NDK-321UZB-32A

----------------

 

Kanalisering angående kriterier for at galaktiske myndigheter kan gripe

inn i konflikter på Jorden.

 

Sett fra et galaktisk synspunkt er verdensorganisasjonen FN det organ

som nærmest kan beskrives til å representere Jorden som helhet.

Galaktiske myndigheter vil derfor primært forholde seg til hva dette

organ bestemmer. Hvis dette organ vedtar at man skal be om hjelp fra

utenomjordiske sivilisasjoner til å løse jordiske konflikter, vil dette

bli tatt alvorlig blant galaktiske myndigheter. Prosedyren for å be om

hjelp kan være at en autorisert repesentant for FN FREMLEGGER BØNNEN I

ET INTERNASJONALT TV MEDIA. Galaktiske myndigheter monitorerer alle TV

sendinger fra internasjonale media på Jorden. Hvis et land på Jorden

ønsker å ta et annet land (på Jorden) med militære midler og vil ha FN

til å godkjenne dette, foreligger 2 alternativer. Hvis FN godkjenner

dette kan utenomjordiske myndigheter ikke gripe inn da det i såfall vil

betraktes som at de øvrige land på Jorden har akseptert dette og

isåfall vil det være et internt karmagivende forhold for Jorden. Hvis

FN ikke godkjenner dette, og det allikevel blir iverksatt et angrep

åpnes det opp for at det kan bli grepet inn. Kriteriet her blir at FN

med egne midler er ute av stand til å stanse aggressoren. Hvis FN i en

slik situasjon etter at et flertall blant FNs medlemmer har blitt enig

om det, offentlig ber om hjelp fra galaktiske myndigheter til å stanse

en aggressor, må dette tas opp i det galaktiske råd. Hvis det blir

enighet i det galaktiske råd om å gripe inn vil det bli gjordt. Hvis FN

ikke aktivt bestemmer noe etter at en aggressor har startet et angrep i

strid med FNs vilje, kan det land som blir angrepet direkte bed om

hjelp via sitt nasjonale TV nyhets media, ved at en autorisert

representant fra myndighetene i vedkommende land fremlegger bønnen for

eksempel i en nyhets sending eller en ekstra sending helst flere

ganger. Dette vil isåfall også måtte bli behandlet av et galaktisk råd

men et underråd. En offisiell henvendelse fra FN vil bli behandlet i

det beslutningsdyktige råd direkte da det isåfall vil bli betraktet som

en offisiell henvendelse fra Jorden sett under ett. Underrådet som får

henvendelsen fra et enkelt land vil måtte vurdere om dette landets

samfunsstruktur styresett osv oppfyller visse minstekrav til

menneskerettigheter med mere før det eventuelt sender henvendelsen

videre til det beslutningstagende råd som avgjør hvorvidt det skal

gripes inn. Hvis underrådet beslutter at den ikke vil, bringe saken

videre til det beslutningsdyktige råd stanses saken her. I spesielle

tilfeller kan galaktiske myndigheter gripe dirkte inn i forhold på

Jorden uten at dette har vært drøftet av jordiske myndigheter. Dette

gjelder primært der noen på Jorden foretar seg noe som direkte truer

andre sivilisasjoner.

 

2003