2001.

Svar til Mats angående kommentarer til kanalisering D2386-K5381D/7893K5.

Jeg har lest dine kommentarer og innholdet er brakt videre, så dine synspunkter er brakt inn i debatten på utenomjordisk nivå. Jeg personlig har aldrig vært noe særlig begeistret for det faktum at vi som jordmennesker ikke kan huske våre tidligere inkarnasjoner, og at vi hadde unngått mange problemer hvis vi kunne ha hatt ubrutt hukommelse fra inkarnasjon til inkarnasjon, slik de har det på mange andre planeter. Noe info angående beslutningsprosesser på galaktisk nivå. Beslutninger tas på grunnlag av diskusjoner i visse råd. Rådet kommer sammen og diskuterer sine synspunkter. Det som det blir mest enighet om i en diskusjon på et under råd, blir brakt videre til et råd høyere opp i hierarkiet hvis det er en viktig sak det skal tas en beslutning om. Når det gjelder diskusjonen angående jorden, er det svært mange ledd i kjeden som ønsker et ord med i laget før noen endelig beslutning blir tatt.

Kanaliseringen D2386-K5381D/7893K5 var det et bestemt råd ble enige om og synspunktet til dette rådet er sendt videre til neste nivå i hierarkiet. Jeg var på et møte hos noen venner for 2 dager siden hvor noe av disse tingene ble diskutert. En person som var tilstedet på møte Siv har telepatisk kontakt med romfolk og kanaliserer. I forbindelse med en regresjonskanalisering for en annen person hun hadde gjort tidligere, kom hun inn på problematikken som blir diskutert her. I denne kanaliseringen kom det fram at i en periode under Atlantis tiden, oppstod det en alvorlig konflikt mellom 2 utenomjordiske grupperinger angående sivilisasjonen på Jorden. Den ene grupperingen ønsket at sivilisasjonen på Jorden skulle være helt åpen med hensyn til samkvem med de andre i universet. Den andre gruppen ville isolere jorden helt av visse grunner. Det ble krig mellom disse 2 grupperinger og dessverre var det den siste grupperingens syn som vant fram slik at sivilisasjonen på Jorden ble isolert fra det øvrige kosmos. Dette sliter vi med den dag i dag. I denne kanaliseringen framkom det at den egentlige grunnen til at de ønsket isolering var en annen enn den som i dag gjør at det fortsatt er isolering. Etter som isoleringen vedvarte oppstod det en situasjon som de utenomjordiske ikke hadde forutsett, nemlig at visse individer utnyttet den virkningen isolasjonen hadde til å få makt over andre individer på Jorden, og i dag er det slik at den vesentligste grunnen til at vi fortsatt er isolert på offisielt nivå er at en åpen kontakt vil frata de som i dag bestemmer makt og økonomi. De utenomjordiske har fjernet isolasjonen fra deres side sier de. Men kontakten til kosmos foregår i dag for det meste på personlig plan mellom utvalgte kontaktpersoner og utenomjordiske. Offisielt er det spesielt vitenskapens holdninger og begrensninger i forhold til hva de anser som mulig, som er til hinder for at mange mennesker vil akseptere at Jorden besøkes fra utenomjordiske sivilisasjoner. Et av diskusjonstemaene blant utenomjordiske er hvordan de på best mulig måte skal gjøre sin eksistens kjent for den Jordiske befolkning generelt. I denne diskusjonen er det flere syn som står mot hverandre. Et av synene er at skeptikerne må forskånes for direkte bevis fordi dette vil få deres virklighetsbilde til å kollapse slik at deres åndelige utvikling blir forstyrret. Det er personer fra denne grupperingen som vil ha en skjult inngripen (slik som å erstatte negative politikere med androider ol) det hele for at skeptikeren aldri skal få direkte visshet angående romfolkets eksistens. Et annet syn er at en ikke skal ta slik hensyn til skeptikerne. Denne grupperingen ønsker at de skal gå åpent ut på TV globalt hvor de presenterer seg og sin sivilisasjon etterfulgt av en masselanding. I denne masselandingen vil da de utenomjordiske snakke direkte med vanlige mennesker, slik at disse blir vant til de utenomjordiskes tilstedeværelse. Det finnes så en rekke forslag som ligger imellom disse 2 ytterpunktene. Jeg har fått noen kommentarer fra dem angående ditt synspunkt på nevnte kanalisering. De er enig i at evakuering av visse individer til andre planeter nødvendigvis ikke løser det grunnleggende problem. Noe av hensikten med deres "eksperiment" på jorden var å få studert dette problemet nærmere og de har trukket visse konklusjoner og fått visse erfaringer utifra dette "eksperimentet". De innrømmer imidlertid at de ikke har løst problemet, og sannheten er at de ikke vet hvordan dette kan løses. Problemet har eksistert svært lenge og er et av grunnproblemene de fleste utenomjordiske er opptatt av. De mener at de kan løse problemet lokalt for jorden med noen av forslagene som er skissert i kanaliseringen, men de er enige om at problemet da kan bli flyttet til de utdanningsplanetene det er snakk om, selv om de mener de har utarbeidet et meget godt utdanningstilbud på disse. De er imidlertid interessert i hvordan du mener at problemene på Jorden skal løses, og et punktvis forslag angående dette er de interessert i. Det kan hende jeg senere får en kanalisering som direkte svarer på dine synspunkter senere. De vurderer også å ta direkte kontakt med deg, slik at de kan diskutere dette direkte.

Hilsen Tore.