DET BLE SENDT EN ANMODNING I FORM AV ET SPØRRESJEMA PÅ 22 SPØRSMÅL TIL EU KOMMISJONEN AUGUST-1994. SVARET KOM SENERE SAMME ÅRET.  SPØRSMÅLENE HAR SOM FORMÅL Å SONDERE TERENGET FOR EVENTUELL TILKNYTNING AV EU TIL DEN GALAKTISKE FØDERASJON. SVARENE BLE MONITORERT AV ROMFOLKET. NÅ FØLGER SPØRSMÅLENE MED SVARENE UNDER.

---------------------------------------------------------------------------

1. Er det noen planer om felles valuta før år 2000?

SVAR: Det er et utrykt mål at ECUen vil bli felles valuta innen 1999.

 

2. Er det noen planer i EU om innføring av et felles språk, som det skal undervises i ved alle barneskoler i EU området, og som på sikt skal forstås av alle EU borgere ?

SVAR: Nei

 

3. Er EU for eller imot at Healere (håndspåleggere) skal inkluderes i det medisinske behandlingstilbudet på lik linje med dagens tradisjonelle medisin ?

SVAR: Ikke vurdert på EU nivå. Problemstillingene løses nasjonalt.

 

4. Er EU for eller imot medisinsk behandling basert på bruken av energier fra bergkrystaller eller andre spesielle mineraler og medisinske behandlings metoder basert på bruk av farger og andre elektromagnetiske bølger eller frekvenser båret av energier som er ukjente for tradisjonell vitenskap ?

SVAR: Ikke vurdert på EU nivå. Problemstillingene løses nasjonalt.

 

5. Er det noen planer i EU om å forby bruken av Amalgam som tannfyllingsmateriale i hele EU området innen år 2000 ?

SVAR: Løses nasjonalt.

 

6. Er det noen planer om å forby produksjon og salg av produkter som må røykes (eksempel sigaretter) i hele EU området innen år 2000 ?

SVAR: Løses nasjonalt.

 

7. Hva er EU`s syn på biodynamisk landbruk kontra kemikaliebasert landbruk ?

SVAR: Det er fastslått at det skal tas hensyn til miljøet på alle områder av EUs politikk. Dette gjelder også innenfor landbrukspolitikken.

 

8. Vil EU prioritere utbredelsen av flygende biler som kan lande og lette vertikalt på bekostning av tradisjonell vei utbygging, når en flygende bilmodell til samme pris som en veibasert bilmodell foreligger ?

SVAR: Ikke besvart.

 

9. Vil EU gå inn for bruk av Hydrogen til drift av biler og fly, istedenfor drift basert på petroliums produkter, når akseptable tekniske løsninger for dette foreligger ?

SVAR: Når det gjelder energipolitikken som i hovedsak er et nasjonalt anliggende, oppmuntrer og støtter EU tiltak med formål å fremme mere effektive og miljøvennelige energiformer.

 

10. Vil EU`s syn på åndelige spørsmål reflekteres i den tanke at et menneske lever flere liv på Jorden og andre planeter (reinkarnasjon), for på den måten å utvikle sin sjel ?

SVAR: Dette ligger utenfor EUs kompetanse og virkeområde.

 

11. Aksepterer EU at noen av U.F.O ene som observeres, er besøkende observatører fra fremmede sivilisasjoner på ander planeter og fra andre dimensjoner ?

SVAR: Dette ligger utenfor EUs kompetanse og virkeområde.

 

12. Vil EU kunne inngå sammarbeide med vesener fra fremmede sivilisasjoner ?

SVAR: Det finnes ingen politikk for dette på EU nivå.

 

13. Vil EU sidestille teknologi og viten som nedkanaliseres av (synske) personer som har evner til dette, med den teknologi og viten som utvikles i tradisjonelle forskningsinstitusjoner og industrielle laboratorium ?

SVAR: Det finnes ikke noen politikk angående dette på EU nivå.

 

14. Vil EU støtte en tilknytning av ISDN og GSM nettet mot større nett som er utviklet av fremmede sivilisasjoner, slik at det åpnes for fri interplanetarisk og interdimensjonal telekommunikasjon mellom Jorden og andre bebodde kloder ?

SVAR: Det finnes ingen politikk angående dette på EU nivå.

 

15. Aksepterer EU tankeoverføring som et kommunikasjonsmiddel en kan utvikle og satse på i fremtiden ?

SVAR: Dette ligger utenfor EUs kompetanse og virkeområdet.

 

16. Vil EU gå inn for mindre detaljstyring av den typen som spesifiserer agurkens form og sukkerinnholdet til syltetøy ?

SVAR: Detaljstyringen har eksitert i flere år i GATT. EU har ikke til hensikt å endre den internasjonale praksis som er etablert.

 

17. Er EU villig til å ta opp medlemmer fra det tidligere ØstEuropa før år 2000 ?

SVAR: Det foreligger flere typer av samarbeide og assosieringsavtaler med en rekke land i Øst Europa. Endel av disse åpner for at landene på sikt skal kunne bli medlem i EU. Det er ikke tatt stilling til når dette skal skje.

 

18. Er EU villig til å fusjonere med tilsvarende unioner i andre verdensdeler, slik at nasjonalstatsbegrepet som det er idag opphører, og at hele planeten Jorden blir som en nasjon med felles valuta osv ?

SVAR: Det finnes ingen politikk på EU nivå angående dette.

 

19. Går EU inn for en politikk som tar sikte på å bygge kolonier på andre kloder i solsystemet i fremtiden ?

SVAR: Det finnes ingen politikk for dette på EU nivå.

 

20. Er EU villig til å la de 4 friheter også gjelde for borgere av fremmede sivilisasjoner i verdensrommet, slik at de uhindret kan lande å ha samkvem med enhver EU borger ?

SVAR: Det finnes ingen politikk angående dette på EU nivå.

 

21. Vil EU gi sine borgere rett til fritt å kunne besøke en hvilken som helst fremmed sivilisasjon, når en slik mulighet foreligger ?

SVAR: Det finnes ingen politikk angående dette på EU nivå.

 

22. Vil EU i fremtiden tilate private å eie romfartøy som kan nå fremmede sivilisasjoner ?

SVAR: Det finnes ingen politikk angående dette på EU nivå.

 

VURDERING:

---------------------------------------------------------------------------

Av svarende fremgår det indirekte at EU ikke har planer på det nåværende tidspunkt til og anta formen av et nytt imperium. Dette da de overlater beslutninger i vesentlige spørsmål til nasjonalstaten. Spørsmål som egentlig burde vært løst på EU nivå.Dette gjelder spesielt punkt 5 som for å kunne effektueres skikkelig trenger en samstemt besluttning på likt i alle land. Ellers kan en bare dra til nabolandet (og få kjøpt røyk der). Svaret på

Spørsmål 2 er ugunstig sett fra et galaktisk synspunk da det må være en fordel at alle borgere i et felleskap kan forstå hverandre. Det at EU går stikk motsatt i disse spørsmål fremmer bare byråkratiet og øker inneffektiviteten i beslutningsprosessen da en god del av energien vil gå til oversettelser av saksdokumentene til et utall forskjellige språk isteden for at all saksbehandlig foregår på et offesielt språk (eksempel engelsk).

I punkt 3 mener EU at spørsmål angående healere skal være nasjonalstatens ansvar. Dette kan medføre at et land kan totalforby healernes virksomhet, mens i et annet land er dette tilatt. Siden det er stadfestet fri flyt av varer, tjenester,kapital og mennesker i EU vil en slik holdning bare føre til konflikter. Den nasjonale myndighet vil forby denne typen virksomhet, men kan ikke hindre det på grunn av EU`s 4 friheter. Etter det jeg har forstått skal en tjeneste som er godkjent i et EU land automatisk gjelde i alle andre EU land. Siden healing derfor er godkjent i England som en del av sykehusbehandlingen må den derfor også være tilatt i hele EU området. I dette ligger det at ingen nasjonal regjering innen EU området i praksis kan forby healing. Dette som en følge av EU`s allerede etablerte struktur. Svaret om at denne problemstillingen løses nasjonalt er derfor ikke tilfredstillende.

I punkt 5 hadde det vært ønskelig at amalgam som tannfyllings materiale hadde vært forbudt i hele EU området. Hvis det er tillatt i et land og ikke i et annet. Kan de tannlegende som er for amalgam påberope seg de 4 friheter på dette området. Det vil bety at et land dermed ikke så enkelt kan forby amalgam. For punkt 4 må forholdet være det samme som for punkt 3. Hvis slik praksis blir akseptert innen for et EU land, kan heller ikke noen nasjonalstat forby medesinsk behandling etter disse prinsipper og heller ikke nekte innførsel av instrumenter beregnet for disse formål. Disse problemstillingene kan derfor ikke så lett løses nasjonalt.

Svaret på punkt 7 om at det skal tas hensyn til miljøet på alle områder av EU`s politikk, også landbruks politikken innebærer i praksis at biodynamisk landbruk vil fortrenge kemikaliebassert landbruk. Svaret på dette var derfor positivt sett med galaktiske øyne, da kemikalibassert landbruk er en av flere vesentlige årsaker til broblemer med den økologiske balansen på Jorden.(eksempelvis utslipp av kunstige hormoner osv).

På punkt 8 har EU ikke svart.

På punkt 9 har EU svart at det støtter tiltak for å fremme mere effektive og miljøvennelige energiformer, men at energipolitikken i hovedsak er et nasjonalt anliggende. Dette vil i praksis bety at oljen som energikilde vil bli fortrengt av energikilder som hydrogen, kald fusjon, ITM og lignende. Et land kan imidlertid holde igjen på det petroliumsbasserte systemet. Landet kan imidlertid ikke forby etableringen av andre energikilder innenfor landets grenser på grunn av de 4 friheter.

Svaret på spørsmål 10,var at dette ligger utenfor EU`s virkeområde. Dette betyr at EU foreløpig ikke har noen politikk ovenfor ekstensielle spørsmål.

På punkt 11 svarer EU at dette ligger utenfor EU`s kompetanse og virke område. Dette betyr at EU foreløpig ikke tør ha noen mening om dette.

På spørsmål 12 burde EU ha svart klarere enn at det ikke finnes noen politikk på området. Dette spørsmålet er svært interessant sett med romfolkets øyne da et Ja på dette spørsmålet automatisk hadde løftet de galaktiske kontakter med jorden fra et uoffesielt nivå til et offesielt nivå. Dette ville i sin tur straks ha ført til forhandlinger om interplanetarisk sammarbeid mellom EU blokken og den galaktiske sivilisasjon.

På spørsmål 13 har EU ikke noen politikk. Det betyr at en fritt kan utvikle teknologi basert på nedkanalisert informasjon i EU området og at aspparater som virker etter slike prinsipper skal kunne godkjennes for salg og distribusjon, bare de oppfyller EUs krav til kvalitet osv. I hvisse sammenheng vil en her kunne få en konflik mellom EU`s EMC krav og prinsippene apparatet virker etter da en for at apparatet skal virke må ha høyere feltstyrke og større spektral fordeling av energien en EMC kravet forutsetter. Slike konflikter må tas opp på EU nivå når de kommer for å bli løst der. EU har ikke noen politikk på området når det gjeldet interplanetarisk kommunikasjon via ISDN og GSM. Dette innebærer at det er opp til hver enkelt nettverksopperatør om en vil tilknytte sitt nett til omformere for interplanetarisk kommunikasjon. Romfolket kan da også etablere egne nettverksopperatører i EU området som utfører disse funksjoner. EU mener det er utenfor dets kompetanse område å vurdere tankeoverføring som telekommunikasjons middel.

På punkt 16 mener EU det er GATT som har bestemt detaljstyringer som spesifiserer agurkens fcorm og sukkerinnholdet i syltetøy. EU er villig til å ta opp land fra det tidligere Øst Europa som medlemmer men har ikke bestemt når dette skal skje i og med at de aventer utviklingen for disse landene.

På spørsmål 18 har de ikke svart noe de burde ha gjort. Problemstillingen vil komme opp i fremtiden og da er de nødt til å ta stilling til dette spørsmålet. EU har ingen planer om å bygge kolonier på andre kloder i solsystemet foreløpig.

Siden EU ikke har noen politikk på spørsmål 20, er det fritt fram for romfolket til å ta kontakt med enhver EU borger. EU kan heller ikke nekte fremmede romskip å lande på EU`s jord. Siden det ikke finnes noen politikk.

På spørsmål 21 vil ikke EU kunne nekte sine borgere å reise til andre sivilisasjoner i verdensrommet og i andre dimensjoner. Siden det ikke finnes noen politikk.

På spørsmål 22 kan ikke EU nekte folk å kjøpe og eie romfartøy av romfolket som kan brukes til å nå andre planeter.

Etter svarene og dømme kan EU i det hele tatt ikke nekte handel mellom EU beboerer og romfolket. Den teknologi som slik handel ville tilføre jorden vil fritt kunne flyte i samfunnet selv om denne teknologi strider mot den jordiske vitenskaps begreper om fysikk og fysiske lover. EU vil heller ikke ha rett til å beslaglegge slike produkter fra folk som har kjøpt dem, da de ikke har noen politikk på området. En konklusjon er at EU ikke er utviklet nok til å ha direkte samkvem med den galaktiske sivilisasjon, men at EU ikke legger hindringer i veien for at de enkelte land innen umnionen og enkeltpersoner innen for denne kan ha dette.

 

ANGÅENDE DEN GALAKTISKE SIVILISASJON:

Med den galaktiske sivilisajon menes summen av sivilisasjonene på flere planeter som har slått seg sammen og dannet et felleskap. Den galaktiske sivilisasjon fungerer som et imperium med en enhetlig politikk i forhold til andre sivilisasjoner. Hierarkiet er basert på ånderlig utvikling, hvor de individer som er høyest ånderlig utviklet, er høyest plassert i hierarkiet. Denne ånderlige utviklingen foregår igjennom flere liv i kroppene til forskjellige intelligent livsformer. Dette innebærer at den galaktiske sivilisasjon ikke betrakter døden til den fysiske kropp som en avslutning på individets utvikling. De som er høyere ånderlig utviklet gjenspeiler en større del av den kosmiske helhets struktur igjennom sitt vesen på samme måte som en større bit av et hologram gjengir helheten klarere enn en mindre. Den galaktiske sivilisasjon gjennomsyrer hele vårt univers og fortsetter ut av dette til andre universer. Befolkningen består av flere billioner mennesker fordelt på mange planeter. Befolkningsantallet pr planet er betydlig mindre enn det er for jordens mennesker. En planet som Jorden ville hatt en befolkning på i underkanten av 1 milliard mennesker her. Det finnes også planeter hvor det er betydlig mindre befolkning enn dette.

Dette medfører at hvert enkelt individ på disse planeter har høyere levestandard og bedre plass. Selv om strukturen til denne sivilisasjonen kan virke imperialistisk sett med jordiske øyne, forekommer det ikke detaljstyringer av den typen som er påpekt under punkt 16. Hvert individ gis her størst mulig frihet, slik at det kan utvikle seg best mulig på forskjellige områder. Sett i relasjon til den vanlige standard her virker det mest utviklede land på Jorden omtrent som landet Romania sett fra den mest utviklede sivilisasjon på Jorden. Når det gjelder kriterier for vurderinger av land på jorden, teller ferdigheter innen for kunst og kultur samt nyskapning mere enn industrielle ferdigheter. USA regnes derfor ikke som det mest utviklede landet på Jorden sett fra deres synspunkt. Et land som Sveits rangeres høyere. Det politiske systemet baserer seg ikke på valg og stemmer slik som her, men på utviklingsgrad og potensiale for utvikling basert på erfaringer fra tidligere inkarnasjoner. Individer i den galaktiske sivilisasjon har som regel hukommelsen og kunnskapene fra sine tidligere liv i behold, slik at en forsetter der en slapp i det forrige livet. På noen planeter eksisterer det et eindoms begrep på andre ikke. På de planeter hvor det eksisterer eiendom har inkarnasjons indikasjonen fortrinnsrett fremfor slektsindikatoren. Det innebærer at hvis et individ kan bevise igjennom sin hukommelse eller auraprofil at vedkommende har vært en bestemt person, overtar han de verdier og den posisjon denne personen hadde fra sitt forrige liv. Hvis personen reinkarneres til et sted utenfor den galaktiske sivilisasjon, skal hans eventuelle barn forvalte formuen inntil han pånytt reinkarneres til et sted innenfor den galaktiske sivilisasjon. Den økningen som eventuelt er skapt på basis av formuen mens han har vært borte, beholder barna. Dette innebærer at han har rett på den samme verdi som han hadde da han forlot sivilisasjonen men ikke noe mere. Hvis barna har sløst formuen bort, har han rett til å få utbetalt fra staten verdien tilsvarende formuen, og barna vil da måtte betale skatt til staten inntil verdien av det tapte er oppgjordt. På enda høyere planeter er disse forholdene uintressante da det der ikke eksisterer økonomi eller eiendom. Inkarneres han til en av disse planeter, kan han frasi seg sin eiendom til et av barna han hadde på det forrige stedet. Hans posisjon kan derimot ikke overtas av barna da dette er avhengig av åndelgi utviklingsgrad osv. Hvis vedkommende har gjeld til noen, vil gjelden følge reinkarnasjonsindikatoren. Kretitoren kan da oppspore vedkommendes reinkarnerte legme som videre må hefte for gjelden intill denne er oppgjordt. På høyere utviklede planeter uten bevissthet om eiendom og verdier er disse forholdene irrelevante.