Diskusjon mellom den Erranske sambandsgruppe og RKM angående Nibiru
 

Første melding fra RKM:

En lang og krevende artikkel, men rikt illustrert, er ferdig: "Konsekvenser av Nibirus nærvær: den store sammenhengen som media ikke gir deg":

http://www.rolfkenneth.no/Nibiru_ZT_nor.html

Alle former for tilbakemelding er velkommen, særlig forslag til forbedringer og korrigering av feil!

Rolf Kenneth Myhre.

Artikkelen inneholder synspunkter fra Zeta forbundet om at Nibiru skal passere nær Jorden for å fremprovosere en polvending.

 

Første svar fra Erransk sambandsgruppe via indirekte kanalisering:

Kan opplyse om at Erranerne (Semjase med flere) planlegger framtiden utifra en annen tidslinje enn den som beskriver scenariet her. Det at ZetaMenneske skal dominere Jorden etter en eventuell katastrofe kommer overhodet ikke på tale i følge Erranerne. De er også uenig i at global oppvarming samt fenomener som lystårn skriver seg fra Nibiru. Mesteparten av den globale oppvarmingen kommer av at solsystemet inklusive Jorden beveger seg inn i en mer energirik sektor av galaksen. Noe av denne energien befinner seg på høyre dimensjonsfrekvenser og blir transformert ned til vårt naturplan igjennom planetenes kjerne og solens kjerne. Dette fører til at Jorden varmes opp innenfra, og det kan føre til at solen sender ut mer energi. Alle planetene i solsystemet blir varmet opp, og Pluto mest. Lysfenomener og spesielle skyer kan skylles at energier fra høyere dimensjonsfrekvenser blir transformert ned til det fysiske plan, slik at disse kan bli synlige på det fysiske plan. Det at Jordens fysiske plan stiger i dimensjonsfrekvens er også en faktor her. På veien opp kan vi passere bestemte "dimensjonsmessige energilummer" som kan bli synlig for en kort stund på veien opp langs dimensjonsaksen. Erranerne med flere vil forsøke å sørge for at Nibiru endrer sin bane, slik at katastrofen ikke inntreffer i 2012. Dette for å forpurre Zeta forbundets planer. Zeta forbundet er i opposisjon til den Pleiadiske stjerneliga som blant annet Erra tilhører.

 

Svar på dette fra RKM:

Hei Tore,

takk for kommentarer! Skal jeg tolke dette dithen at Semjase & Co. nå erkjenner for deg at Nibiru er i den indre delen av vårt solsystem og representerer en potensiell eller reell trussel mot Jorden?

rkm.

 

Andre svar fra Erransk Sambandsgruppe via indirekte kanalisering:

De svarer en potensiell trussel og at du selv har sett den på bilder tatt med kameraet på SOHO satellitten. De anser Nibiru mer som en stor romstasjon enn som en planet og at de som betjener denne kan endre dens bane. De vil kontakte rådet på Nibiru for å diskutere Zetaenes planer med dem. Det er mistanke om at Orion imperiet vil benytte Nibiru som et verktøy for å prøve å få kontroll over Jorden etter en eventuell fremtidig katastrofe. Dette kan de gjøre ved at de utnytter Zeta forbundet uten at de selv vet det. Det er krefter innad i Zeta forbundet som arbeider for Orion forbundet (negative reptiler). Det er antatt at de ZetaMenneskene som det er planer om skal komme til Jorden etter en nær passering av Nibiru vil bli manipulert av Orionforbunnet, da disse har lang erfaring med å manipulere Zetaer og at disse på sikt har planer om å dominere Jorden via ZetaMenneskene. Orion forbundet ønsker å ta kontroll over Jorden som en del av en mer langsiktig plan angående økt dominans i Melkevei galaksen. Pr i dag prøver de dette igjennom NWO kabalen. Dette er galaktisk politikk på høyt nivå. På Nibiru finnes det renegat bafatter som samarbeider med Orionimperiet og som ønsker å styre Nibiru i nærpasseringsbane i forhold til Jorden med tanke på dominans etter en eventuell katastrofe. Det er imidlertid 2 andre raser som også lever på Nibiru hvorav en av disse samarbeider med Sirianerne som er motstandere av Orion imperiet. Disse 2 andre rasene kan være med på å bestemme på Nibiru slik at det ikke blir nærpassering denne gangen. Det hele er også mer omfattende og intrigefylt enn det som blir beskrevet her, da det er raser innad i føderasjonen som ønsker å skifte ut Jordmenneskeheten med en høyere utviklet rase og som derfor kan Se Nibiru som et verktøy for å oppnå dette.

 

Svar på dette fra RKM:

ZetaTalk hevder at Council of Worlds er totalt overlegen i makt og styrke, så det er helt uinteressant hva ET-skurker måtte tenke og gjøre. Videre, at avgjørelsen om nærmøte og akseskifte på Jorden allerede er tatt av CW.

Burde ikke du skrive noen artikler som oppdaterer oss andre om hva som foregår fra perspektivet til dine kilder? :-)

 

Tredje svar fra Erransk sambandsgruppe via indirekte kanalisering:

Det er Zeta Føderasjonen som hevder at avgjørelsen om nærmøte og akseskifte allerede er tatt av det Interplanetariske Forbundet. Hvorvidt dette er sant kan diskuteres. I følge andre kilder har ikke det Interplanetariske Forbundet (CW) bestemt noe slikt. Hvis de hadde gjort det ville det påført forbundet negativ karma som følge av alle lidelsene på Jorden en slik beslutning vil medføre. I følge kosmiske og sine egne lover har de ikke lov til å foreta en beslutning som volder betydelig skade på en planet. Faktorer som påvirker hvorvidt Jorden får en nærpassering av Nibiru i denne omgang er følgende.

1. Jordmenneskehetens kollektive utvikling i spirituell retning.

2. Hva Nibiruianerne bestemmer seg for å gjøre.

3. Galaksevesenes vilje og planer.

4. Det sentrale styrende vesen i vårt kosmos (Gud) sin vilje og planer.

Erranerne ville sagt skapelsens hensikt og evolusjon om det siste punktet.

 

 

Fjerde svar fra Erransk sambandsgruppe via indirekte kanalisering:

Bildet i vedlegget viser Nibiru nærmest solen i følge Erranerne. Et radio signal fra Jorden til Nibiru vil nå bruke noe i underkant av 16 Minutter.
I 2010 vil dette forkortes til ca 10 Minutter. En kan kommunisere med Nibiru ved hjelp av radioamatørutstyr på 433 MHz, 1296 MHz osv. En kan oppnå dette ved å rette en 16 element Yagi antenne eller en parabolantenne mot solen. Bruk minimum 100 Watt og PSK32 digital modulasjonsform. Svar kan mottas etter ca 30 minutter.
Folk på Nibiru kan nå følge med på Jordiske TV sendinger. En kan forvente flere besøk fra Nibiru til Jorden i nærmeste fremtid, da Nibiruianerne har romfart. En Nibiriuaner er mellom 1.70 Meter til 2.10 Meter høy. Nibiruianske damer er slanke, lyse i huden og har langt mørkt hår. Nibiriuanerne er Telepatiske, men kan også snakke. Det meste av sivilisasjonen på Nibiru befinner seg på 4D frekvenser, men de har teknologi til å synlig gjøre seg på 3D frekvenser. Det er både positive og negative individer på Nibiru. De positive er svært opptatt av Jordens oppstigningsprossess (ascension). De positive Nibiruanerne blir kanalisert av Jelaila Starr http://www.nibiruancouncil.com Negative Nibiruianere blir hindret fra Den Galaktiske Føderasjon å besøke Jorden. Bare positivt innstilte Nibiruianere får tillatelse til å besøke Jorden.

                  

Jelaila Starr er direkte inkarnert fra Nibiru. En typisk Nibiruianer ligner på henne.

 

Svar på dette fra RKM:

Slik jeg ser det, og muligens flere ET-grupper, er det et poeng og et argument at den totale menneskelige lidelse ikke vil bli mer høyere gjennom et akseskifte med tilhørende globale kataklysmer, der 90 % av menneskeheten dør i løpet av de to første månedene. Alternativet, å fortsette på den nåværende kursen, vil bare gjøre vondt stadig verre og mer håpløst, både for menneskeheten og for Jorden som makroorganisme.

Rolf Kenneth Myhre

 

Femte svar fra Erransk sambandsgruppe igjennom Direkte kanalisering. (Samme som Erransk melding nr 12.)

Ved en polvendingskatastrofe vil den Jordiske sivilisasjon bli satt sterkt tilbake på flere
områder. Dette er ikke ønskelig i henhold til en større galaktisk plan. Det er meningen at
den nåværende jordmenneskehet skal utvikle seg teknologisk og åndelig til et galaktisk nivå,
slik at den åpent kan sameksistere med andre kulturer i galaksen og bidra til det galaktiske
felleskap. Sivilisasjonen på Jorden har endret kurs i henholdt til den som eksisterte før
1985 og ytterligere etter frekvenshevingen i 1991 selv om ikke dette er gjenspeilet i de
nyhetene som blir servert igjennom vanlige nyhetskanaler på Jorden. Når det gjelder NWO
kabalen så er dette en hemmelig organisasjon som ikke er kjent blant den allmene jordboer og
som dermed ikke kan sies å være en del av det alminnelige politiske system på Jorden. Fra
Erransk side anser vi NWO kabalen å være en underavdeling av Orionimperiet (da de er
kontrollert herfra) og følgelig tilhøre en negativ ET gruppe og ikke jordmenneskeheten som
sådan. Sett fra dette perspektivet kan vi gå direkte etter NWO kabalen hvis de foretar seg
fiendtlige handlinger mot andre galaktiske sivilisasjoner som å bombe deres baser på Jorden
eller på Månen etc. Vi kan også gripe direkte inn og hindre fiendtlige handlinger fra NWO
kabalen rettet mot den øvrige menneskehet på Jorden. Dette har vi gjort flere ganger, ved å
hindre dem i å spre sykdomsepidemier samt hindre at de har framprovosert atomkriger på
Jorden. Dette har vi gjort sammen med andre galaktiske raser som er medlemmer av den samme
føderasjonen som oss. Når det gjelder avtaler som representanter for NWO kabalen har inngått
med grupper av negative Zetaer (det finnes også positivt innstilte Zetaer), så anser vi
disse som ugyldige da de ikke er behandlet og stemt over av de åpne demokratiske
beslutningsmyndigheter på Jorden. Den omtalte avtalen som USA tilsynelatende gjorde med en
Zeta gruppe kort tid etter andre verdenskrigs slutt, og som omhandler teknologi overføring
fra Zeta gruppen i bytte med genmateriale og tillatelse til å ta genmatereiale fra
Amerikanske statsborgere, anser vi som ugyldig da den ikke ble behandlet og stemt over åpent
i den Amerikanske kongressen. Dette selv om den ble hemmelig godkjent av den daværende
amerikanske presidenten. Deler av jordmenneskehetne er allerede i dag på et nivå hvor de kan
tre inn i en større galaktisk sivilisasjon. Andre deler av menneskeheten er dessverre ikke
nådd dette nivået enda, og vil ikke gjøre det på lang tid. Det som skiller er som regel
personer livssyn og livsinnstilling forøvrig. Ved å utslette nesten hele menneskeheten ved
en polvendingskatastrofe, vil de mennesketypene som fremdeles lever med mer primitive og
krigerske livssyn bli reinkarnert på andre planeter i galaksen, og disse vil da spre den
ubalansen de har med seg videre her, noe som vil føre til en langt mer omfattende spredning
av denne ubalansen enn det vil være å holde dem på Jorden å prøve og utdanne dem til det
bedre der. Når det gjelder NWO kabalen er vi fra Erransk side innstilt på å fjerne de mest
aggressive individene fra denne gruppen vekk fra Jorden og plassere dem på en bestemt
utdanningsplanet i Andromeda galaksen som er forberedt fra Den Galaktiske Føderasjon. Dette
skal opp som en sak ved et møte i den galaktiske føderasjon snart. Hvis utfallet av dette møtet blir slik vi tenker oss, vil vi rett og slett beame disse individene opp og frakte dem til denne utdanningsplaneten. Vi er enig med Rune Øverby når han sier at Jordkloden som kosmisk vesen totalt sett nå er kommet så langt i sin utvikling at den er utenfor det området av sin utvikling hvor det er nødvendig for den at det utløses slik grov karma som en polvending vil innebære. Nibiru har vært i Jordens solsystem siden 1997 (Den ble forøvrig fotografert under den store solformørkelsen i 1999) og hatt en fast plassering her som romstasjon. Vi samarbeider med de positive Nibiruianerne angående situasjonen på Jorden etc. På grunn av vårt nitidige arbeide ovenfor Jorden ser vi at kursen er endret til det bedre selv om ikke dette kommer fram i nyhetene.

Kanalisert av Tore 2/10-2009

 

Svar på dette fra RKM:

Mange takk for dette, Tore!

Fasinerende å bli dratt i to motsatte retninger samtidig av to ET-kilder som begge tilhører en høyere dimensjon og som kunnskapsmessig er så utrolig overlegen meg selv. Og særlig når "innsatsen" er så høy. Jeg kan bare si at jeg tar begge ET-kildene til etterretning; jeg er ikke posisjon til å si noe utover det.

Rolf Kenneth