Fra Sommeren 2001

 

En analyse av mulig fremtidsscenario.

---------------------------------------

 

Det er ting som antyder at jordkloden som bevisst vesen direkte vil

begynne å motarbeide visse elementer i jordmenneskenes sivilisasjon som

truer jordens balanse og renhet. I følge visse kilder har Jorden bedt

om hjelp fra kosmos for å få dette til. Et av disse elementene er den

negative konsekvens, bruk av økonomiske verktøy og økonomisk tenkning

har på Jorden som planet.

Ved direkte motstand fra klodens bevissthet mot de

økonomiske systemer som råder i dag kan en tenke seg at følgende vil

skje.

 

1a: Det oppstår en tilsynelatende kollektiv motstand blant flere

mennesker mot strukturer som er bærende for dagens system. Dette gir

seg i dag allerede uttrykk som opptøyer mot møter som verdenseliten

holder (G7, G8 verdensbanken WHO osv). Disse protestene vil i så fall

øke eksponentielt inspirert direkte fra planetens bevissthet. Det kan

komme til rene krigshandlinger med skyting og bombing i forbindelse

med slike møter. Mange flere mennesker vil også protestere ikke voldelig

i forbindelse med dette. Når det gjelder den videre eskalering vil vi

kunne oppleve episoder der børser og banker, Mac Donald osv blir

mål for opptøyer.

En maksimal konsekvens kan bli en

tredje verdenskrig. Denne vil ikke være mellom nasjoner men mellom de

som vil bevare dagens system og de som vil radikalt forandre det.

En slik krig kan bli en blodig affære med "store slag".

 

1b: Områder og strukturer som er viktig for å oppretthode dagens system

kan bli utsatt for naturkatastrofer og uvær. Dette fordi planeten som

vesen direkte prøve å slå ut disse strukturer. Som regel slår dette ut

som ekstremt vær med tornadoer, voldsomme orkaner, oversvømmelser ol.

Det kan også oppstå voldsomme elektriske stormer med ekstrem lyn og

tordenaktivitet som vil kunne slå ut computere som er viktig for det

økonomiske system. Det er å bemerke at USA har merket virkningene av

flere slike katastrofer i det siste, og dette landet har en ledende

rolle for å opprettholde dagens system. Det har også forekommet slike

katastrofer i sentral Europa. Disse kan delvis tas som advarsler.

Setter kloden alle kluter til, vil en kunne oppleve naturkatastrofer

som legger flere sentrale økonomiske sentre i grus.

Oljeinstallasjonene i Nordsjøen er utsatt i en slik sammenheng.

 

2a: Planeten har bedt om hjelp fra kosmos for å løse problemet.

kosmos kan respondere gjennom den kosmiske computer (den naturlige

intelligens som opprettholder den fysiske struktur i vår galakse).

Dette kan føre til at det kan bli voldsomme magnetiske stormer på

solen blant annet, som sender ut elektromagnetiske sjokkbølger som

slår ut elektromagnetiske infrastrukturer som er viktig for det

økonomiske systemet. Det kan bli asteroide nedslag mot de

verdensøkonomiske verdens sentere. Det kan også forekomme ting som

supernovautbrudd og gammaglimt som kan lage kosmiske sjokkbølger som

slår ut den infrastruktur som det økonomiske systemet er avhengig av.

Dette er imidlertid dramatiske hendelser som også vil påvirke andre

sivilisasjoner i galaksen. Et gammaglimt er en kosmisk hendelse hvor

et område på størrelse med Oslo plutselig sender ut like mye energi

som alle stjernene i en galakse til sammen. Dette varer bare noen

millisekunder. Disse astronomiske fenomen ble lenge hemmeligstemplet av

CIA da de opprinnelig trodde det var kjernefysiske eksplosjoner i

andre galaktiske sivilisasjoner. Når astronomene konkluderte med at

det var et naturfenomen ble måleresultatene angående dette frigitt.

Et gammaglimt i nærheten av vårt solsystem vil generere en så kraftig

EMP bølge at det vil kunne føre til globalt strømbrudd, og ødeleggelse

av det meste av dagens elektronikk. I verste fall vil en respons føre

til at humpnap som naturplan blir avviklet og at menneskeheten

overføres til et høyere naturplan med andre naturlover. Det vil føre

til at den fysiske verden vi i dag kjenner vil bli til et ørkenlandskap

uten atmosfære (slik som landskapet på månen). I det høyere naturplanet

vil forholdene da være slik at en økonomisk struktur slik som i dagens

humpnap ikke vil kunne fungere. Dette er Leins Ascension scenarie som

han tror vil komme i 2012 og som han kaller oppstigning til den 5

dimensjon. Dette er det mest dramatiske scenariet.

 

3a: Andre galaktiske sivilisasjoner griper direkte inn. Dette vil kunne

føre til at det økonomiske systemet bryter sammen, fordi folk da vil få

informasjoner om hvordan andre galaktiske raser organiserer

sine samfunn blant annet uten penger, eiertrang og maktbegjær.

Flere mennesker vil

da prøve å danne samfunn i takt med en galaktisk modell. Dette kan

føre til krig mellom samfunn med gammel struktur og de nye. For å

hindre slike kriger, kan føderasjonen komme til å evakuere vekk

individer som støtter den gamle strukturen til planeter med en lavere

frekvens. I verste fall vil hele planeten bli evakuert, og en ny

menneskerase som ikke er av det lyranske slektstre vil få i oppdrag å

bygge en ny galaktisk sivilisasjon på Jorden, etter at en

renselsesperiode har virket. Denne kan da utgjøre i verste fall

en periode på over tusen år.

I denne perioden vil jorden bli satt i

karantene og noen stor menneskelig sivilisasjon vil ikke bli tillatt

så lenge renselsen pågår.