Problematikk i forhold til forurensinger på det fysiske og eteriske plan.

 

FYSISK PLAN: Her kan vi se skader på naturen som følge av utslipp av

gasser eller væsker fra kjemiske produksjons prosesser. Problemet må her

løses ved en endring av produksjonsprosesser og energiproduksjon, slik at

disse ikke lengre har noen negative interaksjoner med naturen. Det neste

trinn vil så være å komme til en ikke pyroteknisk kjemisk produksjons

metode (innføring av galaktisk teknologi basert på ITM, SATPRAI og

atomtransmutasjoner og atomkopiering). Første steg i å redusere forurensingen er

å straks forby alle industriutslipp av kjemiske

til atmosfæren. Disse avfallstoffene må enten renses

vekk i filter mekanismer, eller produksjons prosessene må endres slik at de

ikke avgir slike avfallsprodukter i det hele tatt. Annet steg er å fjerne

alle utslipp av fremmede gasser til atmosfæren. (Ex nitrogenoksid, svoveldioksid

klor fluor forbindelser OSV). Tredje steg er å

harmonisere utslipp av Nitrogen, Karbondioksid og Oksygen, slik at en naturlig

balanse mellom disse 3 gasser i atmosfæren opprettholdes. Samtidig

med dette må alle tilførsel av fremmede kjemiske stoffer til Hav og Elver

stanses umiddelbart. Gjennomføringen av de ting som er beskrevet her

vil i første instans medføre at vi vil få ut forurensings stoffene i form

av pulver/fast stoff fra renseanleggene ved bruk av de nåværende produksjons

prosesser. Det må derfor bygges anlegg for å omdanne disse

avfallsproduktene til nyttestoffer for gjenbruk. Jordbruket må endres slik

at ikke fremmede stoffer som fremmer veksten på kort sikt, utarmer jordsmonnet

på lang sikt. Det beste ville her være biodynamisk landbruk.

I neste omgang bør det innføres ikke kjemiske produksjons metoder  som ikke

baserer seg på forbruk av naturens ressurser men transmutasjoner.

Energiproduksjon med kull må stanses hvis

ikke det utvikles renseanlegg som fjerner alle fremmede stoffer til atmosfæren. Kraftverk drevet med

olje like så. På alle biler og andre transportmidler må det innsettes filtre

som fjerner utslipp av støv og fremmede kjemiske stoffer.

Som fremmede kjemiske stoffer regnes alt annet enn

Oksygen, Nitrogen, Karbondioksid og Vann. Det bør forskes på å utvikle drivstoffer

basert på gassen hydrogen, da denne ved forbrenning bare

avgir vanndamp, noe som ikke belaster naturen. Fly bør snarest ta i bruk

hydrogen som drivstoff. Hydrogenet kunne produseres i store solkraftverk

i den tropiske sone, helst i utviklingsland. På denne måten k unne

utviklingslandene få inntekter ved salg av dette drivstoffet. Bilene måtte

skifte ut bensintanken med en tank som kan lagre hydrogen, eller et drivstoff

basert på hydrogen som er flytende ved romtemperatur. En annen

løsning kunne være å drive flyene med hydrogen, og bilene med sprit (Etanol)

basert på dyrking av poteter. På den måten ville en ikke tilføre

ekstra karbondioksid til atmosfæren, da potetplantene igjen tar fra det

naturlige forråd av karbondioksid som allerede er i atmosfæren. Når superledende

materialer foreligger som kan beholde den superledende evnen

i en temperatur opptil + 100 grader C, kan det produseres elektriske

biler med elektroniske akkumulatorer som i styrke kan konkurrere med

pyroteknisk drevne biler. På sikt må bilen erstattes med luftfartøyer

basert på frastøtning i jordens magnetfelt eller atigravitasjon da

bilene krever veier, og veiene de spiser av naturen. Når det gjelder bruken av

olje baserte drivstoffer, må en på sikt komme bort fra dette da det ødelegger

atmosfærens karbondioksid balanse. Når det gjelder energikilder er det

best å utnytte det naturlige kretsløp. Det vil si Vannkraft, Bølgekraft

Solenergi, Vindenergi og bioteknisk energi (eksempel sprit fra poteter).

Når det gjelder eksterne energier som atomkraft og ITM baserte energikilder, tilfører

disse planeten en ekstra energi i form av varme. På sikt kan dette

forstyrre naturen. Når det gjelder bruk av ITM forbruker denne energikilden

ikke ressurser på det fysiske plan da kraften tas fra interaksjon mellom

2 energiplan langs universets 5 dimensjon. Energikilden vil dog tilføre

naturen ekstra energi i form av varme. Med mindre det innføres ekstra anlegg

som omdanner denne varmen til noe annet, er ikke denne energikilden

å anbefale brukt i meget stor skala. Når det gjelder bruk av olje bør

denne bare brukes til produksjon av plast og lignende, hvis dette kan

gjøres uten at en får forurensende utslipp til naturen. Når det gjelder selve

bysprednings tendensen, spiser denne av naturen. Hvis menneskene bygget

sine hus midt inne i naturen isteden for å lage betongbaserte områder, vil planeten

kunne fø en større befolkning, men det er begrenset hvor mange

mennesker planeten kan holde uansett. Antall mennesker på planeten må

derfor holdes på et noenlunde konstant nivå. Jeg vil anta at balansepunktet for

planeten Jorden ligger på ca 1 milliard mennesker. Det betyr at

befolkningen må reduseres ved naturlig avgang. Hvis det ikke er mulig å stoppe befolknings

eksplosjonen ved at menneskene lærer å kontrollere sine seksuelle lyster, eller

ved bruk av prevensjon, må det bygges store kunstige

kolonier i verdensrommet som kan ta overtalligheten. Det er også mulig

å kolonialisere andre planeter som ikke har liv på det fysiske plan

ved hjelp av terraforming, men dette må avklares med galaktiske myndigheter

slik at sivilisasjoner på andre naturplan på disse planeter ikke

forstyrres av en eventuell etablering av en sivilisasjon på planetens fysiske plan.

Når det gjelder bruk av trær til papirproduksjon bør dette unngås hvis

en må bruke urskog, eller hvis en forbruker mer skog enn nytilveksten

i områder som er spesielt dyrket for papirproduksjon. På sikt bør papiret

bort som informasjons bærer, og en bør bruke EDB teknikk istedet. Bøker kan

da fås i form av EPROMMER som en setter inn i en lesemaskin på størrelse

med en bok basert på flytende krystaller. Det samme kriterium bør gjelde

for trevirke til husbygging som det gjelder til papirproduksjon.

Når det gjelder bruk av dyr, bør ikke disse utnyttes på en slik måte at

dyrene ikke har det bra. Egentlig bør en unngå å avle opp å drepe dyr for å

spise dem, da dette bidrar til problemer (forurensing) på astralplanet.

Hvis en absolutt vil ha kjøtt, kan en genspleise noen planter slik at

kjøttet vokser fram som frukt. Når det gjelder bruk av genteknologi er

dette ok så lenge en har oversikt over hvilke konsekvenser de nye artene vil

ha på det eksisterende økosystem.

 

 

DET ETERISKE PLAN:

Forurensing på det eteriske plan vil si disharmoniske elektromagnetiske

frekvensbilder og radioaktiv stråling. Forurensingen gjør seg gjeldene

i det lavere eteriske plan da det høyere eteriske plan ligger et

energiplan over oss. Den eteriske forurensingen kan ha et individuelt preg, da for eksempel

planter og visse dyrearter ikke tar skade av kraftfeltet rundt

høyspentledninger, noe menneske gjør. Visse innsekter tåler radioaktiv

stråling, noe som mennesket ikke gjør. Når det gjelder radioaktivitet er det

produkt av en forstyrrelse i energiplan 2 (Det høyere eteriske plan). Dette

medfører at de frekvensbilder som kalles atomer i HUMPNAP blir disharmoniske og

for å gjenopprette harmonien genereres det et nytt frekvensbilde (polytron)

innenfor atomet som fjerner denne disharmonien.

Dette fører til at det dannes et nytt frekvensbilde (polytron) som sendes

vekk fra atomet med stor hastighet. I seg selv er dette nye polytronet

ikke disharmonisk på energiplan 2, men på grunn av hastigheten kan dette nye

frekvensbilde interferere med andre frekvensbilder på et kjemisk plan slik

at strukturer som levende celler rives i stykker. Dette kalles radioaktiv stråling. De

vanligste stråletypene er Alfa, Beta, Gamma og Nøytron stråling.

Hvilke av disse stråletypene det ustabile atom sender ut avhenger av hvor

stor divergensen fra det normale frekvensmønster atomet hadde på

energiplan 2. Alfastråling består som kjent av helium kjerner, betastråling av

elektroner, nøytronstråling av nøytroner og gammastråling av elektromagnetiske

bølger med høy frekvens. Av disse stråletypene er det bare Beta og

Gammastrålingen som er rent eterisk, de andre stråletypene

er delvis eteriske og delvis fysiske. Eterisk forurensing oppstår ved bruk av

atombomber, ved lekkasje fra atomkraftverk, ved lagring av radioaktivt

materiale og rundt dataterminaler og TVer. Det forekommer også rundt høyspent

ledninger og til en hvis grad rundt komfyrer og andre varmelementer. Kraftige

elektromagnetiske felt modulert på bestemte måter

kan brukes til å fange spøkelser og andre eteriske vesener. Transformator

stasjoner og atomkraftverk har innvirkning på naturplanet under og over oss. På

naturplanet under oss kan det ha skadelig virkning på blant annet

Nissenes sivilisasjon. Disse vil oppfatte transformatorstasjonen som en

merkelig forstyrrelse av dette planets naturlover innen for det

geografiske område hvor denne står. Det er ikke sikkert de kan fornemme bygningen, bare

kraftfeltet. For vener som lever på naturplanet over oss F.EKS. spøkelser

ol vil de elektromagnetiske kraftfelt være som fysiske hindringer. Hindringen

vil være vanskeligere å passere dess sterkere feltet er. For å hindre eterisk

forurensing, må prøvesprengninger og annen bruk av

atomvåpen stanses. Atomkraften må utvikles slik at den ikke avgir radioaktive

stoffer som avfalls produkt. Kan ikke dette oppnås, bør den erstattes med andre

energikilder for eksdempel ITM. Høyspent ledninger

i luft bør erstattes med skjermede jordkabler som radierer et minimums

felt. Frekvensen på lysnettet må endres slik at den harmoniserer med andre

frekvenser i naturen. Jeg vil anta at en heving av frekvensen vil være gunstig. På

sikt kan en mulig skifte ut de store elektriske overførings trasseer

med lokale kraftforsynings enheter basert på ITM, eller en kan bruke

en trådløs overføring av energien ved hjelp av høyenergibølger.

Skjermer på datamonitorer og TVer bør produseres med flytende krystall

teknologi (LCD baserte flatskjermer), da denne teknologien ikke gir eterisk forurensing. Kraftige

kringkastings stasjoner bør legges utenfor tettbygd strøk, da nærfeltet rundt

disse blir å oppfatte som eterisk forurensing. På sikt kan kringkastingen legges

ut på fiberoptiske abonnentkabler til husstandene slik at en unngår de kraftigde

strålings feltene. Kringkasting

til reiseradioer og bilradioer kan foregå via satellitt eller med

høyenergibølger. Bruk av walkie talkier og lignende ting har et så lavt

total felt, slik at en kan si at dette ikke medfører noe problem i forhold

til eterisk forurensing av naturen. Frekvensen bør imidlertid velges slik

at den ikke gir negative effekter for brukeren av apparatet. Det kan

oppstå problemer med aura innfluens ved disharmoniske frekvenser. Bruk av walkie

talkier over 30 MHz kan for enkelte utgjøre et problem. Basestasjons antenner

for VHF/UHF stasjoner over 10 watt bør plasseres slik at det

ikke er noe bebodd rom i 10 meters radius fra antennen. I mobiltelefoner

må det velges frekvensområder som ikke gir negativ aurainnfluens eller

andre bivirkninger som termisk oppvarming av cellevev hos brukeren. På

sikt må mobiltelefonene over på et system basert på bølgeforplantning i 3dje

energiplan eller høyere. Da vil det også være mulig å bruke disse til

direkte kommunikasjon med andre planeter. (Direkte innpreging av informasjonen i

sambands krystaller, samt digital tolkning av den termiske

innformasjon i krystallen). Når det gjelder systemer basert på bred

spekter kommunikasjon (Direkte PCM via radio), bør dette absolutt unngås ved frekvenser

under 10 GHz, da det ellers vil gi en kraftig eterisk forurensing. Verst vil

dette være for frekvenser mellom 50 MHz og 1000 MHz.

I disse frekvensområder er det best å benytte vanlige

radiobølger basert på ren sinus kurve FM/AM modulert. Det kan nevnes at GSM og UMTS (3G) mobiltelefon

gir eterisk forurensing da disse benytter seg av en digital bredspektret modulasjonsform i stedet for

en ren sinus kurve basert modulasjon. GSM er verre enn 3G da en ved denne modulasjonsmetoden hakker opp

signalene på en ugunstig måte, noe du kan registrere av det særegne innslaget når en holder en

GSM telefon i nærheten av en lydforsterker etc. En 3G telefon gir ikke innslag på samme måte.

3G gir allikevel eterisk forurensing i opptil 1 meter fra telefonen. Bruk handsfri eller sett den på høytalende og hold den minst 1 meter vekk fra kroppen når en har en samtale.

Komputere og andre innretninger bør

avskjermes, slik at disse ikke gir bredspekter støy. Når det gjelder radioamatør

stasjoner så er utgjør ikke frekvensene mellom 1 MHz og 30 MHz

noe stort problem. Stasjoner som sender med 1000 Watt eller mer, bør ikke

legges midt i byer eller tettbygde strøk. En walkie talkie eller radioamatør

sender er dog ikke permanent aktiv, og aktiviteten varierer mye slik at

i denne omgang ikke er nødvendig å gjøre noe med dette. Det ville derimot være

en fordel om aktiviteten mellom 1 og 30 MHz økte og ble frigitt for

alle, slik at folk i alle land kunne få kontakt med hverandre da dette

kunne hindre motsetninger mellom landene. Kringkastingstjenester og

datatjenester i dette båndet kunne bli flyttet over på satellitt samband

i SHF båndet. Walkie talkie aktiviteten bør dog flyttes over til bølger på

energiplan 3, eller ved direkte krystall interaksjon. Dette fordi da kunne

en en også snakke med mennesker på andre planeter direkte, slik at også disse

kunne bli en del av kommunikasjons miljøet. Hvis jordiske myndigheter ikke

er villig til å åpne radiospekteret for fri kommunikasjon mellom menneskene i

de forskjellige landene, anbefales det å ta i bruk høyenergibølge kommunikasjon

for disse miljøene straks. Det måtte da overføres galaktisk teknologi til CB

miljøer som av jordiske myndigheter blir ansett som ulovelige, på grunn av at de kommuniserer over

landegrensene. Dette ville få penset CB miljøene over på et høyere spektrum som

var utenfor de eksisterende jordiske myndigheters kontroll.

I tilegg ville da CB miljøene få tilgang til å kommunisere med vesener på

andre planeter. Når det gjelder bruk av universalbølge sendere og multi

spektrale universalbølge sendere, bør ikke disse brukes for mye da de bidrar til

eterisk forurensing i nærmiljøet. Disse sendernes eneste formål

er å initialisere en førstegangskontakt til et ukjent romskip eller til

en ukjent planet. Når den ønskede kontakt er oppnådd, bør en gå over på

konvensjonell kommunikasjon. Når det gjelder radiobaserte navigasjons

systemer, bør frekvensene og kodingen av disse velges slik at de ikke kommer i

disharmoni med andre frekvensbilder på det eteriske plan. Dette gjelder også

fjernstyrings systemer. Det nåværende system for fjernstyring av modellfly bør

derfor endres hvis det brukes på frekvenser over 100 MHz.

Det bør da endres slik at fjernstyringen blir endret fra den digitale

modulasjons metoden, til en harmonisk metode basert på rene toner. Overhorisont

radarer som Kiev senderen bør stanses da dette bidrar til eterisk forurensing

over store områder. Ustråling av bredspekter karakter eller andre uønskede

frekvenser fra maskiner og industrielt utstyr bør hindres ved avskjerming.