Fra Januar 1994.

HVILKE FORANDRINGER I DEN JORDISKE SIVILISASJONS STRUKTUR SOM ER PÅKREVD I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV EN GALAKTISK SIVILISASJON PÅ JORDEN.

Med en galaktisk sivilisasjon menes en sivilisasjon som er i harmoni med universet og som lever etter de kosmiske lover. Det innebærer at sivilisasjonen blir en del av et større felleskap i verdensrommet. I den galaktiske sivilisasjon benyttes det vi her vil kalle fri energi. Dette innebærer at økonomien må frakobles varer og tjenester som har med energisektoren å gjøre. Representanter for energiselskapene på Jorden har vært og er fremdeles mot utvikling av systemer basert på fri energi. Flere personer som har holdt på med dette er blitt eliminert på grunn av sin aktivitet. Dette har foregått ved at patenter og prinsipper som har støttet utviklingen mot et fritt energisystem har blitt kjøpt opp av oljeselskaper eller lignende. Disse har så hindret videre utvikling på området. Det har også skjedd at personer har blitt drept. Dette er til hindring for utbygging av en galaktisk sivilisasjon på Jorden. Energiselskapenes makt på området må derfor fjernes. På en slik måte kan den nye energiteknikken utvikle seg fritt. Myndighetene har innført regler som skal hindre reklamering for produkter hvis virkning ikke kan dokumenteres i henhold til jordiske vitenskaps begreper. Dette er til hinder for spredning av produkter basert på galaktiske vitenskaps begreper. Disse begreper er ofte direkte i strid med jordiske vitenskaps begreper. På denne måten er det ulovlig å reklamere for produkter som baserer seg på galaktisk kunnskap. Denne regelen i markedsførings loven må derfor fjernes. En vil da kunne argumentere med at da kan spekulanter tjene seg styrtrike på produkter som ikke virker. Dette er en bivirkning en må akseptere som pris for at produkter som virker, men ikke kan forklares ut fra Jordiske begreper også kan slippe igjennom. Etter hvert vil de produkter som ikke virker av seg selv utelukke seg fra markede da folk oppdager at de ikke virker, og vil da ikke lengre kjøpe disse. En må ha innført fri flyt av mennesker, tjenester og varer uten kontroll fra myndigheter som har sin filosofi bundet til materialistiske maktstrukturer. De fire friheter i EF og EØS støtter dette. Det er imidlertid et råd i EF som bestemmer hva som kan aksepteres av et produkt som skal selges i EØS området (EF kommisjonen). Dette rådet er tildels influert av en tankegang som er uforenlig med en utvikling av en galaktisk sivilisasjon. EF kommisjonens makt må fjernes slik at de ikke kan hindre spredning av produkter som støtter utvikling av den galaktiske sivilisasjon. Alle kontroller av personers identitet ved grensestasjonene må fjernes, og ordninger med manuell kontroll av pass må opphøre. Dette er nødvendig for at personer fra andre planeter kan fritt gli inn i samfunnet uten at dette vil bli registrert av myndighetene. Argumentet mot dette er at det også vil åpne for fri innvandring fra land vi ikke vil ha innvandring fra. Dette kan løses ved at det innføres et EØS pass til alle personer i EØS området. At dette passet er elektronisk og at det automatisk åpner grenseovergangen. Det elektroniske EØS passet vil lett kunne kopieres for personer på andre planeter. Dette vil kunne hindre fri innvandring av personer utenfor EØS området til EØS området, men gi adgang til personer fra andre planeter som ser ut som oss. I en fullt utviklet galaktisk sivilisasjon eksisterer det ikke landegrenser, så her kan fri innvandring forekomme uansett. Neste trinn i prosessen er å få fjernet alle nasjonalistiske tendenser, da slike holdninger er i strid med universets hensikter. Dette kan gjøres ved at EF vedtar et direktiv som forbyr nasjonalisme i en hver form. Neste trinn kan være at EF forandrer sitt fokus fra økonomi til åndelig felleskap basert på de universelle lover. For å få til dette må sentrale personer i EF byttes ut med personer som jobber med utviklingen av den galaktiske sivilisasjon og som er bevisst de universelle lover. Etter at romatraktaten er revidert til vektlegging av åndelig felleskap, er det ikke noe i veien for at østeuropeiske land kan tas opp i EF. Det er her viktig å få med Russland, slik at direktivet mot nasjonalisme kan eleminere Skirinovskis aktivitet. Det er en plan for at den galaktiske sivilisasjon skal utvikles på Jorden igjennom Europa. For å få til dette må hele Europa med i prosessen. EF (EU) kan omformes til å bli en pådriver i denne prosessen. Innflytelsen skeptikerorganisasjonen til Amerikaneren og tryllekunstneren James Randi har ovenfor det vitenskapelige og medisinske miljø må fjernes. Holdningene og tankene til denne organisasjonen er direkte til hinder for etablering av en galaktisk sivilisasjon på Jorden da de får folk til å avise muligheten for mental kommunikasjon og eksistensen av romfolk. Organinsasjonen kan få lov til å eksistere, bare ikke tankene og holdningene dens får prege vitale strukturer i samfunnet. Den holdningen folk har at mennesker med ideer som ikke betraktes som akseptert i den eksisterende virkelighets norm er gale må fjernes. Dette gjør at folk som skal spre kunnskap om den galaktiske sivilisasjon kan bli satt på institusjon. Slike institusjoner brukes også av myndigheter for å hindre endringer i den eksisterende maktstrukturen. Legenes myndighet til å kunne legge folk inn på psykiatriske institusjoner mot sin vilje må derfor fjernes. Motargumentet til dette er at da kan en slippe løs voldelige personer. Dette er en ulempe en må ta. Hvis disse begynner med voldelig aktivitet kan en arrestere dem etter vanlige lover mot voldsbruk. Gjøres dette kan myndighetene ikke bruke disse institusjoner som et verktøy for opprettholdelse av den eksisterende maktstrukturen. Det beste ville vært å avskaffe hele systemet med psykiatriske institusjoner og heller anvise dem som virkelig trengte behandling av en slik karakter til alternativ behandling hvor de kunne hjelpes på en mye bedre måte en igjennom det offisielle helsevesen. Psykiatrien må endres slik at folk som får indre kommunikasjon med høyere plan blir betraktet som normale. Dette selv om kommunikasjonen tar form som at en hører "stemmer" inne i hodet eller ser ting som ikke er relevante til det fysiske plan (bruk av supersanser). Alle leger og psykologer må overbevises om realiteten av mental kommunikasjon og bruk av supersanser. De religioner som utbasunerer romfolk som utsendinger fra Djevelen må nøytraliseres slik at disse budskapene ikke får aksept i samfunnet. De forannevnte endringer er nødvendig for at den galaktiske sivilisasjonen skal kunne har rom for vekst i det eksisterende Jordiske samfunn. Av disse er det viktigste å få eliminert nasjonalismen. Den galaktiske sivilisasjons utvikling inne i eksisterende jordiske samfunns strukturer er allerede startet. Dette vil pågå enten myndighetene vil eller ikke, da det er meningen at Jorden skal få sin plass i det universelle fellesskapet. De myndigheter som kjemper med nebb og klør mot dette vil raskt miste sin makt. I verste fall vil dette skje igjennom naturkatastrofer som ødelegger disse myndigheters kommunikasjons struktur. Hvis det ikke er mulig å forandre tankegangen i EF i riktig retning, vil organisasjonen gå i oppløsning. Det vil skje at den eksisterende økonomiske strukturen forandres slik at den bedre vil passe til en universell tankegang. Dette vil føre til at EF vil gå i oppløsning hvis de ikke forandrer samarbeids grunnlaget fra økonomi til åndelig og kulturelt samarbeid. Tilslutt vil bruk av penger helt forsvinne. De som jobber med å bygge en galaktisk sivilisasjon må sørge for at gjennomsnittsbefolkningen tilvendes forestillingen om besøk fra verdensrommet og at intelligente vesener med et annet utseende enn mennesket aksepteres fullt ut. Det kan ikke sies sterkt nok hvor viktig det er å få eliminert et hvert spor av nasjonalisme i gjennomsnitts befolkningen under dette arbeidet. Hvis ikke det er mulig å få eliminert nasjonalismen vil planeten bli rammet av svære naturkatastrofer som vil eliminere denne automatisk. Hvis all nasjonalisme og proteksjonisme straks fjernes fra den menneskelige tankegang, kan overgangen skje uten de store naturkatastrofer. Det vil skje en overgang men denne vil være mykere uten de helt store katastrofer. Dette fordi folk da vil registrer landeforandringene før de kommer og kunne ta forholdsregler. Landeforandringene vil da også skje uten de helt store jordskjelvene.

I den galaktiske sivilisasjon er det ikke politiske valg og partier slik det er på Jorden. Her blir de individer som har utviklet seg lengst gjennom forskjellige livserfaringer, og har tatt lærdom av dette automatisk ledere. Etter som denne strukturen etableres på Jorden vil de tradisjonelle politikernes stilling svekkes. Dette er allerede i full gang når en tar gjennomsnitts befolkningens politikerforakt med i betraktningen. Dette vil bane veien for et nytt samfunns system. Flere etablerte politiker strukturer vil motsette seg dette. Det er en utfordring for de som skal bygge den galaktiske sivilisasjonen at dette skjer uten krig og maktkamper. Hvis det ikke er mulig å fjerne nasjonalisme og eiertrang til ideer (oppfinnelser) fra den menneskelige tankegang, vil det bli naturkatastrofer og evakuering av mennesker til andre planeter slik det er blant annet beskrevet hos Antrovis med flere. Da vil de som skal bygge den galaktiske sivilisasjon på Jorden måtte forbrede dette ute i universet for å tilbakevende til Jorden på et senere tidspunkt. De som ikke vil gi slipp på nasjonalismen, vil bli sendt til steder i verdensrommet hvor de får en undervisning som har til hensikt å eliminere nasjonalismen. Menneskeheten på Jorden har nå sin siste mulighet til å forandre sin tankegang.  Lykkes ikke dette vil det være for sent. Da vil evakuering begynne. Etter dette vil planeten bli overtatt av mennesker som er bevisst universet og de universelle lover. De som jobber med den galaktiske sivilisasjon må nå i 1994 forbrede seg på å overta ansvaret for planeten Jorden. I den nærmeste framtid vil sannsynligvis den eksisterende samfunnsstrukturen fjernes i flere land. Gjennomsnittsmennesket vil da ikke lengre ha stat og politikere å forholde seg til. Romfolket vil i tilegg dukke opp på den fysiske arena. Prognosen for at Jordmennesket eliminerer nasjonalisme og eiertrang til tanker og ideer fra sin tankegang i løpet av 1994 er dårlig. Det er derfor sannsynelighet for nedslag av kosmiske meteorer (asteroider). Ettervirkningene av disse vil i så fall eliminere nasjonalismen blant annet i Russland.

Kanalisert fra romfolkets sambandsgruppe i 1994.

 

Til Elin:

Jeg har sendt kopi av brevet med endringer i læren for universets oppbygging til Elisabeth og Mira. Flere personer i Polen kan bli nødt til å forandre oppfatning. Endringsforslaget kan derfor virke som en prøve på disse personers evne til å omstille seg til en ny tankegang, samt til å endre sin lære når ny informasjon foreligger. Toleransegrensen for andres meninger vil da bli satt på prøve. Jeg kan huske deler av en prestigefylt romferd hvor du var en av 3 navigatører fra et tidligere liv. Jeg skal prøve å skrive noe ned om dette.

Romferden var en ferd for å utvide vår sivilisasjons viten om universets struktur. Romskipet var bestykket med en besetning på 24 personer. Jeg var ansvarlig for selve romskipet teknisk og på annen måte (Kaptein) samt første pilot. Du var ansvarlig for navigasjonen (sjefnavigatør). Tonny var ekspedisjons ansvarlig, bestemte hva ekspedisjonen skulle forske på. Hun var dermed den egentlige sjefen for ekspedisjonen. Romskipet var den mest avanserte tekniske konstruksjon som var bygget i vår sivilisasjon. Det hadde theokyl framdrift. Min mor var også med ombord som sambands ansvarlig. Hun sørget for at kontakten med moderplaneten under ekspedisjonen ble opprettholdt. Annenpilot var Birger. Tredjepilot var Semjase (et av hennes tidligere liv). Hun var også ansvarligfor navigasjons koordineringen. De tre navigatører brukte 3 uavhengige systemer for registrering av omgivelsene. Navigasjons koordinatorens oppgave var å kombinere disse tre uavhengige navigerings kombinasjonene til en freds plan. Eventuell uenighet mellom de 3 navigatører avgjorde du. Gjennom denne romferden greide vi å bevege oss mellom superuniversene i hyperuniverset langs en av hyperuniversets energistrenger. Ved et tilfelle skulle energien i romskipet snus brått 90 grader. Det var når matematikeren ombord hadde regnet ut at energien i framdriften var på riktig nivå. Når energistrømmen ble brått snudd 90 grader, brøt romskipet seg ut av hyperuniversets energistreng og ut i selve hyperuniverset (den åttende dimensjon). Det som hendte da var at romskipet mistet all fremdrifts energi. De tekniske systemene internt i romskipet virket, men vi manglet energiutveksling til omgivelsene. Med andre ord vi ble sittende fast. All kommunikasjon med omverden ble også brutt. Vi kunne imidlertid se ut i selve hyperuniverset. På denne måten fikk vi innsikt i hyperuniversets strengers spiralstruktur. Vi var ganske fortvilet når vi satt fast. Tilslutt ble fikk vi hjelp av en høyere intelligens, som hadde større kunnskaper om hyperuniverset enn oss slik at vi ble teleportert inn i den energistrålen vi var brutt ut av. Deretter kom vi hjem ved hjelp av svært god navigasjon. Etterspillet etter ekspedisjonen var ganske omfattende med svære rapporter og omfattende vitenskapelige vurderinger av ekspedisjons resultatet. Det ble innsamlet omfattende data under ekspedisjonen. Det egentlige målet med ekspedisjonen var økt forståelse av Den Store Hensiktens konstruksjon. Nå i ettertid er jeg blitt klar over at denne informasjonen best kan innhentes igjennom indre samtaler. Vi var ikke klar over det da ekspedisjonen ble foretatt for et par milliarder år siden. Anna D var også involvert mener jeg, men som mottaker av data fra ekspedisjonen på hjemplaneten. Jeg tror at alle som var ombord vil møtes igjen i framtiden. Noen av disse befinner seg i dag på andre planeter. Jeg har også en følelse av at Edvard var involvert i projektet, men ikke fra vår side. Mulig han var involvert i den intelligensen som hjalp oss da vi ble sittende fast. Elsbieta var matematiker ombord. Prøv å undersøk med ditt indre om dette stemmer med din hukommelse, eventuelt om du har flere minner som kan kaste lys over ting fra denne ekspedisjonen. 

Hilsen Tore.