Denne meldingen ble til ved et samarbeid med romfolk i 1993 i forbindelse med evakueringsforbredelser ved en eventuell polvending. Jeg (Tore) og Elin ble guidet telepatisk rundt til steder i Oslo som vi skulle vurdere som mulige evakueringspunkter. Vi skulle deretter skrive en rapport, og sende denne til romfolket base på månen via morse ved bruk av radiosender. Morse senderen hadde ikke æ, ø og å derfor er rapporten uten disse bokstavene. Stedskodene henviser til et kart som ikke ligger her. I dag (2009) er flere av disse stedene endret, slik at prosedyren må gjøres på nytt hvis dette blir aktuelt igjen. Elin er inkarnert fra Andromeda og har fått spesialutdannelse i evakueringsprosedyrer i sitt tidligere liv. Hun har også vært med på lignende scenarier før på andre planeter. Rapporten følger.

 

This message are directed to the spacepeople at their lunar base. We had no opportunity to get the geographical position in degrees. We are sending our report in the local lingua.

CODE: 3KSB23AB67CNE54-6-21 OKU AL NAD.

EVAKUERINGS VURDERINGER FOR OSLO.

Dette er en vurdering over evakuerings punkter i Oslo for ombortaking til romskip.

 Posisjon A14: Denne posisjonen dekker Holmlia, Ravnaasen, Hallager bakken Sloreaasen og omegn. Posisjonen er et stort jorde ved Ravnaasen litt syd for Holmlia skole. Posisjonen er vurdert som hovedevakuerings sted for denne regionen. Posisjonen ligger gunstig i forhold til tilfluksrommet noe som er en fordel, da flere mennesker automatisk vil spasere til denne posisjonen ved bruk av sivilforsvarets luftverns sirener. Posisjonen ligger midt i et distrikt hvor barnetettheten er stor. Det er ingen kabler ved posisjonen. Topografien er slik at det kan benyttes et stort romskip, mellom 1 og 2 Km i diameter diskosformet. Evakuering skal da kunne skje av grupper paa mellom 50 og 650, eller kontinuerlig straale. Ved kontinuerlig straale, er denne igang hele tiden, og en som spaserer inn i straalen, blir levitert opp idet vedkommende spaserer inn. Dette skjer ved hjelp av antigravitasjons projesering. Skipet skulle da kunne tas ned til ca 40 meter over bakken.

 

Posisjon A13: Denne posisjonen er idrettsplassen i forbindelse med nedre Halleger jordet. Denne posisjonen ble vurdert som en avlastnings posisjon til A14. Rundt plassen er det flere ca 20 - 30 meter store lyskaster master samt en aas med store traer bak og rundt. Paa grunn av dette er denne posisjonen ikke veldig gunstig. Det skal brukes et mindre romskip som er mindre enn 200 Meter i diameter. Evakuering med antigravitasjons projesering av grupper, ca 20 Mennesker pr gruppe. Dette fra ca 40 Meter over bakken. Ved skipsdiameter over 150 meter, 50 meter over bakken. Denne posisjonen er egnet for folk bosatt paa nedre Ljan. Oppre del av Hallager Jordet ble vurdert, men framvekst av ukontrollert vegitasjon gjorde at denne posisjonen ble forkastet.

Posisjon A3: Denne posisjonen ligger ved Bjerke travebane. Det er en hoeyspentledning som gaar like over omraadet. Dette kan skape noen vansker. Selve travebanen er avsperret med et gjerde, og egner seg derfor ikke til evakuering. Omraadet ligger aapent til. Evakueringen kan derfor skje med et stort romskip med en diameter opptil 2 Km.Ved saa store skip kan det brukes kontinuerlig straale med antigravitasjon. Det betyr at flere tusen mennesker teoretisk kan evakueres fra denne plassen. Romskipets posisjon over bakken, ca 50 Meter.

Posisjon A4: Denne posisjonen ligger ved Vollebekk. Denne plassen er ikke stor som A3. Det er tildels busker og traer ved plassen. Plassen er ca 50 Meter i diameter. Plassen er uten mye vegetasjon. Et stort romskip med en diameter opptil 2 Km kan brukes. Opphenting i grupper paa 20 personer ved hjelp av antigravitasjon.

Posisjon A5: Denne ligger ved fra Rasmusbakken paa Ammerud. Posisjonen bestaar av 3 idrettsplasser samt en mindre park. Det er relativt store master i distriktet. Det er en blokk ved posisjonen. Derfor kan det ikke benyttes store romskip over 200 meter i diameter her. Romskip over 200 meter i diameter, skal sveve 60 meter eller mere over denne posisjonen. Evakuering kan skje fra alle idretts plassene, samt den mindre parken. Evakuering kan skje fra ca 40 Meter.

Posisjon A6: Denne ligger paa Romsaas. Den ligger paa en idrettsplass ved Bjoeraasen skole. Lysmastene er ca 30 Meter. Romskipet skal sveve mellom 40 og 50 Meter opp. Romskipet kan vaere maks 500 Meter i diameter. Evakuering med antigravitasjon av 20 stykker omgangen.

Posisjon A18: Denne er et stort jordet nedenfor Stovner senteret. Ved Haavard Martinsens vei. Det ligger litt vest for Stovner senter. Her kan det brukes en romskipsdiameter opptil 1 km. Det er derfor mulig med kontinuerlig straale. Dette tilater masse evakuering fra dette stedet. Det er noen kraftledninger i evakueringsomraadet. Romskipets posisjon, ca 50 meter over bakken.

Posisjon A7: Denne er et jorde like ved Haugenstua stasjon. En kan si at den ligger like ved Haugenstua senter og barnehave. Paa jordet er det gress med ca 1/2 meter straa. Det er litt ufremkommelig paa grunn av gresset, men ikke uoverkommelig. Paa grunn av blokker skal ikke romskipets diameter overstige 200 meter. Evakuering kan skje med antigravitasjon i grupper paa mellom 20 og 30 mennesker. Romskipets posisjon over bakken ca 20 meter.

Posisjon A8: Denne ligger ovenfor Rasta skole like utenfor Oslo i retning Stroemmen. Her er trehoeyden ca 20 Meter. Selve posisjonen er et skogsomraade. Paa grunn av en aas skal ikke romskipets diameter overstige 200 Meter. Romskipets posisjon over bakken, ca 30 Meter. Evakuering av grupper paa 20 mennesker ved hjelp av antigravitasjon.

Posisjon A2: Denne ligger ved Valle Hovind. Selve idrettsplassen (der hvor konserter avholdes) er sperret med et tre gjerde saa den er uegnet. Masthoeyden er ca 30 Meter i omraadet. Romskipet skal derfor sveve ca 40 Meter over bakken. Evakueringen skal skje fra plassene rundt selve konsert arenaen. Det er en mindre idretts plass i omraadet med et tre gjerde paa bare 1.5 Meter. Dette kan det klatres over for yngre mennesker. Grunnet bebyggelsen skal ikke romskipet overstige 500 meter i diameter. Evakuering kan skje med antigravitasjon mot grupper av 100 mennesker. Paa den nedere plassen kan et stort romskip gaa ned. Inntil 1 Km i diameter. Her kan kontinuerlig straale benyttes, og en masse evakuering er mulig.

Posisjon A9: Denne er 2 idrettsplasser ved Trasopp Hallen. Det er et skogsomraadet i den ene enden av plassen. Romskips diameteren kan da ikke overstige ca 200 meter. Den oevre idrettsplassen er inngjerdet. Det gjelder ikke den nedre. Derfor vil evakueringen lettere kunne gjennomfoeres fra den nederste idrettsplassen. Evakuering fra den oeverste plassen, kan skje med store barn, ungdommer og andre spreke personer. Disse vil kunne forsere det 1.5 Meter store gjerdet.

Posisjon A11: Denne ligger ved syd vest delen av 0stensj0vannet. Det er en idrettsplass. Denne er omringet av et 1.5 meter stort gjerde. Derfor vil evakuering herfra skje med store barn og ellers spreke personer som kan klatre over gjerdet. Ved plassen er det en kraftledning, som foringer evakuerings stedets kvalitet noe. Evakuering kan ogsaa skje fra jordene rundt idrettsplassen. Det er vurdert aa flytte dette evakuerings punktet til en posisjon paa et jordet helt syd for 0stensj0vannet, da dette kan vise seg mere egnet. Romskipets diameter skal ikke overstige 1 Km. Dette betyr at det kan brukes kontinuerlig straale, noe som muligjoer masse evakuering. Dette gjelder hvis plassen syd for 0stensj0vannet velges. Ved idretts plassen kan ikke romskipets diameter overstige 200 meter. Evakuering fra denne plassen Kan skje med antigravitasjon, hvor grupper paa 40 personer leviteres ombord.

Posisjon A12: Denne ligger paa Lambergseter stadion. Posisjonen er omgitt av et stort gjerde. Dette er ikke bra, det er anbefalt at dette gjerdet fjernes med en straale av modular energi fra romskipet ved evakuering. Denne plassen er den eneste egnete i Lambergseter regionen. Derfor anbefales dette tiltaket. Utenfor denne plassen er det et mindre gressfelt som det kan evakueres fra. Romskips diameter opptil 1 Km ved en posisjon paa 50 meter over bakken. Det kan derfor brukes kontinuerlig antigravitasjons straale,ved masse evakuering.

Posisjon A1: Ekebergsletta. Paa denne posisjonen kan et stort romskip lande. Dette gjelder det nordvestre jordet. Hvis romskipet ikke lander men svever over posisjonen kan det vaere 2 Km i diameter. Romskipet som skal lande kan maks vaere 500 meter i diameter. Det er i tilegg mulig for 2 romskip av 200 meter i diameters klassen aa lande paa 2 av de andre jordene. Totalt kan en da si at det er mulig for 3 romskip aa lande. I tilegg til evakuering fra et stort romskip svevende en 20 meter over posisjonen. En kan derfor si at denne posisjonen er hovedposisjonen for evakuering fra Oslo. Det er en posisjon hvor romskipene lander. De som vil bruke bil til evakueringen, tar seg til denne posisjonen. Det er mulig at en da kan kjoere direkte ombord i et av de 3 landete romskipene. Hvis disse romskipene har mikrogjordte lasterom, skulle en kunne ha plass til mange biler. Ved landing paa en plass med mange fotball maal, skal disse fjernes med en straale av modular energi ved landing. Er romskips diameteren mindre enn 500 meter, kan romskipet evakuere folk fra en posisjon paa ca 5 meter over bakken hvis det ikke lander.

Posisjon A16: Denne ligger ved Rosenholm stasjon utenfor Holmlia. Denne posisjonen er en parkeringsplass som er innfarts parkering for Rosenholm stasjon. Det er ikke noe bebyggelse av betydning rundt plassen. Bebyggelsen er mest industri bygg. Paa grunn av en aas, kan ikke romskipets diameter overstige 200 meter. Kraftforsynings linjen til toget, er et problem.

Posisjon A15: Denne er idrettsplassen nedenfor Prinsdal skole. Posisjonen er omgitt av et ca 1 meter stort gjerde. Portene inn igjennom dette gjerdet er immidlertid uten laas, slik at dette ikke er noe problem. Romskipet skal ikke overstige 500 meter i diameter, og posisjonen over bakken ca 40 meter. Evakuering ved hjelp av antigravitasjon av grupper paa 30.

Posisjon A17: Denne ligger paa Bj0rndal nedenfor T0rtbergveien. Posisjonen er en stor plass, med singel. Evakuering med romskip paa ca 500 meter i diameter, og opphentnings posisjon over bakken ca 40 meter.

Posisjon A19: Dette er en gress slette like bak Furuseth Skole. Her kan det brukes et stort romskip, som er opptil 1 Km i diameter. Stedet er derfor egnet til masse evakuering. Det kan benyttes kontinuelig antigravitasjons straale. Posisjonen over bakken ca 50 meter paa grunn av en aas. Ved bruk av romskip med maks diameter 100 meter, kan posisjonen over plassen settes helt ned til 10 meter. Det er mulig aa lande paa plassen for mindre romskip.

Posisjon B1: Denne posisjonen ligger bak Oslo Spectrum. Posisjonen er en stor plass. Det er desverre byggearbeider i forbindelse med denne plassen. Det ser ut som om det anlegges en park, og dette er gunstig. Posisjonen kan tas i bruk etter at dette arbeidet er ferdig. Romskipet, ca 100 meter i diameter. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa 20. Romskipets posisjon over bakken ca 20 meter.

Posisjon B6: Dette er plassen foran slottet med gressplenene rundt. Dette er en posisjon som innbyr til masse evakuering. Plassen har kapasitet for flere tusen mennesker. Det vil derfor anbefales brukt et romskip paa ca 2 Km i diameter. Paa grunn av SAS hotellets plassering vil opphentingsposisjonen bli ca 80 meter over bakken. Hvis SAS hotellet dematrialiseres med modular energi ved evakueringen, kan posisjonen reduseres til ca 30 meter over bakken. Ved en dematrialisering, maa menneskene forlate hotellet, ved at en finner en grunn (f.eks. brannalarm) innen hotellet fjernes.

Posisjon B3: Denne posisjonen ligger ved Jordal amfi. Den er gressletter paa utsiden av idretts plassen. Selve idrettsplassen er uegnet grunnet inngjerding. Romskipet, ca 500 meter i diameter. Opphentings posisjon ca 40 meter over bakken. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa 30.

Posisjon B2: Denne posisjonen ligger i T0yenparken. Den er flere gressletter nedenfor t0yenbadet. Romskipets er, ca 500 meter i diameter. opphentingsposisjon ca 40 Meter over bakken. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa ca 40.

Posisjon A10: Denne ligger nedenfor Torshov parken. Denne er en stor park liggende i en dal. Det er ikke noe traer i omraadet, men bratte skraaninger. Det kan brukes et romskip med en diameter paa opptil 1 Km. Stedet kan brukes til masseevakuering med kontinuerlig antigravitasjons straale. Det samme romskipet kan brukes til evakuering fra Torshov parken, som er en stor plass. Denne ligger ca 200 meter fra den tidlig nevnte posisjonen.

Posisjon B4: Ligger paa Daelenga indrettsplass. Denne ligger nedenfor Freja sjokoladefabrikk. Plassen er omgitt av et stort gjerde, som skal fjernes ved evakuering. Lyskaster mastene er ca 30 meter store. Romskipets posisjon over bakken er ca 40 meter. For aa gaa klar av en bygning i omraadet, kan romskipets diameter ikke vaere mere enn 100 meter. Evakuering av grupper paa 20 som leviteres puljevis opp i romskipet med antigravitasjon.

Posisjon B8: Denne ligger paa Voldsl0kka. Dette er et meget egnet sted. Stedet kan ved siden av Ekebergsletta brukes til romskipslandinger, med ombord kjoering av biler. Plassen er muligens over 1 Km lang. Hvis romskipet bare skal sveve over posisjonen, kan det brukes et meget stort romskip, kanskje opptil 10 Km i diameter. Plassen er derfor egnet for masse evakuering med kontinuerlig antigravitasjons straale. Diameteren paa landet romskip, ca 200 meter i diameter. Opptil 3 romskip med denne dimensjon skal kunne lande.

Posisjon B9: Denne ligger ved Havnabakken. Posisjonen befinner seg paa begge sider av veien. Den bestaar av et 0vre og et nedre felt. Den 0vre posisjon er en flat plass. Den nedre av en bakke. Selve terrenget er aapent, saa det kan brukes et stort romskip, opptil 2 Km i diameter. Omraadet kan derfor brukes til masse evakuering med kontinuerlig antigravitasjons straale. Romskipets posisjon over bakken ca 40 meter. Det kan gaa lavere ned ved den nedere posisjonen, men det maa da helle paa seg. Posisjonen befinner seg ved 0sthorn holdeplass paa Taasen ved Songsvanns banen.

Posisjon B7: Denne plassen befinner seg ved Fagerborg kirke. Terrenget er kupert med en aapen plass paa toppen. Her er det plass til 20 til 30 mennesker av gangen. Romskips diameteren, opptil 2 Km i diameter hvis det holder seg paa en posisjon som befinner seg over kirkespiret. Det kan da brukes kontinuerlig antigravitasjons straale mot den lille plassen. Jeg vil immidlertid bemerke at stedet ikke er egnet til masse evakuering grunnet terrengets utforming. Romskipets posisjon over bakken, ca 40 meter. Ved en romskipsdiameter paa 100 Meter, kan posisjonen over bakken bli 30 meter.

Posisjon B10: Dette er en stor plass nedenfor NRK paa Marienlyst. Denne plassen er egnet for masse evakuering. Romskip, ca 2 Km i diameter. Posisjonen over bakken ca 30 meter. Det kan brukes en kontinuerlig antigravitasjons straale.

Posisjon B11: Denne ligger i Frognerparken. En stor avlang slette nedenfor Monolitten. Romskipsdiameter ca 2 Km. Det kan da brukes kontinuerlig antigravitasjons straale, og masse evakuering er derfor mulig. Det er et forslag om at hele Frognerparken som et evakuering sted slik at det sveipes over med kontinuerlige antigravitasjons straaler.

Posisjon B5: Denne befinner seg paa gress sletta nedenfor Akershus festning. Mellom festningen og Raadhuset. Romskipstype, ca 200 meter i diameter. Evakuering av grupper paa 40. Posisjonen over bakken er mellom 40 og 50 Meter. Posisjonen er en relativt aapen gress slette. Den ligger paa Kontra skjaeret. Del 2 av denne posisjonen ligger paa selve festnings plassen. Evakuering av grupper paa ca 40.

Posisjon C10: Denne ligger like ved Baerum sykehus, paa en liten plass forran dette. Det er noen traer paa plassen. Romskipets posisjon over bakken, ca 40 meter. Romskipsdiameteren ca 200 meter. Evakuering av grupper paa ca 20 mennesker ved hjelp av antigravitasjon.

Posisjon C14: Paa denne plassen er det 2 fotball maal + noen lekeapparater. Posisjonen ligger paa en liten slette nedenfor en aas. Paa denne aasen  gaar det en vei som heter D0nskitoppen. Romskipet, ca 200 meter i diameter. Evakuering av grupper paa ca 30 med antigravitasjon. Romskipets posisjon over bakken ca 40 meter. Posisjonen ligger bak den lokale Prix butikken i distriktet.

Posisjon C12: Denne ligger ved Rykkinn paa 0kernjordet. Det er et stort jorde ca 200 meter tvers over. Det gaar en kraftlinje over jordet ca 10 meter opp i lufta. Jordet er stort, slik at det ikke er noe stort problem. Romskipet, opptil 1 Km i diameter. Massevakuering ved hjelp av kontinuerlig antigravitasjons straale. Det anbefales at kraftledningen er uten spenning ved denne evakuerings metoden. Posisjon over bakken ca 40 meter. Det ligger nedenfor stedets bensinstasjon. Denne stasjonen er av type Norsk Hydro.

Posisjon C11: Dette er et jorde og en idretts plass. Idretts plassen er liten. Den kan ikke romme mer enn 10 til 15 personer av gangen. Jordet nedenfor er noe mer omfattende, og kan brukes til evakuering av 30 mennesker pr gang. Posisjonen ligger ved et boligomraadet like bak Kolsaastoppen. Skipet, ca 200 meter i diameter. Omraadet heter L0kenhavna.

Posisjon C13: Dette er Grorudjordet. Det ligger nede i en liten dalsenkning. Det er noen treklynger her og der. Traerne over laveste punkt, ca 30 til 40 meter. Skipet skal derfor bli ca 50 meter over bakken. Del 2 er Helsetjordet. Dette er et stort jordet. Skipet, ca 1 Km i diameter. Det kan derfor masse evakeres fra Helsetjordet. Evakuering med Kontinuerlig antigravitasjons straale fra Helsetjordet. Og i grupper paa 30 personer fra Grorudjordet. Det er veldig mange mennesker i omraadet.

Posisjon C7: Denne ligger forran Nadderudhallen. Den er et stort jordet. Det kan benyttes et stort romskip med en diameter paa inntil 2 Km. Dette betyr at det kan brukes kontinuerlig antigravitasjons straale for masse evakuering. Romskipets posisjon over bakken, ca 40 meter paa grunn av lysmaster i den ene enden av jordet.

Posisjon C9: Dette er 3 mindre jorder som ligger etter hverandre. Skipets diameter, ca 200 meter. Posisjon over bakken ca 40 meter. Evakuering fra alle 3 jorder av grupper paa 20 mennesker fra hver jordet. Posisjonen ligger ved 0verlandselva. Det er noe som heter Engerjordet. Bjergkeveien gaar rundt. Kloppa er i omraadet. Ingerlien foerer til selve omraadet.

Posisjon C8: Denne posisjonen er flere store jorder. Det ene jordet er brukt til jordbruks formaal. Det kan derfor vaere bloett etter regn ol. Det er en gress slette bak dette jordet. Romskipet, ca 1 Km i diameter. Det kan derfor foretas masseevakuering fra denne plassen, da det kan benyttes kontinuelig antigravitasjons straale. Gress sletten bak er en golfbane. Denne er litt kupert, men mer egnet enn jordbruks jordet foran. Romskipet skal ligge paa ca 40 meter. Paa golfbanen er det et lite flatt og rundt omraade, som er inngjerdet med en traa. Denne plassen er egnet som landingsplass for et lite romskip.

Posisjon C6: Denne ligger ved 0vervoll vedderloepsbane. Posisjonen er et jorde syd for selve 0vrevoll galopp bane. Selve galopp banen er uegnet paa grunn av inngjerding. Plassen er omgitt av et tre gjerde paa ca 1.5 meter. Dette er det imidlertid enkelt aa forsere. EN kan krype under dette. Det er en kraftledning i omraadet. Skipet, max 500 meter i diameter. Evakuering ved hjelp av antigravitasjon av grupper paa ca 30 mennesker. Romskipets posisjon over bakken, ca 40 meter.

Posisjon C2: Dette er en asfaltert plass syd forran Ullern tennisbane som er en boblehall. Bak omraadet er det noen kuperte jorder som det kan evakueres fra, men asfaltbanen blir anbefalt. Romskip maks 100 meter i diameter. Posisjonen over bakken ca 40 meter, paa grunn av topografiske fornhold. Evakuering med antigravitasjon fra plassen av grupper paa 10 personer.

Posisjon C3: Dette er et gress jorde ca 100 meter tvers over. Det kan brukes et romskip med en diameter paa 1 Km. Stedet er derfor egnet til masse evakuering. Det kan brukes kontinuerlig antigravitasjons straale. Posisjonen ligger i Husebyskogen.

Posisjon C4: Dette er en idretts bane. Denne er inngjerdet med et normalt gjerde. Det er dog hull i gjerdet som barn kan krype igjennom. Romskip, 100 meter i diameter grunnet lokale forhold. Romskipets posisjon over bakken ca 40 meter. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa ca 25 personer. Posisjonen ligger ikke saa langt fra Holmendammen og Stasjonsveien.

Posisjon C5: Dette er den store parkeringsplassen like bak og nedenfor Tryvanns taarnet. Selve taarnet er bortimot 100 meter, romskipets kant maa ligge klar av taarnet. Romskip ca 100 meter i diameter. Hvis det ikke er biler paa plassen i det aktuelle tidsrommet, kan romskipet lande paa plassen. Hvis ikke dette er aktuelt, kan romskipet sveve ca 20 meter over plassen, og ta ombord grupper paa 30 med antigravitasjon.

Posisjon D9: Denne ligger paa Ulv0ya nede ved vannet. Posisjonen er en badestrand og en asfaltert plass like ovenfor denne. Den er inngjerdet med et 1 meter stort gjerde, men det er en inngang igjennom gjerdet inn til omraadet. Den asfalterte plassen er ca 10 x 20 Meter. Her kan det lande et mindre romskip. Romskip, max 200 meter i diameter. Posisjon over bakken ca 35 meter. Evakuering av grupper paa 10 ved hjelp av antigravitasjon.

Posisjon D8: Denne ligger paa Orm0ya ved Arkitekt ? vei.  Det ligger en tennisbane paa den andre siden av veien. Plassen ligger i midten av et bolig omraade. Posisjonen er en park som er litt kupert med traer. Denne er dekket med gress. I selve posisjonen er det en aapen gress slette. Romskipet er maks 200 meter i diameter. Posisjon over bakken ca 40 meter. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa 35 mennesker.

Posisjon D1: Denne ligger paa Bygd0y. Posisjonen er parkeringsplassen nedenfor politiboligene. Dette er parkerings plassen til badestrendene Huk og andre i omraadet. Romskipet er ca max 200 meter i diameter. Posisjon over bakken er 30 meter. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa ca 55 mennesker. Plassen ligger ved Huk grenda. Det er mulig for mindre romskip aa lande paa plassen hvis det ikke er biler der.

Posisjon D4: Denne ligger paa Fornebu. Det er en idrettsplass som ligger ved siden av rullebanen neden for SAS Catering bygget. Det er et relativt aapent terreng, saa det kan benyttes et stort romskip ca 2 Km i diameter. Dette forutsetter dog at flyplassen er stengt under evakueringen. Stedet kan benyttes til masse evakuering med kontinuerlig antigravitasjons straale, ned mot idretts plassen. Paa grunn av lysmastene kan posisjonen over bakken bli ca 40 meter. Det er mulig for mindre Romskip aa lande paa plassen. Hvis flyplassen er stengt, kan romskip lande paa rullebanen.

Posisjon D5: Denne ligger paa Snar0ya. Den ligger paa en liten gressplen ved vannet. Romskip ca 100 meter i diameter. Posisjon over bakken ca 35 meter. Evakuering av grupper paa 10 ved hjelp av antigravitasjon. Posisjonen ligger ved Ma Caprino`s vei.

Posisjon D2: Denne er utenfor Nesodd Tangen. Evakuering fra dampskipsbrygga paa Nesodd tangen. Posisjon over bakken ca 30 meter. Romskip, ca 500 meter i diameter. Evakuering av grupper paa 35 personer.

Posisjon D3: Berger banen paa Nesodden. Dette er en idrettsplass. Romskip 100 meter i diameter. Posisjon over bakken ca 40 meter. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa 10 personer.

Posisjon D6: Dette er vannkanten rundt nes0ytjern paa Nes0ya. Romskip 200 meter i diameter. Posisjon over bakken ca 40 meter. Evakuening med antigravitasjon av grupp0er paa 35 personer.

Posisjon D7: Paa Br0nn0ya. Det vil si fra Br0nn0ya Hovedgaard. Romskip 200 meter i diameter. Posisjon over bakken ca 40 meter. Evakuering med antigravitasjon av grupper paa 30 mennesker.

 

----- END OFF MESSAGE -----