NDK837-568AKDE/5783ZD1K

----------------------------------------

 

Fra den galaktiske konføderasjon Erransk seksjon

------------------------------------------------

 

En fremtidsoversikt og fortidstilbakeblikk av situasjonen på Jorden.

 

Som kjent har Jorden vært gjenstand for flere kosmiske sivilisasjoners oppmerksomhet opp gjennom

historien. Dette har også satt sitt preg på de sivilisasjoner som bebor Jorden i dag.

Jorden inngår som en viktig brikke i planer visse negative sivilisasjoner har angående deres

ønske om fremtidig dominans i galaksen. Disse bruker flere midler for å påvirke Jorden etter

deres hensikt. Livsfilosofien i disse sivilisasjoner er ofte sterkt ateistisk, determistisk og

materialistisk. De negative sivilisasjoner bruker vitenskapelig prestisje kombinert med en

spesiell retning innen økonomisk tenkning for å påvirke den kollektive bevissthet på Jorden.

Deres mål er et sterkt hierarkiskt oppbygget samfunnsform med en sterkt materialistisk

livsfilosofi som grunnholdning og en ekspansjonistisk utadrettet politikk som forutsetter

kontinuerlig "økonomisk" vekst basert på utnyttelse av naturresurser på Jorden og ellers i

verdensrommet. For å kunne opprettholde en slik sivilisasjon på lang sikt er den nødt til å

ekspandere utover i galaksen, og ta resurser fra andre planeter. I eldre tider eksisterte det

et imperium i galaksen basert på disse grunnideer. Dette ble imidlertid slått tilbake av

en konføderasjon av forskjellige andre sivilisasjoner i kosmos. Grunntanken til en slik

sivilisasjon er som sagt sterkt materialistisk, og de har ofte den innstilling at alt er materie.

De har et etlivsperspektiv basert på denne tankegang. De avfeier følgelig høyere åndelige

sannheter og alt som har en tilknytning til disse. Deres endimensjonale verdensbilde definerer

dermed selv den grense som deres teknologi vil stange i. Dessverre for Jordens befolkning har

deres vitenskap vært inspirert og styrt etter dette syn. Disse negative elementer prøver å

kontrollere Jordens befolkning ved hjelp av økonomiske verktøy i kombinasjon med kjemisk

legevitenskap. Det har vært og blir forsket veldig på kjemikalier og genmanipulerte organismer

som kan påvirke folks holdninger og følelser. Alt utifra en rent

materialistisk verdensforståelse. I mer hemmelige forskningsmiljøer forskes det også på

elektromagnetisk mindkontroll. For at en omgripende positiv forandring skal kunne skje i deres

sivilisasjon, må deres vitenskaps grunnleggende verdensbilde forandres vekk fra den

materialistiske mal til en form som innebefatter de høyere åndelige prinsipper samt

universets multidimensjonalitet. Det "faglige" miljøet i deres vitenskapelige institusjoner

er ofte alt annet enn demokratisk og baserer seg på nærmest et facistisk idegrunnlag.

Dette kom blant annet til uttrykk som ideer blant leger på 1930 tallet om at en skulle

"utrydde" personer med "genetiske" svakheter (såkalt rasehygiene). Dette var ideer som blant andre

Hitler benyttet seg av i sitt idégrunnlag, og verden vet hvordan dette gikk. Dessverre er ikke

grunnholdningen i flere av deres vitenskapelige miljøer forandret seg vesentlig siden da.

Den vitenskap dere kaller psykologi gjennomsyres blant annet av disse ideer, og virker som

et inkvisisjonsredskap for den materialistiske tankemodell som deres vitenskap styres etter.

Deres fremtidsforskere tar utgangspunkt i dette tankegods når de prøver å se hva slags teknologi

dere vil få i framtiden. Ting som antigravitasjon og teleportering er derfor ikke med i deres

visjoner. De negative krefter inspirerer blant annet folk til å utvikle sterkt voldelige

og krigsfokuserte dataspill som blant annet simulerer bruk av avanserte våpensystemer ombord

i romfartøy. Scenariet i slike spill er ofte at en skal kjempe mot forskjellige utenomjordiske

sivilisasjoner som i en eller annen form truer jorden. Dette er helt bevisst blitt innprentet

i deres sivilisasjon fra andre negative galaktiske sivilisasjoner som ønsker våpenmaktmessig

innflytelse i galaksen. Sannheten er at en person som er trent i slike simulasjons spill, kan

bli satt direkte inn i et virkelig krigsromskip og vil kunne beherske dette fullt ut etter ca

en ukes trening. Dette fordi alle hans grunnleggende reflekser for betjening av et

krigsromskips våpensystemer i en kampsituasjon allerede er innøvet. De negative sivilisasjoner

har planer om å bruke disse personer i en fremtidig galaktisk konflikt. På grunn av de ting som

er nevnt her har deres sivilisasjon blitt unødig hemmet både teknisk og åndelig.

Flere oppfinnelser som virkelig hadde kunnet hjulpet deres verden har således blitt

undertrykket. Noen oppfinnelser har også blitt stoppet av oss fordi missbruk av disse kunne

ha fått store negative konsekvenser både for deres egen sivilisasjon og for andre sivilisasjoner

i verdensrommet. Dette har som regel vært ting og systemer som opprinnelig var tenkt brukt

i forbindelse med våpensystemer eller verktøy for generell undertrykkelse av befolkningen.

Vi har også inspirert til utvikling av ny teknologi. Dette gjelder primært innenfor

informasjonsteknologi og data. Vi har ikke stoppet alle oppfinnelser som baserer seg på

utnyttelse av fri energi, eller utnyttelse av antigravitasjon. Det er blitt gjort av negative

krefter i deres eget vitenskapsmiljø og militærvesen. Hvilken utvikling ville ha funnet sted

i deres sivilisasjon hvis deres vitenskap ikke hadde hatt en undertrykkende innstilling ?

Rundt 1920 ville dere allerede antakelig hatt antigravitasjon. Følgelig ville den flyteknologi

som er dominerende i deres verden i dag ikke blitt utviklet. Bilen ville fått en minimal

utbredelse og ville vært historisk rundt 1950 da alle på dette tidspunkt ville ha

hatt billige antigravitasjonsmessige svevefartøyer som gikk på fri energi. Asfalt ville ikke

blitt brukt, og deres veier ville vært beregnet til spaserturer og sykkelbruk.

Rundt 1930 ville dere hatt elektrisitetsverk basert på fri energi. Olje, kull og atomkraftbasert

energiproduksjon ville ikke ha blitt utviklet. Det hadde bare vært noen få oljeselskaper

som produserte olje til bruk i plast som ville blitt utviklet.

Rundt 1948 ville hvert hjem ha hatt sitt eget elektrisitetsaggregat, slik at lange kraftledninger

i naturen ville ha vært unngått.

Det er ikke sikkert at atomenergisystemer hadde blitt utviklet på deres planet i det hele tatt.

Dette hvis Tesla hadde fått fullt gjennomslag for sine ideer, da dere i dette tilfelle hadde

hatt energi nok. På det tidspunkt hvor dere satte foten på månen 1969 ville dere sannsynlig

ha utviklet romfart som hadde vært avansert nok til å nå min hjemplanet Erra. Dette vil si

at dere kunne ha hatt interstellar romfart allerede i 1967. Rundt 1973 ville dere ha utviklet

elektroniske og andre komponenter som var avanserte nok til at dere kunne ha tatt i bruk

teleportasjon som transportform internt på deres planet. Rundt 1980 ville deres romfart ha

utviklet seg så mye at dere ville ha kunnet nå andre galakser. Deres verden ville vært ren

og uten de klima, atmosfære og osonproblemer dere står fremfor nå. Alt dette gikk dere glipp av

fordi dere lot dere styre av maktsyke og materialistiske vitenskapsmenn og militære.

De som skulle vært

sendt til deres domstol i Haag anklaget for forbrytelser mot menneskeheten er

nettopp de individer innenfor vitenskap og militærvesen som er ansvarlige for det nåværende

tankesett og for undertrykkelser i forbindelse med dette. Vi vil ikke akseptere at den kultur

dere har nå blir spredt ukontrollert i galaksen muligens i samarbeid med andre sivilisasjoner

med en negativ imperialistisk agenda. Vi vil derfor gripe inn før dette skjer. Vi fra Erransk

side støtter Steven Greers disclosure prosjekt fullt ut. Dette fordi dette prosjektet har

potensial til å endre den kurs deres sivilisasjon er på vei mot, og som vi gjerne ser blir en

annen. Hvis prosjektet møter total ignoranse i media er vi fristet til å bruke vår teknologi

til å påvirke de rette personer i media slik at budskapet når ut til folket.

 

Kanalisering Mottatt 6/8-2001 av Tore fra Semjase.