PROSEDYRE FOR INNFØRING AV GALAKTISK KUNNSKAP BLANT DEN JORDISKE BEFOLKNING.

-----------------------------------------------------------------------------

Det må dannes opp en gruppe som tar opp spørsmålet på

bred basis.

 

1. Det skal diskuteres hvordan dette vil virke inn på

   menneskenes utvikling, og eventuelt hvordan det vil forandre

   denne i henhold til påtenkt plan.

 

2. Det skal diskuteres hvordan dette vil virke inn på de andre

   sivilisasjoner i galaksen.

 

Gruppen består av representanter for Jordmenneskene og av representanter

for romfolket (Inkarnerte romfolk (Star People) eller landsatte

romfolk (som kommer med romskip)).

 

Hvis det blir enighet i gruppen om at galaktisk kunnskap skal innføres

bland Jordmenneskene, må minst 2 jordmennesker stå som garantister

på vegne av den jordiske befolkning. Den ene garantisten må være mann

den andre må være kvinne, eller hvis det er flere,50% av hvert kjønn.

 

Rent praktisk kan dette gjøres ved at garantistene skriver under

et skjema. Samme skjema blir også signert av minst 2 representanter

for romfolket. (hvis det er snakk om inkarnerte romfolk 1 av hvert

kjønn). Skjemaet blir så telefaxet til romfolkets base på Månen via

radio. Sammen med skjemaet må begrunnelsen for beslutningen sendes.

Dette skal gjøres på engelsk.

 

Rapporten blir så behandlet av galaktiske myndigheter.

 

Denne prosedyren MÅ gjennomføres før energimaskinen vedrørende

Margar prosjektet kan bygges.

 

Gruppens minimumsantall er 4 personer. 2 representanter for romfolket

 

og 2 representanter for den jordiske befolkning.