Dette er en melding til Tor Stiansen fra Kategori 3 divisjon for prøvetakning

og genetikk.

------------------------------------------------------------------------------

Meldingen er mottatt av Tore pr tankeoverføring den 13/10-1990

ca kl 0700 GMT - 0800 GMT.

 

Jeg har prøvet å få oversettelsen mest mulig korrekt, men kan ikke garantere

100 %.

 

MELDING BEGYNNELSE: Har fått melding via "kommunikasjons koordinerings

gruppe" kategori 3 om kritikk Tor Stiansen har framsatt om vårt prøvetakings

program på jordiske individer i et møte den 17/9-1990 og senest på et kurs

(møte) den 10/10-1990.

Kritikken er framsatt i relasjon av det såkalte Lear dokumentet.

Vi kan ikke se noe moralsk betenkelig i vår prøvetaking og innplassering

av "teknisk utstyr" i og på jordiske individer. Dette fordi jordboerne gjør

akkurat det samme med andre vesener som lever på jorden. Vi vil påstå at vår

prøvetaking generelt sett er langt mer skånsom mot individene enn den som

blir foretatt av jordiske vitenskaps folk. Jordiske vitenskapsfolk har ingen

betenkeligheter ved å drepe og dissekere en av oss (kategori 3), hvis de skulle

få tak i en av oss. Det har også skjedd i blant annet USA.

 

Vi vil tilbakevise

påstanden om at vi står bak bortføringer av barn i USA, for å drepe dem og bruke

stoffer fra deres organer som mat for oss. Det materiale som blir samlet inn

av oss ved vår prøvetaking blir brukt til genetikk, studier av den fysiske

utvikling på Jorden og til "eterisk overvåking". Noe blir også brukt i

forskningsdisipliner som er totalt ukjent på Jorden. Vi skal ikke drepe barn

ved vår prøvetaking, har det skjedd er det ureglementert i følge vår egen

instruks. Det har forekommet at vi har tatt noen barn. Disse barna er ikke drept

men blir opplært av oss, til å utføre bestemte oppgaver for oss. Noen blir etter

endt utdannelse sendt til andre planeter for å virke der. Noen blir sendt

tilbake til Jorden for å virke der ved tidspunkt vi finner det gunstig.

 

Når det gjelder den generelle

prøvetaking, vil personer som blir utsatt for dette som regel ikke vite at det

har skjedd prøvetaking i det hele tatt, og de fleste fungerer normalt i

samfunnet etterpå. Det er bare på noen få, at vår hukommelses blokkering ikke

fungerer skikkelig. På barn foretar vi oss ikke hukommelses blokkering i det

hele tatt, her tar vi prøvene så skånsomt som mulig. Grunnen til at vi ikke tar

hukommelses blokkering på barn, er at det er viktig at barna skal vite om vår

eksistens med tanke på en nærmere kobling mellom den jordiske sivilisasjon og

de galaktiske samfunn. Vi er blitt klar over problemet med tapte timer for

folk som har blitt utsatt for prøvetaking gjennom informanter i det jordiske

samfunn. Vi vurderer derfor å endre prosedyre ved prøvetaking på den måten

at vi innplanterer en illusjon i det prøvetatte individ om at vedkommende

har gjort noe helt annet i den tiden han blir prøvetatt, slik at han ikke

vil få noen følelse av tidstap. Vi må blant annet i illusjonen legge inn at

han ser på klokka, og at denne da viser "korrekte" tidspunkt. Vi ser i vår

vurdering helt bort fra teorien om at vesener som dere på jorden kaller dyr

ikke er individuelle vesener. Når dere ikke har noen moralske betenkeligheter

med prøvetaking på disse vesenene, har ikke vi noen moralske betenkeligheter

med å prøveta dere. Når det gjelder missing children er det nok dere selv

som har mesteparten av skylden. Det forekommer jevnlig at barn blir tatt av

deres egen farmasøytiske industri for å bli brukt som eksperiment objekter

for uttesting av nye medisiner og kjemikalier. Disse barna dør gjerne i

forbindelse med eksperimenter etter og først ha hatt store plager. Det er

gjerne

barn i Latin-Amerika som blir bortført til dette. Det forekommer også at flere

barn er tatt, drept og dissekert for at deres organer skal bli brukt til

transplantasjon på andre jordiske individer. Dette er blant annet noen av barna

som er forsvunnet i USA. Prøvetakings programmet er godkjent av

offisielle galaktiske myndigheter (Det galaktiske råd) så det er ikke noen

innoffisiell utgruppe av kategori 3 som står bak.

 

MELDING FRA KATEGORI 3  DIVISJON BASER OG KONSTRUKTIV AKTIVITET JORDEN

-----------------------------------------------------------------------

Kommentar til Leardokumentet om problemer på fellesbase i Nevada USA.

Vi vil ikke under noen omstendighet tillate at Amerikanske myndigheter

for fatt i vår teknologi. Når det gjelder påstanden om at Amerikanerne

ikke fikk noe tilbake fra oss i samarbeidstiden er dette feil. Amerikanerne

fikk opplysninger om fortiden, som de ellers ikke ville ha fått. De fikk også

visse etterretnings opplysninger, samt at vi foretok noen sabotasjer på visse

sovjetiske anlegg for dem. Amerikanerne forsøkte imidlertid å tilrane seg noe

av vår teknologi ved basen, noe som førte til at vi måtte avbryte samarbeidet.

Da amerikanerne så sendte en avdeling soldater mot basen, for å sikre seg

dennes innhold, så vi ingen annen utvei enn å forsvare basen med militære

midler. Når det gjelder Lear dokumentet ser vi ikke bort fra at visse

opplysninger i dette kan stamme fra CIA, i et forsøk på å sverte oss ovenfor

den jordiske befolkning.

 

MELDING SLUTT -------

 

 

Kommentar: Meldingen er kanskje ikke helt i din smak, men jeg har prøvet å få

den nedskrevet så korrekt som mulig.

NOE INFO.

Romfolkets aktivitet ovenfor jorden er oppdelt i et intrikat system av grupper

og divisjoner. Det er vanlig at bare et fåtall planetariske raser utgjør hver

gruppe. Hver gruppe/divisjon er gitt stor selvstendighet i utførelsen av

den oppgave i systemet de er tillagt. Det er med andre ord ingen detaljstyring.

Gruppen får tildelt hovedlinjene i oppgaven de skal løse, og så er det opp til

gruppen selv hvordan dette løses. Det finnes en koordinerende kommunikasjons

gruppe som tar seg av kommunikasjonen mellom de forskjellige

grupper/divisjoner der hvor dette er nødvendig. Denne kommunikasjons gruppen

har også kontakt med inkarnerte romfolk av kategori 1 og 2. Romfolk av kategori

1 og 2 som er med i systemet, blir registrert av en bestemt overvåkings gruppe.

Denne gruppe har oversikt over all virksomhet de inkarnerte bedriver. Når

det for romfolket tilflyter inntresant informasjon via en inkarnert, eksempel

om visse sider ved romfolkets aktivitet, vil det bli sendt melding fra

overvåkings gruppen til koordinerende kommunikasjons gruppe som igjen sender

informasjonen videre til den gruppe/divisjon informasjonen angår. Romfolket

har hatt underjordiske baser på jorden før menneskerasen kom. Møte den

10/10-1990 ble "overvåket" da det her kunne komme frem opplysninger om

hvordan det ble sett på fra vanlige jordboeres side, hvilken innvirkning

galaktisk tilknytning ville ha for menneskets utvikling. Dette ble ikke tatt

opp på dette møtet. Romfolket (divisjon for genetikk og prøvetaking) deler ikke

Rudolf Steiners syn på utviklingen

av jord menneskets fysiske legeme, slik det er framlagt på okkult grunnkurs.

Jordmenneskets fysiske legeme, er et resultat av romfolkets genetiske

vitenskap. Dette ble utviklet på en planet i galaksen bestående for det meste

av vann, med noen spredte øyer. Det ble så fløyet til jorden i form av 4 grunn

raser. Den gule, den sorte, den hvite og den røde. Disse ble så plassert på

4 forskjellige kontinent på jorden samtidig. Etter som årene har gått har disse

4 grunn raser utviklet særskilte underraser, samtidig som menneskerasen generelt

har utviklet høyere intelligens i forhold til grunnrasene. På grunn av disse

tingene anser romfolket Jorden opprinnelig som sin planet, og menneskene som

et eksperiment. Målet er at menneskerasen skal kunne gå inn i et galaktisk

felleskap med særegenheter som kan tilføre dette felleskap noe. Hvis dette

mislykkes og menneskerasen degenererer til en slik tilstand at dette ikke

er mulig, vil menneskerasen bli fjernet fra planeten og denne vil bli tatt

i bruk til andre formål for romfolket. Invasjons kriteriet er at menneskene

ødelegger så mye av økosystemene på jorden at dette ikke kan rettes opp ved

menneskenes egen teknologi. Dette innebærer at økosystemet løper løpsk, slik

at temperaturen blir over 100 grader Celsius, havet fordamper, og jorden blir

ubeboelig for fysiske mennesker. Hvis ødeleggelsen av økosystemene er så

omfattende at det er fare for at det kan komme

så langt som her nevnt, vil romfolket invadere Jorden, og rette opp

økosystemet så langt det lar seg gjøre med sin teknologi. Menneskene vil i så

fall komme under romfolkets administrasjon på en slik måte at de ikke vil få

noe å si med hensyn til jordens naturresurser. Dette inntil menneskerasen

igjen vil være seg voksen nok til å administrere en planet. En annen plan

er ved et tilfelle som her nevnt, og fjerne menneskene fra Jorden, og flytte

dem til utvalgte planeter i Andromeda galaksen hvor de kan utvikle seg videre

under kyndig veiledning. Noen vesener som er nevnt i Lear dokumentet er med

på romfolkets offisielle program for Jorden. Når det gjelder striden mellom

CIA og grupper av romfolk, vil jeg vurdere det slik at det har forgått

overtramp fra begge sider. Men jeg vil anta at det var CIA som begynte.

I følge visse antagelser, foregår det nærmest krigstilstander mellom

gruppen for baser og konstruktiv aktivitet Jorden, og amerikanske etterretnings

myndigheter. Gruppen saboterer amerikanernes stjernekrigsprogram, som romfolket

skjønner at ikke er til forsvar mot sovjetiske atomraketter, men til bruk mot

dem. Romfolket vurderer og nedtrappe aktiviteten i USA, og heller satse på

samarbeide med den Europeiske union, som det er ventet at EF vil utvikle

seg til. Når det gjelder oppfatningen om at det er 2 grupper romfolk som

kjemper mot hverandre om jordiske anliggender, er dette feil. Det er et

samarbeide mellom alle impliserte parter om Jorden, selv om det ikke alltid

ser slik ut fra jordboernes synsvinkel. Det hender at uavhengige grupper av

romfolk, som ikke er med i samarbeids systemet, tar turer til jorden, og foretar

forskning på egenhånd. Denne forskningen består hovedsakelig av prøvetaking

og genetiske analyser. Måten denne prøvetakingen har foregått på, er ikke

ureglementert så hvit jeg vet. Det kan her dreie seg om ca 10 prøvetakinger

hvert 4 år. Det meste av prøvetakingen blir utført av romfolk tilknyttet

samarbeidssystemet. Når det gjelder divisjonen for genetikk og prøvetaking,

arbeider denne hovedsakelig med menneskets fysiske legeme og menneskets

eteriske legeme. Det er derfor ikke noe krav om at de som arbeider i denne

gruppen skal ha kjennskap til menneskets astrallegeme og Jeg legeme. Derfor

kan det hende at visse individer i denne gruppen har en grunnfilosofi hvor

det ikke er tatt hensyn til disse legemer. Men på den annen side er det også

individer i denne gruppen som har kjennskap til dette, og som også er slik

utviklet at de kan regnes som innvidde. En må huske på at dette er en stor

gruppe. Divisjonen for genetikk og prøvetaking er en del av en større gruppe

som tar for seg studier av fremmede livsformer generelt, og som driver med

administrasjon av liv på det fysiske plan i galaksen. De utvikler egnede

livsformer på det fysiske plan, til planeter hvis utvikling er motagelig for

fysisk liv. Innen denne store gruppen er det også divisjoner som tar for seg

astrallegemer og enda høyere legemer.

 

Informasjonen etter meldingen er en blanding av ting jeg har lest, og

informasjon jeg har fått. Noe av innholdet i brevet er regnet som

hemmelig, men er frigitt for studier og vurdering av Stiansens gruppe.

 

Tore 15/10-1990

 

Kommentar fra 2009:

Denne meldingen kommer hovedsakelig fra romfolk tilhørende Zeta Reticuli gruppen (de grå) som arbeider med genetikk innenfor føderasjonen. Fra teksten kan en lese

Når det gjelder oppfatningen om at det er 2 grupper romfolk som

kjemper mot hverandre om jordiske anliggender, er dette feil. Dette kan en i ettertid se at ikke er helt riktig. Det er 2 hovedgrupper med motstridene interesser i vår galakse slik vi ser det nå. Den ene gruppen springer hovedsakelig ut fra Orion imperiet og har en negativt materialistisk agenda med erobringstanker etc. Den andre gruppen (som er den største) springer ut fra Sirius og Pleiadene og har et positivt åndelig agenda med samarbeidsplaner på fritt grunnlag og planer for videre oppdagelser og ytterligere åndelig utvikling.