BETRAKTNINGER ANGÅENDE EF SETT I RELASJON TIL DET GALAKTISKE SAMFUNN.

------------------------------------------------------------------------------

 

EF (Det Europeiske felleskap), kan i visse sammenheng betraktes som det

galaktiske samfunn i miniatyr. Likhetene er at i det galaktiske samfunn, er

det et stort nummer av forskjellige kulturer og språk som skal fungere

sammen. Ulikheten er at det galaktiske samfunn baserer seg på en

felles forståelse for samarbeid basert på høyere erkjennelse av den kosmiske

struktur på et ikke egoistisk grunnlag, mens EF i dag er basert på et økonomisk

fundament. Dette kan medføre at EF opptrer egoistisk ovenfor andre store

overnasjonale organisasjoner. EFs tanke om fri bevegelse av

Varer, Tjenester, Kapital og personer, må ses på som et gode da det øker

frihetsgraden til de personer som bor innen EF området. EF er styrt av et råd. Det

samme er den galaktiske sivilisasjon. Ulempen med EFs system, er at det land

som har størst økonomisk innflytelse har en tendens til å kunne dominere de

andre. Denne fare er ikke tilstede i den galaktiske sivilisasjon, da denne ikke

bygger på økonomi. Det er kommet bekymringer om at en diktator kan få makt over

EF systemet. Med dagens praksis er ikke dette en reel fare, da formansvervet i

EF går på rundgang mellom de forskjellige rådsmedlemmer. Det at man tar sikte på å

bryte ned landegrensenes begrensning innen EF er en fordel. I den galaktiske

sivilisasjon kan et "land" utgjøres av en planet eller endog en gruppe av

planeter. Des større enheter og mindre nasjonalitet, dess bedre. Ved denne praksis

er EF fredsskapende, da det motvirker lokal krangling mellom landene innen

EF. Det er en tendens til over regulering av lokale saker fra Eurokratene. Et EF

direktiv som bestemmer størrelsen på sandkornene som kan godkjennes for bruk i barns

sandkasser, er etter min mening misbruk av EFs intensjon. Den eneste logiske

forklaring på dette må være at steinstørrelsen ikke skulle være så stor at et

barn kunne risikere å sette disse steinene i halsen. Men da er det ikke lenger

snakk om sand men om pukk. Det finnes også andre EF direktiver av lignende karakter. På

vanlige folk vil slike direktiver kunne oppfattes som om Eurokratene i

Brussel på en diktatorisk måte ønsker å blande seg inn i folks gjøren og laden. Dette er

med på å nøre opp om folks motstand mot EF systemet. EFs øverste organer, skulle

derfor begrense seg til å trekke opp de store linjer, og ikke bry seg om

bagateller som kan bestemmes på lokalt nivå. En felles valuta for alle land i EF

betrakter jeg som en fordel. Motstanden mot dette viser bare et lands

egoistiske og nasjonalistiske holdning. Jeg kan ikke finne noen logisk begrunnelse mot

dette. En felles forsvars og utenrikspolitikk er også en fordel, da det minsker

faren for krig EF landene i mellom.