NDP23A57-KO21/82-MnQ5486PBU    Galactic federation 14/8-1997

-------------------------------------------------------------

Antatte elektriske konsekvenser i siste fase av Jordens frekvensheving.

------------------------------------------------------------------------

Det foreligger info om hvilke elektroniske utstyr som vil virke og ikke virke på et høyere engonisk nivå. Naturlov betingelsene er ikke de samme under naturplan tilhørende energiplan 2 som de er ved energiplan 1. Det vil si at teknisk utstyr som er produsert på Jorden under energiplan 1,  i stor grad ikke vil virke under energiplan 2. Hvis frekvensen på Jordens fysiske plan heves slik at den kommer inærheten av eller innunder energiplan 2,  vil mye utstyr slutte å virke eller begynne å virke på andre måter.

Hvordan vil en markant frekvensøkning virke på dagens jordisk teknologi ?  En kan også stille spørsmål om jordisk teknologi vil virke i sivilisasjoner på andre planeter. Hvis en for eksempel transporterer teknologi fra Jorden til en annen planet, vil utstyret som regel virke hvis det naturplan utstyret bringes til har samme posisjon  på den engoniske skala som humpnap på Jorden. Et fysisk plan på en annen planet har ofte ikke dette.  Dette på grunn av at planetene er i forskjellige utviklingsfaser i forhold til hverandre. Hvis en bringer teknologi fra Jorden til en annen planet hvor sivilisasjonen ligger på en høyere engonisk posisjon, men framdeles innenfor energiplan 1, vil følgende skje:

Nickel Cadium batterier vil miste en stor del av sin kapasistet. Noe som tidligere virket 1 time etter opplading, vil nå bare virke i  ca 10 minutter.

LCD displayer vil begynne å virke dårligere. Blir frekvensdifferansen stor nok vil de helt slutte å virke.

Analoge forsterker vil få problemer da transistorene krever en annen forspenning ved høyere engoniske nivåer, samt at transistorenes indre egenskaper endres slik som strømforsterknings faktoren osv. Dette betyr at utstyr som radioer og CD spillere vil begynne å virke  dårligere. Hvis frekvensen på jordens fysiske plan stiger slik at den nærmer seg grensen for energiplan 2, vil også dette skje. Når det gjelder LCD displayer vil svikten skje med eldre utstyr. Nye displayer vil gå utfra den frekvensen som eksisterer ved produksjonstidspunktet. Det kan hende en må forandre kjemisk sammensetning på den flytende  krystallvesken i displayet. En må også forandre på den spenningen som skal til for at displayet blir aktivt.

Passerer det engoniske nivået grensen for energiplan 2 skjer følgende:

Alt utstyr som baserer seg på vaakum teknikk, hvor elektronforflytning i  vaakumet er en viktig del av utstyrets funksjon slutter å fungere. Det vil si at røntgenrør og biledrør for TV ikke lengere vil virke. Det samme gjelder gamle radioer med rør samt store kringkastingssendere som benytter rør.

Alle LCD displayer vil slutte å virke.

Alle batterier vil slutte å virke med unntak av blyakkumulatoren.

Alle laserapparater som bruker gass som medium vil slutte å virke. Det samme gjelder alle former for lysstoffrør og damplamper.

Laser og lysdioder vil framdeles virke. Det samme gjelder alminnelige glødelamper.

Solceller vil få en annen virkningsgrad.

Forspennings kriteriet vil endres i alle transistorer. Dette innebærer at en må skifte motstander i analogt transistorisert utstyr for å få dette til å virke igjen.

Den teknologi som blir minst berørt er digitalteknikken.  En gammel kalkulator med TTL logikk og LED display vil virke like godt på energiplan 2 som på energiplan 1.  Cmos teknologi som bruker spenninger lavere enn 3 volt vil kunne få problemer. Dette innebærer at en må forandre forsyningsspenningen til for eksempel 6 volt for å få en 3 volts mikroprosessor i gang etter forandringen. Frekvensområdet til transistorene vil endres slik at de samme transistorene virker ved høyere frekvenser enn de gjorde tidligere.

Generatorer motorer og transformatorer vil få endret sine egenskaper. Virkningsgraden til generatorer og transformatorer som bruker Jern vil bli så liten at en kan si at disse vil slutte å fungere i praksis. Magnetiske medier som bånd og disketter som bruker jern vil bli svært vanskelig å lese. Magnetiske medier som benytter Cromdioksyd vil ikke bli vesentlig berørt. Gammeldagse lydhoder med jernbasert kjerne vil i praksis slutte å fungere. Dette innebærer at de vanlige lydkassetene blir så og si verdiløse.

Transformatorer som bruker høyfrekvensferitt som kjernemateriale vil fungere tilnærmet normalt. Det samme gjelder luftbaserte høyfrekvenstransformatorer. Disse vil faktisk få økt sin virkningsgrad.

En luftspoles induktivitet vil endres da rommets egenskaper endres. Dette innebærer at alle resonanskretser i for eksempel radio og TV motakere vil måtte trimmes om.

Videospillere vil framdeles virke da videobåndene som regel er Cromdioksyd basert og videohodene er av et høyfrekvent feritt materiale.

Transformatorer av amorft metall som greier høye frekvenser, vil også virke.

Hardisker vil forstette å virke da lese/skrive hodet er av høyfrekvent  materiale. Vanlige disketter kan bli ubrukelige fordi diskettstasjonen ofte bruker jernkjernebaserte lese/skrivehoder. En kan som en tommelfingerregel si at materialer som kan brukes i transformatorer ved frekvenser fra 5 MHz og høyere ikke vil bli særlig berørt. Materialer som bare klarer å virke ved lavere frekvenser vil bli mindre og mindre effektive des lengere ned på frekvensskalaen materialets transformasjonsegenskaper slutter. I praksis blir alle jernbaserte generatorer, motorer og transformatorer verdiløse ved 50 Hz. Dette innebærer at vi vil få et globalt strømbrudd inntil jernet i generatorer, transformatorer og motorer er erstattet med høyfrekvensferitt eller amorfe materialer som klarer over 5 MHz.

Likestrøms-systemer som solenergibaserte strøm anlegg vil forsatt fungere. Bensindrevene biler vil stanse da coilen slutter å fungere. Dette gjelder ikke hvis bilens coil består av materialer som kan transformere frekvenser på opptil 5 MHz. De fleste biler har imidlertid jernbaserte coiler.

Dieseldrevne biler vil framdeles kunne brukes da disse ikke trenger coil. Disse må imidlertid rulles igang da startmotoren ikke vil fungere lengere.

Alle elektriske tog, trikker og biler vil stanse da de bruker jernkjernebaserte motorer.

Bærbare PCer med aktiv matriseskjerm vil forsatt virke.

Stasjonære PCer som må ha 50 Hz vil slutte å virke. Disse må bygges om til batteridrift for at de skal komme igang igjen. Stiger frekvensen så mye at den kommer innenfor energiplan 2, vil dagens datamonitorer for stasjonære PCer slutte å virke. Det samme vil gjelde alle neon og andre former for lys-stoffrør samt Kvikksølv og Natrium damplamper. Dette innebærer at gatebelysningen faller ut. Det samme gjelder reklameskilt i byer og belysningen i industri og offentlige bygg. Fjernsysnapparatenes billedrør vil også slutte å fungere.

Det samme vil alle gassbaserte laserapparater. Jetmotorer vil forstatt virke, men startmotoren til disse må skiftes.

Ting drevet med atomkraft vil svikte da den kritiske masse heves betydelig. Dette innebærer at det må betydlige mere mengder fisilt materiale tilstede for at en kjedereaksjon kan starte. I praksis betyr dette at atomkraftverkene og atomubåtene stanser, samt at atombombene blir ubrukelige.

Bensindrevne strømagregater vil ikke virke da disse både må ha Coil og at generatoren bruker jern.

Dieseldrevne aggregater som benytter generatorer med høyfrekvente transformatormaterialer vil fungere. Dette vil i praksis si feritt eller amorfe materialer. I praksis kan det da hende at generatoren vil fungere best ved å produsere strømmen med en frekvens fra 5 MHz og opp. Det blir så mulig å likerette denne 5 MHz strømmen med raske dioder. Det blir enklere å produsere likestrøm ved hjelp av fotonenergi (lys).

Høytalere vil bli mindre effektive, men disse rammes ikke så mye som 50 Hz transformatorer. En vil få redusert det en hører i telefonrøret til mellom en femtedel og en tiendedel av normal styrke. Telefoner som bruker pietzobaserte høytalere og mikrofoner, vil ikke bli berørt.

Når det gjelder datalagring er CD ROM, overspillbar CD ROM og flash hukommelses moduler de beste medier. Gode harddisker vil beholle informasjonen etter forandringen. Informasjoner lagret på disketter eller streamer tape kan bli slettet.

Etter forandringen blir det mulig å lagre svære datamengder som holografiske mønstre i naturlige bergkrystaller, samtidig som disse krystallene har direkte forbindelse med tilsvarende krystaller i andre datamaskiner via en fjerde fysisk dimensjon. Dette innebærer at alle datamaskiner vil ha tilgang til all datamengde som er lagret i utganspunktet.

Det blir enklere å produsere bølgebaserte romskip av Adamskitypen etter forandringen. Det blir mye enklere å påvirke tyngdekraften ved hjelp av elektriske felt. Hvis det engoniske nivået havner innenfor energiplan 2, er det mulig å påvirke tyngdekraften direkte ved hjelp av en vanlig transistorisert radiosender og antenne.

Etter forandringen må alle radioantenner forandres da bølgelengden forandres på alle radiobølger. Hvis det engoniske nivået havner innenfor energiplan 2 vil radiobølgene bevege seg med kvadratet av lyshastigheten. Dette innebærer at en må bruke store antenner ved det som idag er betraktet som høye frekvenser. Dagens antenner kan da brukes til meget høye frekvenser, noe som ikke ville vært mulig med energiplan 1.

Hvis det engoniske nivået havner innenfor energiplan 2, vil kjemiske legemidler slutte å virke. En må da bruke energi og bølgebasert medisin. Mange andre kjemiske prosesser vil slutte å fungere, og det vil være mye vanskeligere å få ting til å brenne.

Ting som er meget brennbart idag kan bli ubrennbart ved energiplan 2.

Alle kjemiske prosesser forandres i alle levende vesener og vegitasjon. Disse går over fra å være basert på kjemi til å være basert på interaksjon mellom bølger og energier. På energiplan 2 vil visse bergkrystalltyper bli naturlig selvlysende og energi (varme) produserende.

 

Jorden vil få aktiv og direkte hjelp fra planeter i Pleiadene og Sirius systemet  hvis det engoniske nivået stiger så mye at det medfører et globalt strømbrudd som følge av at dagens 50 og 60 Hz utstyr ikke lengere vil fungere.

Havner det engoniske nivået til humpnap innenfor energiplan 2, vil dette gjøre det mye enklere for rom-mennesker å hjelpe da de ikke behøver å senke sin naturlige frekvens for å bli håndgripelige for oss. Semjase har for eksempel idag en kropp som naturlig engonisk kan fungere på energiplan 2. Semjases planet Erra vil bistå med en delegasjon til Jorden ved en slik forandring.

Ca 5 timer etter at Jernet har mistet sine nåværende magnetiske egenskaper, vil romskip fra den galaktiske fødrasjon lande på Jorden i stort antall. I denne situasjonen vil så og si all offentlige elektrisitet være borte og kommunikasjonsmulighetene for jordiske myndigheter vil være brutt. Det vil derfor være nogenlunde trygt for galaktisk persjonell å lande. Massemediene vil ikke fungere lengere og folk vil derfor ikke få vite at en masselanding skjer. Endel mennesker vil se romskipene lande, men de vil være ute av stand til å videre formidle dette til andre igjen. Landingene vil i stor grad foregå på landet utenfor byene. Personalet tar seg så inn til byene ved egen hjelp hvis dette er nødvendig. Folk i store byer vil derfor ikke se romskipene lande. Massepanikk på grunn av tro på invasjon fra verdensrommet unngås dermed. Det er mulig at myndighetene kan trimme om noen av sine kommunikasjons radioer slik at de igjen vil fungere i løpet av 48 timer. Dette vil immidlertid være i så begreset antall at det ikke vil være mulig å gjenopprette politi og militærstrukturen raskt nok til å forstyrre det galaktiske hjelpeprogrammet. Des høyere frekvenser radioutstyret er bergenet på des mindre blir det influert av forandringene. Walkie talkier og mobiltelefoner som opererer ved frekvenser høyere enn 1 GHz vil sansynligvis fungere uten at det er nødvendig med annen ombygging enn antennejustering. Dette innebærer også at telekommunikasjons satellittene vil være operative med mindre utstyr basert på transformasjon av lavere frekvenser inngår som en viktig del av satelittenes konstruksjon. Det galaktiske personalet vil i stor grad bestå av romfolk som er lik jordboerne i utseende for å hindre panikk blant jordboerne. Noen av disse vil være androider (biologiske roboter) som er konstruert spesielt med dette oppdraget for øye. En stor del av personalet vil bli hentet Pleiadene og endel fra Vega systemet. Noen kommer også fra andre deler av galaksen. Endringen av jernets magnetiske egenskaper vil skje før planetens engoniske nivå når energiplan 2 nivå. Svekkingen følger en logaritmisk kurve. I begynnelsen er det nesten umerkelig. 80 prosent av svekkelsen skjer de siste 2 timer før kritisk engonisk nivå nås.

Denne informasjonen er delvis tankemessig overført fra den galaktiske fødrasjon og skal spres til personell som skal bistå den galaktiske fødrasjon på Jorden. Meldingen skal i størst mulig grad holdes skjult for jordiske myndigheter, da de ellers vil utvikle kommunikasjonsutstyr og strømforsyningsutstyr som vil virke uavhengig av Jern. Det er beregnet at hovedtyngden av de senario som er skissert her vil kunne inntreffe sent i år 2000 eller i år 2001. Jernets magnetiske egenskaper kan begynne å bli svekket i slutten av 1998 og i slutten av 1999 vil dette kunne bli merkbart slik at de første problemer med strømforsyningen oppstår. Atomkraften vil kunne begynne å svikte i år 2000. Tidsaspektet som her er skissert kan skje tidligere eller senere en det som er angitt, avhengig av transformasjonsprosessens utvikling. En av hovedoppgavene til det galaktiske personell er å bistå folk med energi slik at de ikke fryser ihjel etter at jernets magnetiske egenskaper forandres. Det vil også bli gitt "telepatisk" hjelp til folk slik at de kan beholde en indre ro i størst mulig grad etter strømbruddet. Energiutstyret vil bli fordelt til folk på privat eller landsby basis. De landsdekkende strømforsynings nett vil ikke bli reaktivert ved hjelp av galaktisk teknologi. Dette for å hindre at maktstrukturen til dagens myndigheter gjennopprettes ved å benytte energi fra romfolkets hjelpeprogram. Det galaktiske personell vil også bistå med å gi folk mat. Dette vil kunne skje ved matstasjoner i utkanten av byene. Galaktisk personell vil i minst mulig grad gå inn i store byer etter strømbruddet. Det er ventet at byfolk vil søke ut på landsbygda når byens matlagere blir tomme. Det kan også bli aktuelt å evakuere folk fra byer til  mere åpne landskaper. Dette vil kunne medføre en slik spredning av befolkningen, at de banditt og voldsproblemer en vil kunne få i en by etter at infrastrukturen faller sammen ungås. Folk vil derfor bli evakuert ut på landsbygda hvor det opprettes mindre samfunn som får sin energi og mat fra det galaktiske hjelpeprogram. Aggresive og bevepnete individer vil i størst mulig grad bli nøytralisert ved at de evakueres til egne områder hvor de ikke kan få mulighet til å plage lokalbefolkningen. Det er også mulig at de jordiske skytevåpen vil bli gjordt funksjonsudyktige ved hjelp av galaktisk teknologi. Det settes i et slikt tilfelle opp et kraftfelt som hindrer den kjemiske reaksjon i krutt ved antenning. Det senario som er beskrevet her er ikke noe som er uavendelig. Det kan bli gitt en dispensasjon, slik at jernets transformasjonsegenskaper blir opprettholdt på en kunstig måte. Dette kan bli gjordt ved å legge hele Jorden inne i et energiplan 2 kraftfelt som har slike frekvenser i seg at Jernets magnetiske egenskaper ikke blir berørt ved energiplan 2 nivå. I dag er det imidertid ingenting som tyder på at dette vil bli gjort. Senariet som skissert her er derfor sansynlig.