VNK-8325-ZCK1-A25K63-D82

------------------------------------------------------------------

Melding nr 3-ZK    TEMA: Jordens Fremtidsscenario.

Alnik Z K   (Ashthar Command)

Som kjent er deres planet Jorden nå inne i en forvandlings prosess. Denne prosessen startet for lenge siden men ble merkbar på deres fysiske plan i midten av 80 tallet. Transformasjonsprosessen har hatt mere dramatiske følger på andre av jordens dimensjonsplan enn deres fysiske foreløpig. Nederst i det område dere kaller astralplanet, befant det seg før 1991 flere dimensjonsplan som var bebodd av sterke negative vesener og krefter. Det var fra disse plan mye av det negative handlingsmønster som finnes i deres verden ble inspirert fra. Dette negative mønster kan blant annet iakttas i voldelige TV og kino filmer som det vises mange av i deres verden. De plan som det her var snakk om blir ofte kalt helvete av flere av deres religioner. Det er blitt bestemt fra høyeste hold i vår galakse (Melkeveien) å iverksette et renselses/oppryddings program for å heve kvaliteten i galaksen. Som en følge av dette tillates det ikke lengre at naturplan av "helvetstypen" eksisterer innenfor melkeveiens aura. Siden deres planet Jorden har hatt slike naturplan ble det bestemt at hele planetens dimensjonssystem skulle heves i frekvens slik at de tidligere omtalte dimensjonsplan ville komme utenfor deres planets dimensjonssystem å gå i oppløsning som en følge av dette. Denne prosessen startet i begynnelsen av 90 tallet og vil bli avsluttet om noen få år regnet med deres tidsregning. 80 % av disse negative naturplan er PR i dag fjernet fra deres planet. De vesener som levde i disse naturplan er blitt evakuert til på forhånd forberedte utdanningsplaneter i Andromeda galaksen. Denne prosessen har pågått parallelt på alle planeter som har hatt slike negative naturplan og som befinner seg innenfor melkeveigalaksens aura. Denne prosessen er igangsatt av den bevissthet som styrer den livsform som dere kaller en galakse. Det er meningen at vår galakse skal heve sin bevissthet som vesen. En virkning av den nye galaksebevissthet er at alle deler av galaksen får tettere tilknytning til hverandre. For deres verden betyr det at dere vil få en åpen tilknytning til andre verdener. Dere har derfor fått underbevisst og delvis bevisst undervisning om de andre intelligente livsformer som bebor vår galakse. Vi vet det er sterk motstand i deres verden blant de som ønsker å kontrollere andre mot at deres verden skal integreres i et større galaktisk fellesskap. De kan imidlertid ikke hindre dette da det er større prosesser som medfører at deres verden vil integreres i et galaktisk fellesskap uansett. De individer som er så ego og kontrollfiksert at de ikke kan klare å leve i en høyere sivilisasjon, vil bli evakuert til laverestående kloder i andre galakser som ligger på et gjennomsnittlig lavere nivå enn vår galakse. Dette er beskrevet av blant annet Johan Atle Lein, som i sine foredrag berører temaet. Til nå har vi primært evakuert personer etter at de har død fysisk. Nye personer som nå primært inkarnerer på deres planet har gjennomsnittlig en høyere kosmisk bevissthet enn personer som diskarnerer fra planeten. På denne måten blir planeten overtatt gradvis av individer med anlegg til å skape en høyere sivilisasjon i deres verden. De individer som blir sendt til utdanningsplaneter i Andromeda galaksen vil ikke lide noen overlast, men de vil møte omgivelser og situasjoner som på sikt vil utvikle dem vekk fra ego og kontrollmentalitet, slik at de kan integreres i en høyere sivilisasjon senere. De som nekter plent å være med på dette, vil på sikt utvikles allikevel da det er en naturlov som sier at en sjels evolusjon alltid er oppadstigende. De forestillinger som finnes i deres verden om at en sjel kan bli bundet i en bestemt tilstand til evig tid er derfor direkte feil. Det samme gjelder forestillingen om at en sjel kan oppløses eller tilintetgjøres. En sjel kan ikke tilintetgjøres fordi en sjel er en fragmentarisk del av det vesen dere kaller den høyeste gud, og dette vesen står over alle kjente naturlover. Ved et gitt tidspunkt vil de vesener som framdeles ønsker makt og kontroll over andre, og blir beruset av dette, bli evakuert vekk fra deres verden allerede mens de fortsatt er inkarnert. For andre vil det se ut som om de bare forsvinner i løse luften. Vi romfolket vil om ikke så lenge gi oss direkte til kjenne i deres verden. Vi vil komme i flere former. Noen former er lik deres form, og noen er det slett ikke. Vi regner med at vi vil bli mer akseptert blant barn enn voksne. Det kan derfor hende at vi tar åpen kontakt med barn, ungdom og personer som aksepterer vår eksistens først på en slik måte at vi er avskjermet for resten av befolkningen i en overgangsperiode. Deres planet går nå inn i siste fase av tilvennings programmet. Dette medfører at deres planets bevissthet blir helt vekket. Dette blant flere andre forhold kan medføre at planeten vil rense seg selv igjennom hendelser dere kaller naturkatastrofer. Hvor omfattende denne prosessen blir har heller ikke vi oversikt over. Det kan forekomme evakueringer av folk til romstasjoner i nærheten av deres planet på andre dimensjonsplan. Deres myndigheter vil normalt ikke merke slike evakueringer da de tror at personene det gjelder er omkommet i nevnte naturkatastrofe. Hvis for eksempel en flodbølge truer med å knuse et område, kan vi evakuere befolkningen ved hjelp av masseteleportering for eksempel 1 sekund før bølgen rammer. Hvorvidt vi evakuerer eller ikke ved naturkatastrofer, og eventuelt hvem og hvor mange bestemmes individuelt for hver naturkatastrofe av flere forhold. Til slutt vil vi gjenta at dere nå må forberede dere til at vi tar åpen kontakt med dere og at dere må undervise deres medmennesker om oss på en slik måte at de ikke blir redde for at vi skal gjøre dem noe vondt, samt påminne dem om fordelene ved å være tilknyttet en galaktisk sivilisasjon. Vi regner med at det blir en omfattende debatt om våre sivilisasjoner når eksistensen av disse blir åpent kjent i deres verden. Blant annet regner  vi med at dere vil debattere hvorvidt deres kulturer vil ødelegges som en følge av innflytelse fra våre kulturer. Vi er ikke ute etter å underlegge oss deres planet eller å diktere alt hva dere skal gjøre. Det vi håper på er en fri utveksling av tanker, ideer, kunst, musikk og andre ting mellom deres sivilisasjoner og våre sivilisasjoner. Deres sivilisasjon vil nødvendigvis bli endret som en følge av denne kontakten. Deres nåværende sivilisasjoner endres nå raskt uansett som en følge av virkningene disse har på deres planet. Virkningen på deres sivilisasjoner som en følge av kontakt med våre sivilisasjoner vil derfor bli annerledes nå enn den ville blitt for 20 år siden. Vi mener derfor at fra nå og fremover vil ikke en slik kontakt vesentlig forstyrre sivilisasjonene på deres planet fordi disse sivilisasjonene allikevel må omstille seg som en følge av reaksjoner som deres planet vil få som en følge av forurensninger med mer. På grunn av disse forhold ser vi at deres sivilisasjoner ikke vil kunne beholde sin nåværende form særlig lenge uansett. Vi vil derfor gjerne være med dere på en slik måte at omstillingene dere er nødt til å gjennomføre går lettere.

----------------------------------------------------------------------

kanalisering mottatt av Tore    22/11-2000 Kl 15:50 i Oslo