FORSLAG TIL TILTAK OVENFOR DEN MAKTBASERTE OG HELVETES FOKUSERTE

KRISTENDOM OG TILSVARENDE RETNINGER INNEN ISLAM.


 

NÅVÆRENDE INSTRUKS FOR ROMFOLK ANGÅENDE INGRIPEN OVENFOR SIVILISASJONER

PÅ ANDRE PLANETER.

---------------------------------------------------------------------------

A: Det skal ikke brukes vold for å løse problemer på andre planeter.

   Det skal overhode ikke forekomme at individer blir drept med vitende

   og vilje, under en eventuell inngrepen.

 

B: Det skal unngås at inngripen skader det kulturelle grunnlag på planeten

   i slik grad at sivilisasjonens særpreg ødelegges.

---------------------------------------------------------------------------

1: Det er tilatt å foreta medisinske prøver, samt andre forsøk på individer

   på andre planeter, hvis dette kan bidra til at sivilisasjonen på den

   nevnte planet i framtiden vil kunne nyte godt av de resultater som

   aktiviteten ga. Dette gjelder også hvis resultatene er til det beste

   for hele den galaktiske sivilisasjonen. Det er tilatt å ta genetisk

   materiale fra individer på andre planeter for å kombinere dette, slik at

   en utvikler nye individer, som kan passe inn på nydannete planeter

   som skal ha en sivilisasjon, eller for utvikling av allerede eksisterende

   individer.

 

2: Hvis en planets kultur er av en slik art, at den utgør en trusel mot

   andre planeter, kan punkt B fravikes. Hvis planetens sivilisasjon er av

   en slik art at planeten er i ferd med å ødelegge seg selv, eller at folk på planeten blir sterkt undertrykket av   grupper av individer på planeten, kan inngripen foretas, men på en

   måte som er mest mulig i pakt med punkt B.

 

3: Hvis en planet går til militært angrep, mot en annen planet, skal planetens beslutningsmessige organ fjernes, samt at det settes inn et midlertidig styre, som sørger for en riktig undervisning av befolkningen inntil denne er moden for fredlig sammeksistens med andre planeter.

 Inngrepen skal skje i henhold til punkt A. Inngrepen kan skje på individ

 nivå, i henhold til Punkt A og B, hvis dette ansees som nødvendig.

 

4: Disse retningslinjer gjelder inntil videre, men kan endres ved plenums

   møte i det galaktiske råd.

 

5: Fravik i enkelte tilfeller, må behandles i det galaktiske råd.

 


 

Jorden har vært i en spesiell stilling, da det i forhistorisk tid, har

vært foretatt inngripen, som sies kan ha vært i strid med både punkt A og B. Brudd på punkt A har ikke vært tiltenkt fra galaktiske myndigheters side. Slike brudd resulterer som regel i at de angjeldene, blir kalt tilbake

fra Jorden. I en hvis tid etter Atlantis katastrofen, ble punkt B fraveket

for jorden, og romfolket foretok en storstilt hjelpeaksjon, også direkte

på det fysiske plan. Dette er de guder Däniken skriver om. Romfolket har

ubehag i å være gjenstand for gudedyrkelse, da de anser seg selv som bare en

en del av skapelsen. Tilslutt utartet situasjonen seg slik at det ble drept

mennesker for ofring til Gudene. Det ble da grepet inn ved at Kristus ble

sendt til Jorden for å opplyse menneskene. Dette ble ikke helt velykket, sett med galaktiske øyne forde Kristus ble dyrket som en Gud, og at det ble drept mennesker for Kristus, av prestene fordi de ikke ville innordne seg deres retningslinjer. Kristendommen fikk dog slutt på menneske

offring og kannibalisme i de primitive kulturer, noe som var endel av hensikten. Det ble satset på å utvikle menneskenes naturforståelse i slik grad at prestenes maktstruktur skulle undergraves. Dette har ikke foregått

uten problemer. I dag har den teknologiske utvikling og naturforståelse

på Jorden kommet så langt at planeten er rede til å møte romfolket, slik

de er, samt å få forklart sannheten om den galaktiske sivilisasjonen uten

å gå veien om religionen for å få gjordt dette. Det er derfor sendt ca 3

millioner romfolk til jorden, som har innkarnert i jordmenneskeners

kropper. Disse arbeider bevist og ubevist, med å tilrettelegge jordmenneskenes forståelses nivå, slik at Jorden kan bli med i den galaktiske sivilisasjon etter år 2002. Etter dette er det meningen at Jordens folk skal være med på å hjelpe andre planeter med lignende problemer som den Jorden har igjennomlevd. Det er dog tendenser i dag til at relegionene Kristendom og Islam, kan sette kjepper i hjulene for dette projektet.

 

For å heve sivilisasjonen på Jorden til galaktisk nivå, er det nødvendig

å lære menneskene om de naturplan, som på jorden blir beskrevet som den

åndrelige verden, samt de naturlover som gjelder for dødsovergangen. Det er

også nødvendig å lære menneskene hvordan de åndelige naturlover virker.

Samtidig må den teknologiske forståelse utvides i den grad, at den harmonerer

med teknologier som er vanlig innen for den galaktiske sivilisasjon idag.

Samtidig med det må også Jordmenneskene bli bevist sin mentale kommunikasjons mulighet. Dette fordi det innen den galaktiske sivilisasjon er telepati som er den vanligste kommunikasjons formen. For å lære menneskene dette er det nødvendig at flere sentrale dogmer innen kristendom

og Islam brytes. I flere kristne kretser blir det å kanalisere ned teknologisk og annen informasjon fra romfolket betegnet som å lytte til djevelens stemme.

De som driver med dette blir derfor forfulgt av noen kristne, og det er fare for at det kan bli snakk om lignende tilstander som i middelalderen, især i de land hvor kirken har stor makt. Åndlig viten om døden strider imot dødsoppfatningen til Kristendom og Islam. Det er derfor nesten umulig å lære disse folk dette, særlig de kosmiske lover for reinkarnasjon og karma. De kristne og de rendyrkede matrialister har gått

sammen om en betegnelse de kaller New Age for all informasjon som ikke

passer inn i deres rammer. Det er utrolig hvor mye de legger inn under dette begrepet. Dette gjelder også kontakt med romfolk og interplanetarisk arbeide. Flere kristne tror at UFOene er projeksjoner laget av djevelen for å

lure folk. De tenker ikke på at hvis noen i dag hadde reist til en sivilisasjon tilsvarende den som eksisterte i middelalderen for å demonstere en videomaskin med TV, ville vedkommende sansynlig vis blitt drept for å ha utdøvet trolldom i pakt med djevelen.

 

På grunn av disse forhold, mener jeg at den galaktiske sivilisasjon må gripe inn ovenfor disse religiøse retninger. Når det gjelder de kristne og islamske mennesker

som utfører humanitært arbeide uten å bry seg om dogmene bør disse oppmuntres og styrkes. Når det gjelder misjonærer som kun fokuserer på Bibelens og Koranens kjærlighets aspekter, bør også disse oppmuntres. Når det gjelder misjonærer, som forsøker å presse igjennom de kristne eller islamistiske budskap med mental

eller fysisk vold må disse stanses. Dette kan gjøres ved å ta vedkommende

opp i et romskip å forklare situasjonen for vedkommende. Hvis dette ikke hjelper og han fortsetter sin virksomhet som før, er flere alternativer mulige.

 

1. Kidnapping til fremmed planet for opplæring, og innsetting av identisk

   robot/androide i hans sted, som endrer læren.

 

2. Fjerning av vedkommende fra misjonsmarken, for nedsettelse på

   geografisk fjernt sted på Jorden.

 

3. Innopperering av utstyr i vedkommendes kropp, som gjør at han endrer

   mening.

 

Ved det første møtet, hvor han får forklart situasjonen, er det viktig at

atmosfæren har så mye kjærlighet som mulig, og det bør brukes mental

kommunikasjon i tilegg til eventuell verbal, for å understreke betydningen.

Utseende på de fremmede bør helst tiltale han.

 

Hvis ikke dette hjelper, kan han tas med på en bevist ut av kroppen reise

til steder hvor kjærligheten rår.

Hvis heller ikke det hjelper, vil jeg anbefale bruk av punkt 1.

Jeg vil anbefale at grupper av kristne og islamister tas ombord i romskip for

undervisning i reinkarnasjon og annen kosmisk visdom, hvoretter de settes ned på samme sted hvor

de ble tatt opp fra. Dette kan gjøres i forbindelse med sommer stevner

gruppe møter og lignende. De samme tiltak bør igjennomføres ovenfor

lokale svovelpredikanter, eller religiøse ledere som utøver slik lære, som det som er foreslått oven for misjonærer. Kommer det bøker som stempler romfolk som demoner, bør det straks skrives motbøker som tar fatt i den

demoniske boka, som prøver å forklare den feilaktige informasjonen i denne boka med logiske slutninger, og historiske sammenligninger. (Eksempel reaksjonen folk ville hatt på et TV apparat i middelalderen osv). Det samme gjelder ovenfor videoer av samme karakter. Det bør etableres institusjoner

i samfunnet som tar seg spesielt av personer med helvetes kvaler. Disse

sentrene bør være finansiert av staten. Kristne og Islamske menigheter som aktivt driver med svovel forkynnelse (mental terror), bør straks miste all stats støtte. Romfolket bør ta i bruk sin avanserte teknologi for overvåking av religiøs vold mot barn. Ved hjelp av romfolkets utstyr, er det mulig å se

rett inn i hus igjennom lukkede vegger, selv om disse er av betong. Tankene disse barna sender ut

kan registreres på lang avstand (faktisk over flere lysår). Romfolket kan lett peile seg inn på hvor disse

tankene kommer fra og på den måte finne og hjelpe disse barna. Romfolket

kan bruke sitt utstyret til ta den religiøse volden opp på video. Videoen

skal så først vises for overgriperne, muligens igjennom TV apparatet deres

midt i dagsrevyen. Det er her å bemerke at videoen skal kun vises på TVn til den det gjelder, og ikke kringkastes over hele distriktet. Hjelper ikke dette kan videoen overlates til en mellom

mann, som gir den til politiet. Dette kan virke drastisk, og et brudd på

privatlivets fred. Jeg anser allikevel vold mot barn utifra religiøse motiver som så alvorlig, at en fremgangsmåte som er nevnt her kan forsvares. I land hvor det ikke er beskyttelse i loven for barn mot vold,

vil jeg foreslå å ta barnet til en annen planet eller en institusjon på Jorden for restituering.

 

Jehovas Vitner: Dette er et kirkesamfunn som har en viss utbredelse, og som

hører til de mest dogmatiske på Jorden. Jeg vil foreslå at dette kirkesamfunnet brukes i forskningsøyemed av romfolket, for uteksprementering av forskjellige metoder for avdogmatisering. Her står dogmene så sterkt

at jeg tviler på om videometoden vil være effektiv mot barnevold. Jeg foreslår derfor å ta de barna som er utsatt for volden vekk en periode i romskip. Jeg ville også forklare foreldrene at hvis de ikke ville slutte med denne volden, ville de neppe se barna igjen. De barn som etter et opphold

i romskipet ikke ville tilbake til foreldrene, ville slippe dette. I såfall

ville foreldrene til dette barnet bli tatt opp i samme romskip for å møte

barnet til en samtale. Hvis foreldrene under dette møtet mistet besinnelsen, og på grunn av religiøse grunner forsøkte å slå barnet, ville hele familien

bli tatt med til en annen planet for undervisning. Når det gjelder vold

mot kvinner av religiøse grunner, kan også disse hjelpes på samme måte, hvis

de er ute av stand til å bryte ut av forholdet selv. Religiøs vold mot barn

bør prioriters, da de som regel er helt forsvarsløse over for slik vold. Når

det gjelder denne forskningen på jehovas Vitner, mener jeg at denne må få

utvidete fullmakter. Eventuelle operative inngrep må dog utføres slik at det ikke volder smerte eller ubehag for den det gjelder. Første ledd i denne

avdogmatiseringen, kunne være å sette inn roboter/androider i organisasjonens ledelse.

Disse robotene kunne spille slik, at de ble valgt inn på vanlig måte, og når

de var kommet i posisjon kunne de begynne avdogmatiserings prosessen.

De kunne også erstatte eksisterende ledere, som for anledningen var tatt til en annen planet for undervisning.

En annen metode kunne være å bryte inn i organisasjonens datasamband, slik at direktivene fra Broklyn ble endret fra dogmsatisk til udogmatisk, innen de nådde fram til satelittmenighetene rundt om i verden. Hvis ikke noe skulle nytte av tiltak ovenfor menigheten her på Jorden, ville jeg foreslå å ta hele menigheten vekk fra Jorden, og

spre den på et utall andre planeter for opplæring. De som raskest ble opplært, eller som ikke hadde ledelsens dogmatiske holdning, kunne raskest sendes tilbake til Jorden. En annen metode er og mentalt la foreldrene

føle barnets fortvilelse, når det blir nektet adgang til andre barns

fødselsdager, festligheter osv.

---------------------------------------------------------------------------

Dette er forslag som jeg har til inngripen ovenfor negative aspekter

ved religionene Kritendom og Islam. Jeg mener den galaktiske sivilisasjon

bør gripe inn ovenfor disse ting så fort som mulig. Jeg mener at den strenge linje med ikke innblanding, må fravikes i dette tilfellet på grunn av at romfolket selv er delvis ansvarlig for utbredelsen av disse

religioner ved galaktisk avtivitet i jordens fortid. På den tiden ble muligens punkt B i innblandings retningslinjene brutt. Hvis det skulle oppstår en kjernefysisk religionskrig på Jorden mellom retningene Kristendom og Islam, kan årsakene til dette delvis tilbakespores til at velment hjelp fra den galaktiske sivilisasjon fikk utilsiktede virkninger.

Derfor bør den galaktiske sivilisasjon med alle tilgjengelige midler hindre

at en krig av denne type oppstår på et slikt grunnlag. Ellers vil den galaktiske sivilisasjons gode navn og rykte kunne få en stygg skamplett.

 

VN3 - NDK325C.

Fra 1992 med lett redigering i 2009.