne angående situasjonen på Jorden etc. På grunn av vårt nitidige arbeide ovenfor Jorden ser vi at kursen er endret til det bedre selv om ikke dette kommer fram i nyhetene.
 

Kanalisert av Tore 2/10-2009