STRATEGISK PLAN FOR SPREDNING AV ITM KUNNSKAP PÅ JORDEN. (Foreløpig utkast)

Fra 1990.

-------------------------------------------------------

Det opprettes først 2 uavhengige grupper. En kommunikasjons gruppe, og en

lavintensitet ITM gruppe.

 

Kommunikasjons gruppen skal generelt vurdere:

1. Bølgeforplantning raskere enn lyset i vakuum.

2. Gateway systemer.

3. Det Mellomtekniske aspekt.

4. Trådløs overføring av fysisk materie.

 

Utifra kommunikasjons gruppens aktivitet punkt 1, springer det ut en

ny gruppe som på et praktisk plan skal forske på interstellar

telekommunikasjon. Under denne forskningen kan det oppstå resultater

som ikke har noe med det primære mål å gjøre, men som kan få betydning

for andre områder i eksisterende jordisk teknologi. Denne sideeffekten

av forskningen kan brukes til å skaffe inntekter som igjen finansierer

gruppens aktivitet.

 

Den andre av de 2 første gruppene er en lavintensitet ITM gruppe.

Denne gruppen skal se på følgende 4 områder:

1. Generell interaksjon.

2. Antigravitasjon.

 

3. Elektromagnetisk og nukleær interaksjon.

4. Mulige anvendelsesområder i eksisterende industri.

 

Denne gruppen baserer seg på bruk av en lavintensitet ITM generator.

Ved hjelp av dette apparatet skal eventuelle påvirkningstendenser

ved forskjellige frekvensbilder utforskes mot alle kjente naturlover.

Det skal også forskes på antigravitasjon spesielt,

samt påvirkningsgraden mot elektriske, magnetiske og kjernefysiske

krefter. Til slutt skal det forskes på mulig påvirkning på eksisterende

industrielle prosesser. Dette siste punktet skal bidra med finansiering

av gruppens aktivitet. Lavintensistet ITM er regnet for ufarlig da naturlovene

her påvirkes i så liten grad, at farlige sideeffekter kan unngås.

 

Gruppen understøttes av en Signalcomputer gruppe som skal levere deler

av det tekniske utstyret.

 

Informasjon fra kommunikasjonsgruppen punkt 1 og lavintensitet ITM gruppen

punkt 1 flyter sammen til en praktisk gruppe som skal ta seg av inter

dimensional telekommunikasjon. Dette vil i praksis si telekommunikasjon

mellom de forskjellige naturplan. Det kan bli mulig å "ringe til astrale

vesener", samt å oppnå 2 veis TV telefonforbindelse med avdøde personer.

 

Erfaringer fra punkt 2 og 3 for lavintensitet ITM gruppen skal tilflyte

en høyintensitet ITM gruppe. Her har lavintensitet gruppen på forhånd

luket vekk frekvenskombinasjoner som kunne være farlige under forsøk

med høyintensitet ITM. Følgende 3 punkter skal utforskes av denne gruppen.

1. Energi transformasjoner.

2. Framdriftskrefter for romfart.

3. Motkompenserings felt for romfart raskere enn lyset.

 

Utifra punkt 1 tilflyter det informasjon til en praktisk energisystem

gruppe. Denne gruppen arbeider med elektrisitetsproduksjon utifra ITM

prosesser spesielt med tanke på bruk i romskip og til drift av elektriske

apparater ombord.

 

Høyintensitet ITM gruppen må ha det samme utstyret fra Signalcomputer gruppen

som lavintensitet ITM gruppen. Høyintensitet gruppen må i tilegg understøttes

av en gruppe med god kunnskap om Wilhelm Reichs Cloudbuster.

 

Punkt 2, 3 og info fra energisystem gruppen tilflyter en praktisk gruppe som

skal bygge et interstellart romskip type B.

 

Informasjon fra kommunikasjonsgruppen punkt 4 i kombinasjon med punkt 1 fra

høyintensitet ITM gruppen går til en praktisk gruppe som skal bygge en

trådløs materiesender. Dette innebefatter at en kan sende fysiske gjenstander

fra et sted til et annet gjennom en antenne på en slik måte at gjenstanden

materialiserer seg på mottakerstedet.

 

Informasjon fra gruppen som bygger trådløs materiesender går til en ny

gruppe som skal se på automatisk produksjon. Dette er en metode hvor en

produserer gjenstander ved direkte atom omgruppering. Det vil være mulig å

putte en gjenstand inn i en maskin. Gjenstandens atomære og eteriske data

leses av og brukes til å lage en eksakt kopi av originalgjenstanden ved

atomære transmutasjoner i stoffet i kopikammeret eks luft. Dette uten at

originalgjenstanden ødelegges. Fører en metoden videre bør en ikke engang

ha originalgjenstanden. Man kan da konstruere en gjenstand med DAK

og få gjenstanden materialisert direkte ut fra det eteriske plan.

I praksis vil dette si at en kan tegne F.eks. et hus på en datamaskin.

Etter at en er ferdig trykker man på en knapp og det ferdige huset gror

bokstavelig talt opp av bakken på under 1 minutt.

 

Informasjon fra punkt 1 Høyintensitet ITM gruppe i kombinasjon med

punkt 3 fra kommunikasjons gruppen og erfaringsmateriale fra gruppen

som driver med automatisk produksjon tilflyter en medisinsk gruppe.

Denne gruppen skal kunne gjenopprette feil i det fysiske legemet ut i fra

informasjon i vedkommendes eteriske og astrale legeme. I praksis vil dette si

at hvis en person for eksempel mister en arm vil informasjon om denne armen

fra det eteriske legeme kunne regenerere den fysiske armen via atomære

transmutasjoner fra luft atomer.

 

Informasjon fra felt 1 høyintensitet ITM gruppe + felt 2 kommunikasjons

gruppe + felt 3 kommunikasjons gruppe tilflyter en gruppe som skal

forske på interdimensionale gateway systemer (stjerneporter). Det vil i praksis si en

sløyfe som åpner en full 2 veis passasje mellom forskjellige naturplan.

Et astralt vesen kan for eksempel gå igjennom sløyfen å bli materialisert

i den fysiske verden, og et fysisk vesen kan gå igjennom sløyfen til den astrale

verden. I praksis vil systemet fungere best fra og til eteriske naturplan

og eteriske og fysiske naturplan adskilt av den prubunsiske dimensjonsakse.

Hvis systemet brukes mellom den fysiske og den astrale verden vil astrallegemet

til en fysisk avdød person kunne gå gjennom gatewayen og bli rematerialisert

som et fysisk vesen. Dette vil ikke alltid være en fordel for personens

åndelige utvikling. Det vil være mindre farlig for en fysisk person. Denne

personen vil da i astralplanet få et midlertidig astrallegeme som harmonerer

med det fysiske legemet. Han kan bare oppholde seg i det astrale kopisjiktet

og vil ha de samme begrensningene som han har i det fysiske legemet. Hvis

han går tilbake til det fysiske plan vil han ha det samme fysiske legeme

han hadde før han gikk inn i gatewayen. Hvis vedkommende ikke går tilbake

til den fysiske verden vil det midlertidige astrallegeme dø etter en periode

som egentlig var tilmålt han i den fysiske verden. Han vil da få et nytt og

mer ubegrenset astrallegeme som kan dra til andre astrale naturplan enn

kopisjiktet. Hvis en person som er bevist og kan bruke astralplanets utvidede

naturlover i forhold til de fysiske går igjennom gatewayen, kan vedkommende

komme ut i den fysiske verden som et supermenneske

med til og med evnen til å fly.

 

Erfaringer fra gateway gruppen + energi system gruppen + område 4 fra

lavintensitet ITM gruppe tilflyter en tidsmaskin gruppe. Denne skal forske

på tidsmanipulasjoner og praktisk tidsmaskin. En tidsmaskin er en antenne

anordning. Når en skrur den på vil det i en spesiell sone rundt antennene opptre

et felt der tiden går bakover i forhold til nåtiden. Tiden for en person som

sitter i feltet vil derimot oppfattes som normal. I praksis vil det for denne

personen være som en tidsreise bakover i tiden. Innenfor denne sonen vil det

dannes en ny sone der tiden står stille. Denne sonen er i praksis supertynn.

innen for denne sonen igjen vil tiden gå fortere en nåtiden. En person som

befinner seg her vil reise framover i tiden. Des nærmere den supertynne

midtsonen en befinner seg geografisk, dess raskere reiser man i tiden.

 

Erfaringer fra tidsmaskingruppen og interdimensjonal gateway gruppe går sammen

til en praktisk gruppe som skal bygge en hyperroms manipulator. Dette er et

spesielt apparat hvor en kan forflytte seg i Feks 6 dimensjoner av hyperrommet.

I praksis er dette en dør som står midt i et rom. Ved hjelp av en maskin kan

en stille inn hva som skal være på den andre siden av døren. En kan stille inn

systemet på en slik måte at andre siden av døren er på en annen planet. Når

en da går igjennom døren forflytter en seg øyeblikkelig til dette stedet.

Når en da er gått igjennom vil en allikevel se døren stående for eksempel

midt i ødemarken på en fremmed planet, så lenge hyperroms manipulatoren er

stilt inn på dette stedet. En kan så gå tilbake igjen gjennom døren og pånytt

havne i hyperromsmanipulasjons rommet. Denne metoden brukes i galaktisk

sammenheng til rask transport mellom planetene og stedene i avanserte

galaktiske og transgalaktiske sivilisasjoner. Man kan også bruke metoden til

tidsreiser og mye annet.

 

Erfaringene fra Tidsmaskingruppen + Gruppen for trådløs materiesender

tilflyter en gruppe som skal bygge et interstellart romskip av type A.

Dette er en romskipstype som forflytter seg gjennom verdensrommet ved hjelp

av tidløse sprang F.eks. 100 millioner Km pr sprang. Det må gå en liten

tid mellom hvert sprang. Romskipet akselererer ikke kinetisk, men har den samme

kinetiske energi etter et sprang som det hadde før. Romskipet har derfor ingen

hastighets begrensning. Romskipets hastighet bestemmes av antall sprang i

sekundet. Eksempel 100 millioner sprang i sekundet. Hastigheten bestemmes

av en frekvensgenerator som trigger sprang enheten. 100 MHz vil her gi

100 millioner sprang i sekundet hvor hvert sprang er 100 millioner Km.

 

Erfaringer fra kommunikasjonsgruppen område 2 og 3 + erfaringer fra trådløs

materiesender går til en praktisk gruppe som skal bygge en personlig

interstellar reise enhet. Dette er en gjenstand på størrelse med en liten

walkie talkie. Denne virker etter det mellomtekniske aspekt og må derfor

tilpasses hver persons vibrasjonsmønster (aurale frekvens). Personen

som bruker denne enheten, kan trykke på en knapp og vil da i sitt synsfelt

(for personens indre øye) kunne søke seg til fremmende steder clairvoyant.

Apparatet forsterker clairvoyance så mye at selv personer uten denne evnen

naturlig vil få den mens en bruker apparatet. Når en har funnet ønsket planet

og ønsket sted konsentrerer man seg om stedet. En gjør et lite hopp slik at en

fysisk sett er skilt fra jordoverflaten. Mens man er i luften trykker en på

en annen knapp, og en forflyttes dermed øyeblikkelig til det stedet en var

konsentrert om gjennom hyperrommet i et tidløst sprang.

 

Dette er et utkast til en plan for strategisk spredning av ITM kunnskap på

Jorden. Det blir anbefalt en bred tilnærming og ikke en smal tilnærming slik

en ensidig fokusering på en elektrisitetsframbringende maskin vil være. Med

en bred tilnærmingsprofil vil en under forskningen kunne få uventede spinn off

resultater som kan være til nytte på felter en ikke har tenkt på enda. Når det

gjelder en elektrisitetsframbringende maskin vil en også her ha mye større

sjanser til å lykkes i forbindelse med en bred tilnærming først.

 

Når det gjelder kriterier for å være med i grupper som driver med dette er

disse nevnt på eget ark. Grupper som har et praktisk mål kan oppløses når

dette målet er nådd. Et medlem i en gruppe kan når han måtte ønske gå til en

annen gruppe. Gruppene skal helst være spredt internasjonalt. Lokalisert i land

som aksepterer frihet for enkeltmenneske. Det må ikke forekomme aktivitet av

denne art i land styrt etter Islamsk lov eller lignede systemer for

undertrykkelse av enkeltindividenes frihet.

 

Hver gruppe opptrer som en selvstendig enhet men med kommunikasjon til andre

grupper etter strategisk plan. Denne kommunikasjonen skal helst foregå på et

internasjonalt språk (engelsk).

 

Et medlem kan være med i flere grupper samtidig såfremt dette ikke svekker

vedkommendes innsats ved overarbeiding. En gruppe kan være samlet på 1

geografisk sted eller den kan være spredt over et stort område ved at

medlemmene kommuniserer ved hjelp av telekommunikasjon. Gruppene skal helst ha

kjønnsbalanse. Det vil være en fordel med noen barn i noen av gruppene da de

ofte har større fantasi en voksne, noe som vil være til nytte.