EVENTUELLE PROBLEMER I FORBINDELSE MED JORDISK TILSLUTNING TIL DEN GALAKTISKE

SIVILISASJON.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

I den galaktiske sivilisasjon, har de ikke samme tankegang med hensynet til

økonomisk prioritering som her. Det vil si at økonomi ikke blir tillagt stor

vekt med hensyn til prosjekter som skal gjennomføres. Her på jorden er det en

tendens til at økonomien blir det altoverskyggende. Ting som skulle vært gjort

ut fra et samfunnsfunksjonelt synspunkt blir ikke gjennomført på grunn av at

det ikke er økonomisk forsvarlig innenfor visse budsjett ramme etc. De som sitter

med pengene har en tendens til å være motstander av forandringer som fra et

helhetsperspektiv ville være gunstigst for hele samfunnet, men ugunstig for den

struktur de økonomiske makthaverne benytter for å opprettholde sitt økonomiske

fundament. Disse tingene har vært med på å kjøre sivilisasjonen på Jorden mot

stupet. Noen innenfor den kjemiske industri bryr seg ikke om at aktiviteten til

denne industrien bidrar til å umuliggjøre betingelsene for den Jordiske

sivilisasjons fortsatte eksistens i framtiden, bare de tjener penger på sin

virksomhet her og nå. Ved å innføre galaktisk teknologi som omgjorde prosessene

slik at de ikke belastet miljøet, ville de som satt med patentene på den gamle

løsning miste sitt økonomiske grunnlag. Selve systemet med patenter er ikke

forenlig med medlemskap i den galaktiske sivilisasjon. Innen for denne

sivilisasjonen flyter tanker og ideer fritt. Selve tanken på at noen skulle ha

enerett på en tanke, ide eller teknisk løsning virker absurd på romfolket. Her

flyter tanker og ideer fritt mellom individene via telepatisk vei. Alle

individene utgjør derfor cellene i et større intellektuelt felleskap. Selve

systemet med patenter må derfor opphøre før Jorden kan bli med i det galaktiske

felleskap. Eksempel er oljeselskapenes dominans på

energisektoren. Energisystemer

basert på olje forurenser naturen. Dette bekymrer ikke oljebaronene. Det er

flere eksempler på at oljeselskaper står bak undertrykkelse av forskning på

alternative energiformer, da dette vil frata oljebaronene sitt økonomiske

grunnlag. På dette viset er de økonomiske prinsipper som benyttes i dag et redskap

til å hindre utviklingen av sivilisasjonen på jorden på flere felt. Økonomien var

ment og skulle være et verktøy i samfunnet (og kun det), ikke et mål i seg

selv. Slik det er i dag virker det som om økonomien i seg selv, er det ytterste

mål. Derfor opprettholdes aktiviteter som narkotikahandel osv. På dette viset er

økonomien blitt et verktøy for å styrke tvilsomme sider av menneskenes lokale

ego, noe som fører mennesket lenger unna universell samklang. En revolusjon av

den

økonomiske tenking fra statsnivå helt ned på individnivå er derfor nødvendig før

Jorden blir med i det galaktiske samfunn. Hvis folk synes at det er nødvendig å

få gjort noe, må de ha den innstilling at de kan begynne med dette uten å

forvente å få penger for det (De må være villig til å gjøre ting gratis).

Skattevesenet må heller ikke skattelegge folk som gjør ting gratis, ved at de

 

beregner hvor mye det ville ha kostet å få betalt arbeidskraft til å gjøre samme

jobb. På de mer utviklete samfunn i galaksen, finnes det overhodet ikke noe

pengesystem. Der sørger samfunnet for livsnødvendighetene til alle, og folk kan fritt

utvikle seg innen for de områder de har interesse for og evner til, uten å måtte

ta hensyn til økonomiske forhold. For å få dette til, må en ha et alternativt

system til den jordiske økonomi. Et alternativt system kunne i seg selv

baseres på galaktiske teknologi løsninger. Hvis en foreksempel hadde en atomkopierings

maskin, kunne en skaffe seg den mat en trengte, ved å simpelt hen kopiere

maten. For å kunne gjøre dette måtte regler om opphavsrettigheter for industri

produkter fjernes. Når en kjøpte en vare, kjøpte en også rettighetene til å ta så

mye kopier en ville samt å spre disse kopiene fritt, så lenge en ikke tok

betaling for disse. Tanker og ideer, måtte unntas fra enhver begrensning med

økonomsk årsak. Etter en eventuell inntreden i den galaktiske sivilisasjon, måtte

en nok ha en økonomisk overgangs ordning, før pengesystemene ble endelig

avskaffet.

Strøm fra energikilder som vann kraft, vindkraft, solenergi og ITM skulle være

gratis. Samtidig skulle strøm fra energikilder som Olje og kull, beskattes med

store miljøavgifter. Dette for at samfunnet skulle påvirkes til å velge de

energikilder som ikke forbruker naturen. Følgende endringer måtte gjøres

umiddelbart.

 

1: Det ble ikke lengre anledning til å ta patent på ideer, tekniske løsninger

eller annet som har utspring i åndelig aktivitet.

 

2: De nødvendigste landbruksprodukter som melk og brød, måtte unntas fra det

økonomiske system, og legges ut gratis for folket. Det skulle dog være anledning

til å ta betaling for spesielt forseggjorte matretter. Bøndene kunne ta mat til

eget forbruk, fra egen produksjon.

 

3: Pengesystemet skulle gjøres likt over hele verden, slik at en oppnådde en

felles Jordisk myntenhet. Når dette var oppnådd skulle systemet med renter

fjernes. Den globale myntenhet skulle så få en fast verdi som ikke kunne endres

av ytre begivenheter osv.

 

4: Det skulle ikke være anledning for å ta betalt for åndelige tjenester eller

kunnskap. Kulturtilbud ville derfor være gratis.

 

5: Systemet med skatter skulle erstattes gradvis av et system basert på

frivillig innsats, med henblikk på å opprettholde kollektive samfunns funksjoner.

 

6: Enhver hadde anledning til å kopiere ethvert produkt (innebefattet

Video, musikk og data programmer), å spre produktene til hvem vedkommende

ville, såfremt han ikke tok betaling for det.

 

7: Hver husstand skulle få utstyr gratis, som gjorde medlemmene i husstanden i

stand til å kopiere fysiske gjenstander, like enkelt som dagens

fotokopimaskiner

kopierer brev. Dette utstyret skulle også ha muligheter til å fremstille

gjenstander direkte fysisk som hustannsmedlemmene konstruerte på DAK.

 

Ting det ikke skulle tas betaling for.

1: De nødvendigste matvarer.

2: Underholdning, samt fornybar energi.

3: Medisinsk behandling.

4: Sex tjenester.

5: Kunnskap og ideer.

6: Undervisning.

7: Kopierte ting og gjenstander.

 

Hovedregelen skulle være at ting helst skulle være og gjøres gratis. En måtte

også være villig til å gjøre arbeide uten å forvente annen betaling enn å se at

dette arbeide var til nytte i en større sammenheng. Konklusjonen er at ved

inntreden i det galaktiske felleskap, må en omforme den personlige egoisme til

en

universell arbeidsvilje. Dette medfører i praksis at ens gjøren og laden ikke har

personlig rikdom som mål, men universell harmoni.