VNK45-69/83AKq31b

-----------------------------------------------------------------------------------------

Melding fra 2 kanaliseringsgruppe seksjon 3 av Romfolkets sentrale  sambandskoordineringstjeneste.

Tema: Endring av Romfolkets politikk angående galaktisk tilnærming til den Jordiske Befolkning generelt.

Bakgrunn:

Siden fallet av Atlantis har Føderasjonens politikk ovenfor den jordiske befolkning vært en  tilbakeholdenhets politikk uten direkte syneliggjørelse i det offentlige rom. Dette fordi vi da blant annet kunne studere i hvilke retning de Jordiske sivilisasjoner ville utvikle seg uavhengig av direkte innflytelse fra oss. Det har også vært en baktanke med denne politikken, at på den måten kunne en eller flere av de Jordiske sivilisasjoner utvikle noe helt nytt som så ville kunne berike det galaktiske samfunn som helhet. Dette nye ville ikke utvikle seg hvis de Jordiske sivilisasjoner bevisst hadde blitt påvirket fra resten av galaksen var tanken bak dette.

 

Evaluering:

Når det gjelder forskjellige former for kunst og kultur har denne antakelsen slått til på visse  punkter. Det har utviklet seg former for billedkunst og spesielt musikk som er unik for flere av de jordiske sivilisasjoner, og som ikke har sin like andre steder i vår galakse. Når det gjelder arkitektur har ikke dette vært tilfelle, da jordisk arkitektur vanligvis er varianter gått ut i fra en kubisk grunntanke. Når det gjelder vitenskap og forskning gjelder heller ikke dette. Den jordiske vitenskap hadde knapt utviklet seg uten indirekte og delvis direkte inspirasjon fra oss. Dette fordi dogmer i flere av deres religioner blokkerte for utforskning av naturen og lignende. Fra 1945 og fram til 1991 har vi hatt det som er kalt fase 1 B i kontakttilnærmingen. Dette har gått ut på å kontakte representanter for deres myndigheter indirekte og direkte for  at disse igjen skulle informere den jordiske befolkning forsiktig om vår eksistens. Denne  politikken har ikke hatt de virkningene vi hadde tenkt. Når det gjelder utvikling av vitenskap  har det vært delvis vellykket, da noe teknologi som stammer fra oss er blitt innfaset i de fleste  av de jordiske sivilisasjoner. Dette gjelder primært teknologi som har hjulpet dere med bland  annet å utvikle de computertyper dere har i dag med mer. Når det gjelder annen teknologi vi har prøvet å gi til dere har dette blitt stoppet av myndighetene. Dette gjelder primært teknologi som ville ha kunnet gjøre naturressursbelastningen av deres klode mindre. Dette er primært teknologier som ville ha kunnet gi dere rene energikilder samt produksjon uten utslipp av skadelige stoffer mm. Isteden for å informere om vår eksistens har visse av deres  myndigheter igangsatt en bakvaskelseskampanje mot oss og våre hensikter for på den måten  å gjøre oss til deres fremtidige fiender. Dette er en politikk som opprører oss sterkt, og vi antar at motivet for dette er rent maktpolitiske samt en baktanke blant visse  myndighetspersoner om at denne frykten dette skaper kan i fremtiden brukes som et  argument for styrking av visse jordiske sivilisasjoners våpenindustri og som et argument for en opprettholdelse av denne. Den totale evalueringen av fase 1B er derfor at denne er mislykket sett fra vår side. I 1991 ble derfor fase 2 innledet. Denne gikk i hovedsak inn på å delvis sperre reinkarnasjonen av avdøde personer fra deres planet tilbake til deres planet igjen.  Istedenfor er disse blitt reinkarnert til andre jordlignende 3 dimensjonale planeter primært i  Andromeda galaksen hvor de kan utvikle seg fra det nivået de hadde på Jorden. I kroppene til de barna hvor disse sjelene skulle ha inkarnert er det isteden inkarnert trent personalet tilhørende føderasjonen, som har som sin primære oppgave blant annet å harmonisere deres sivilisasjoner mer mot den galaktiske føderasjon innenfra deres sivilisasjoner. Den  sekundære oppgave er å bryte ned den delen av deres myndighetsstrukturer som er til skade  både for dere og oss. For at dette kunne bli mulig var det nødvendig å heve det generelle  vibrasjonsnivå på deres klode med en initial sterk frekvensheving av deres  modulasjonsmønster (matix) til et høyere nivå på deres planetariske bærebølge i 1991. Etter  at dette var foretatt forsvant deler av deres lavere astralplan vekk fra deres planets aura. De vesener som befant seg her ble evakuert til andre steder. Denne frekvenshevingen åpnet også  en port som gjorde det mye lettere for galaktiske sjeler å inkarnere i jordiske kropper. Det  har også vært senere frekvenshevinger som har økt våre muligheter enda mer. Disse  mulighetene består blant annet i at det nå er mye lettere for oss å få telepatisk kontakt med  dere enn det var før. Fase 2 innebar også at vi isteden for å kontakte myndighetene deres valgte vi ut visse grupper av personer som vi har opprettet kontakten med fysisk og mentalt. Disse personene har fått i oppdrag å gjøre det som deres myndigheter ikke gjorde under fase  1B, det vil si å opplyse den jordiske befolkning generelt om vår eksistens på en forsiktig måte. Flere av disse personer utfører sine oppdrag på en tilfredsstillende måte men det har oppstått et  problem og det er at de massemedier det var ment at disse personer skulle virke igjennom har  blitt blokkert for dette (Gjelder primært TV og generelle aviser). Dette er et mottrekk fra de samme myndighetspersoner som har motsatt seg fase 1B. Denne blokkeringen er effektiv i de deler av verden som trenger denne opplysingen mest. Når det gjelder opplysing via Internett har dette for det meste vært vellykket. Det finnes også her negativ opplysning som er iverksatt av de før omtalte myndighetspersoner og som har til hensikt å danne et fiendebilde i den jordiske befolkning ovenfor de galaktiske sivilisasjoner som våpenindustrien senere kan utnytte. Et eksempel på en slik negativ opplysnings kampanje er bøker, filmer og nettsider tilhørende David Icke, et annet eksempel er filmen Independence Day. På grunn av disse og andre forhold har det galaktiske råd bestemt seg for å innføre Fase 2B.

 

Fremtidsplaner:

Fase 2B ble offisielt implementert ca 1/6-2003. Denne fasen innebærer en mye mer intensiv kontakt fra oss ovenfor de deler av den jordiske befolkning som har fått kjennskapen om oss undertrykket av negative myndighetspersoner. Denne kontakten vil både være mental og  fysisk og vil gjelde de personer som har den minste åpning for en mulighet for slik kontakt bevisst og eller  underbevisst. Vi vil bruke fartøyer mye mer intensivt enn før også på en måte som var i strid med politikken som har eksistert siden fallet av Atlantis og fram til nå. Dette innbærer at ovenfor disse grupper vil vi ikke lengre holde oss i bakgrunnen på en skult måte, men vil tre fram som en virkelig ting i deres dagsbevissthet. Vi vil intensivere ombordtaking både astralt og fysisk hvor vi vil informere folk direkte om oss ombord i våre skip, og de vil huske det som har skjedd etterpå. Fase 2B innebærer også at vi vil gå inn på Radio, TV og mobiltelefoner til grupper av utvalgte personer og på den måten informere om oss. Vi vil i større grad vise oss for personer som har et kamera av en eller annen sort klar, slik at de kan ta bilder av våre skip og legge dette ut på Internett. De nye mobiltelefonene som har innbygget kamera er særdeles egnet til dette formålet. Vi vil begynne å sende tekstmeldinger til barn og ungdommer med slike mobiltelefoner om tid og sted hvor de kan begynne å fotografere våre fartøyer og så oppmuntre dem til å legge sine bilder ut på Internett. Fase 2B er en innledning til Fase3.

Fase3 innebærer at det vil bli full tilnærming. I løpet av Fase 3 skal det etableres åpne kontakter mellom den galaktiske føderasjon og den jordiske befolkning. Bevissthet om vår eksistens vil da bli etablert i den kollektive bevissthet til de jordiske sivilisasjoner. Dette innebærer tilslutt at vi kan besøke dere på vanlig måte like fysisk og reelt som dere vil kunne få besøk av en hvilken som helst person.

 Kanalisering mottatt av Tore 5/12-2003