SAMFUNNSFORMER PÅ PLEIADENE OG HVORDAN INNBYGGERNE DER SER PÅ JORDISKE SAMFUNN. PÅ HVILKE MÅTER DE INFLUERER PÅ NÅVÆRENDE JORDISKE SAMFUNN.

På Pleiadene er det en annen kultur enn her. Utvelgelsen av samarbeids partner av motsatt kjønn, velges i henhold til kriterier som går på om paret er samstemte i sine interesser og harmonier, slik at de individuelt forsterker hverandres konstruktive kraft ved løsing av oppgaver, og at de virker berikende på hverandre i henhold til tanken om den levende magnet. Man er ikke gift i denne sivilisasjonen. Det forekommer at en velger en livspartner i en periode for at disse skal samvirke under utførelsen av en bestemt oppgave. Under denne tiden lever de sammen. Når oppgaven er utført kan de hver for seg samarbeide med noen andre i forbindelse med utførelsen av andre oppgaver. Det forekommer også at en utfører flere oppgaver samtidig med flere samarbeidspartnere.

På Pleiadene skiller en ikke mellom arbeid og fritid, men fritiden er en del av arbeidet og arbeidet en del av fritiden. Begrepet arbeidstid og fritid eksisterer overhodet ikke. Det er ikke slik at de er slaver av sitt arbeide, men dette utføres med like stor lyst som en lek gjør hos oss. Arbeidet består av oppgaver som hver utfører for helheten. Disse oppgavene utføres av mennesker i grupper eller av enkeltpersoner. Oppgavene utfører menneskene med stor grad av frihet. De bruker sin intuisjon og fantasi i stor grad ved utførelsen av de forskjellige oppgaver. Problem med byråkrati som setter opp regler som hindrer utførelsen av forskjellige oppgaver, eksisterer overhodet ikke her.  De kan ikke forstå at Jordboerne kan la seg hindre i sin utvikling og i utførelsene av sine oppgaver av byråkratiske regler og systemer. Penger eksisterer ikke på Pleiadene. De kan derfor ikke forstå Jordboernes økonomiske bekymringer. Lønnskamp og fagforeninger virker helt sprøtt for dem. De kan ikke forstå hvorfor Jordboerne ikke deler ut de tingene som produseres på planeten gratis til de som har behov for dem og avskaffer hele pengesystemet. Begreper som egoisme, sjalusi, eiertrang og konkurranse i forhold til karriere, eksisterer ikke i deres tankegang eller følelser. Derfor forstår de heller ikke de underliggende tankestrukturer bak begrepet økonomi. De har problemer å skjønne at for eksempel sykehusavdelinger stenges på grunn av manglende bevilgninger. De mener at oppgaven i henhold til sykehusdriften må være det avgjørende, og at de ansatte skulle utføre denne jobben av hensyn til jobben selv ikke av hensyn til økonomi. I praksis ville dette bety at de ansatte skulle jobbet gratis hvis det var behov for dette for å få utført jobben. Av denne grunn hadde Semjase problemer med å forstå Meier når han antydet at økonomien hans var til hinder for deres samarbeide. Dette var en tankegang som var helt ukjent for henne. I hennes kultur har alle fritt kunnet hente næringsmidler de har bruk for helt gratis. Dette har de gjort i flere tusen år. De lever i harmoni med naturen på sin planet, og plukker det de skal spise fra trærne eller henter dette i naturen på annen måte uten at det finnes noen tanker om at bestemte personer eier visse frukttrær eller andre natur resurser. Slike tanker ville blitt betraktet som sinnssyke i deres sivilisasjon. Tanken om at noen skal kunne ha patent på en ide likeså. Dette også fordi de kommuniserer telepatisk slik at alle deler sine tanker med alle. De mener at all informasjon skal flyte fritt i samfunnet. Konkurransen mellom bedrifter forstår de ikke. For å hjelpe den frie informasjonsflyten på Jorden har de sendt barn til Jorden som i sitt tidligere liv har fått spesialutdannelse på andre planeter i computer teknologi. Disse har som oppgave å hindre at den frie informasjonsflyten og dermed den teknologiske utvikling, blir hemmet som følgen av konkurransetanker mellom bedrifter OSV. Disse barna blir kalt HACKERE. De bryter sikkerhetsbarrierer til bedriftenes computere, og kopierer informasjoner. Av myndighetene på Jorden blir dette betraktet som kriminelt. Av romfolket blir det betraktet som utviklingshjelp som blir gitt til Jorden. Det forekommer at romfolk gir telepatisk veiledning til hackere. Dette vil de holde på med inntil all informasjon er åpen for alle. Romfolket støtter ikke hackere som går inn i bedriftenes datasystemer for å ødelegge. De støtter bare dem som driver med "snoking" og kopiering med påfølgende innformasjons spredning uten å ødelegge noe. De virkelige hackerne som er opplært av romfolket aktiveres i 10 til 12 års alderen. De har en dataforståelse som ligger mellom 500 og 1000 år foran den som myndighetene på Jorden besitter. Disse er i stand til å skrive dataprogrammer for kodeknekking som bedriftenes datasikkerhets eksperter ikke engang kan drømme om. En annen side ved denne virksomheten er at romfolket ikke ønsker at de nåværende myndigheter på jorden skal få anledning til å herske og undertrykke folket ved hjelp av datateknologi. Dette skjedde på en annen planet engang med katastrofale følger også for noen andre planeter. Derfor vil det ikke bli tillatt igjen at en planets datateknologi blir forbeholdt en herskende elite. Skjer noe slikt vil hackerne effektivt sette en stopper for dette. Det skjer at romfolk avleser tankene til mennesker i miljøer som blir betraktet som et hinder for utviklingen på Jorden, slik at de får en oversikt over hva som blir bestemt og tenkt bak lukkede dører. Deretter sender de disse tankene telepatisk til noen utvalgte personer som skriver disse ned. På den måten finnes det innformasjon i samfunnet som de negative myndigheter ønsker å hemmeligholde. Av denne grunn finnes det blant annet hemmeligstemplete UFO rapporter skrevet for Amerikanske myndigheter på elektroniske oppslagstavler rundt om kring. Hemmelighetene til lukkede religiøse sekter som ønsker å hemmeligholde sin viten blir også avdekket på denne måten. Disse havner enten i bøker som personer telepatisk blir oppfordret til å skrive, eller hackere skriver ned informasjonen på elektroniske oppslagstavler. På den måten blir det spredt kunnskaper som kan brukes positivt til utviklingen for hele sivilisasjonen på jorden og ikke bare tilhøre en liten elite. For eksempel sitter visse lukkede selskaper på informasjon som kan være til nytte i forbindelse med helbredelse av sykdommer, men som de holder hemmelig, fordi den samme informasjonen kan de bruke som et middel til å oppnå makt og innflytelse for seg selv som gruppe. Denne informasjonen kommer til å bli avskannet og sendt til personer som så kommer til å skrive bøker om dette. Folk på Pleiadene ser positivt på all gratis informasjonsutveksling. Det å ta betaling for informasjon blir betraktet som et onde sett fra deres side. I dette perspektiv har de ikke noe imot at det utvikles teknologi på jorden slik at det ringes gratis, så lenge ikke andre uskyldige må betale regningen. Begrepet opphavsrett forstår de ikke. De støtter derfor vennekopiering av plater, videoprogrammer og dataprogrammer. De mener at en kunstner må være glad hvis samfunnet setter pris på det han ha gjort. De mener derfor at kunstneren ville bli lykkeligere dess større spredning det ble på hans verk.  Det at den frie spredningen av dette verket blir hindret av opphavrettigheter forstår de ikke. De mener derimot at opphavsrettigheter motarbeider utviklingen av kunsten, samt spredningen av viktig kunnskap. Det har forekommet at informasjon som romfolket har gitt til Billy Meier og som de ønsket skulle bli spredt i USA ble hindret på grunn av opphavrettighets regler. Den person som skulle trykke informasjonen kunne ikke gjøre dette på grunn av at en annen person hadde via juridiske krumspring sikret seg rettighetene for denne informasjonen i USA. Dette medførte mye ekstra arbeid for romfolket, da de måtte omskrive hele informasjonen og så sende denne direkte til vedkommende som skulle trykke det.

Hvis noen på Pleiadene får et barn sammen, er foreldrene sammen mens barnet trenger dem. De anser dette som en oppgave. Når barnets behov ikke ligger i at de er sammen lengre, kan de gå til hver sin oppgave. Barnets avhengighet av foreldrene varer mye kortere enn på Jorden, da barnet utvikles mye raskere.  Samfunns strukturen er slik lagt opp at alle voksne tar seg av alles barn, når dette er nødvendig. Skille mellom ditt og mitt barn finnes ikke. Derfor kan et barn hvis det har problemer, bli like godt trøstet av en fremmed som av en av foreldrene. En person vil føle like stort ansvar for naboens barn som sitt eget. 

Alderdom finnes ikke på Pleiadene. De lever og ser unge ut hele livet. Dette på grunn av at deres tankegang og teknologi har eliminert nedbrytingsprosesser i kroppen som følge av alder for flere tusen år siden. Noen av dem ser derfor alderdomsfasen på Jorden som en kuriositet. Disse betrakter denne mer som en kollektiv sykdom på jorden, enn som en naturlig prosess. Disse mener at den skyldes en forkjært tankegang og et for lavt bevissthets nivå blant jordboerne. De mener at alderdommen på Jorden kan fjernes hvis Jordmenneskenes bevissthets nivå heves til et slikt plan at de kan påvirke sine fysiske kropper direkte med sin tanke energi. På denne måten kan jordmenneskene tenke seg unge hele livet. Det som styrker de i denne oppfattningen er at menneskebarn som er tatt fra Jorden til andre planeter med en slik kultur ikke har utviklet alderdoms svakheter på samme måte som tilsvarende mennesker på Jorden ved et høyere aldersnivå. Disse menneskene har da levd på en Pleiade planet hele livet og har her blitt flere hundre år gamle uten rynker og andre alderdomstegn. De er da tatt fra en familie med flere søsken, slik at forskerne har kunnet følge utviklingen til søsknene på Jorden parallelt. Andre forskere er av den oppfattning av at energiene på Jorden fremkaller alderdomsprosessen. Konklusjonen er dog den at Jordmenneskene kan klare å eliminere alderdomsprosessen ved hjelp av sin tenking. Forskning foretatt av romfolket har vist at dette er mulig, men at det er lettere dess flere Jordmennesker som klarer dette.  Riktig bruk av naturlige bergkrystaller kan forsterke en persons energisystem og hans tankekraft slik at dette kan bli lettere for han å gjennomføre. Pleiade boerne ser positivt på Jordiske aldershjem så lenge dette er trivelig og berikende for de gamle. Eksemplene fra aldershjem i Norge hvor de gamle blir satt til å stirre i en vegg og deretter degenerere til de dør, blir sett på med avsky. De kan ikke forstå at et så høyt utviklet land som Norge kan tillate noe slikt. De kan ikke akseptere det økonomiske og byråkratiske fundament som ligger bak dette. Disse eksempler blir trukket fram som bevis hos noen av dem som mener at økonomi er noe ondt som hindrer utviklingen og ødelegger medmenneskeligheten. Det foregår debatter hos dem om hvordan informasjonene de innsamler fra Jorden skal tolkes, og hva de selv kan lære av dette. I sin tur blir dette noe av det erfaringsmaterialet de bruker i sitt arbeide overfor andre liknende planeter.

På Pleiadene finnes det ikke noen føydal religions utdøvelse, hvor en bestemt person blir dyrket som skaperen. De oppfatter skapelsen på lik linje som vi oppfatter et hologram (i overført betydning). I et hologram avspeiler hver fragmentarisk del hele helheten. Hvis du deler et holografisk bilde i 4 deler, vil du igjennom hver av de 4 delene kunne betrakte hele helheten, slik den var før bildet ble delt. Skapelsens natur tolkes derved her holistisk. Hver del betyr like mye for skapelsen, fordi hver del har et potensial til å avspeile hele skapelsen. De mener derfor at den religionsfilosofi som i stor grad blir utøvd på Jorden ikke er bra, fordi den fører til splittelse og konflikt mellom forskjellige grupper som mener at de har skaperen på sin side. For folk på Pleiadene virker en slik tankegang absurd da de anser summen av alt som er for skaperen. Den tankegang om at personer som har levd i fortiden var skaperen og at vi som lever i dag ikke er det, opplever de som usunt for sjelen. De mener at alle som lever her og nå er med på skapelsen totalt og at vi alle derfor er en del av skaperen. Tanken om at skaperen var tilstede i vår dimensjon en gang i fortiden og ikke nå anser de som et middel til å skille folk fra skapelsen. De tror ikke på en diktatorisk Gud som straffer og belønner menneskene etter sitt eget forgodtbefinnende. De tror på vesener som ligger på et høyere utviklingsnivå enn seg selv, men de anser disse vesener også for å være en fragmentarisk del av skapelsen, men at de avspeiler denne som et større bilde. I overført betydning vil dette si at et vesen på et lavere utviklingstrinn utgjør et hologram med et mindre kvadratinnhold enn et vesen på et høyere utviklingstrinn. Gjennom et vesen på et høyere utviklingstrinn kan en lettere få øye på helheten i skapelsen. Folk på Pleiadene tror på nestekjærligheten som et middel til selvutvikling. Des mer nestekjærlighet du utøver på en konstruktiv måte, dess mer utvider du din egen ramme som hologram som avspeiler skapelsen. Da vil andre mennesker lettere kunne forstå skaperen igjennom deg. Kombinert med uselvisk kjærlighet til alt og alle (kosmisk kjærlighet), vil nestekjærligheten for vært vesen øke ditt innflytelses grunnlag i den store sammenheng. Da vil også nye kunnskaper automatisk komme til deg. Det er kun igjennom kosmisk kjærlighet til alt og alle, kombinert med nestekjærlighet at du kan oppnå en universell kropp. Det hjelper ikke å bli healet av 12 healere på en gang eller å stirre på en fargepalett, hvis du mangler disse egenskapene. Dette fordi den skapende kraften i universet som kan fokusere dine celler inn på den universelle energi virker igjennom kjærligheten. Hvis alle dine celler er helt i fase med denne energi, kan ditt fysiske legeme omtransformeres til et høyere energiplan som sin laveste uttrykksform. Da ville du blitt gradvis gjennomsiktig sett fra de andres synspunkt inntil du helt hadde forsvunnet. I denne tilstanden ville du hatt en universell kropp sett fra den dimensjonen du forlot. Du ville vært uavhengig av næringsinntak. Du kunne selvfølgelig bli synelig igjen ved å senke din frekvens tilbake til vårt energiplan, men naturen på et annet naturplan ville nå vært din fysiske verden. Denne vil da ha en 4 dimensjonal uttrykksform og ikke en tredimensjonal som i vår verden. Sett fra vår verden vil en slik person kunne gå rett igjennom en fysisk vegg uten problemer. Vedkommende kan forsvinne fra et sted til et annet uten å gå mellom stedene sett fra vår tredimensjonale verden. Sakt på en enkel måte kan en si at et menneske har fått en universell kropp når vedkommendes bevissthet, har omtransformert det tredimensjonale utrykk kroppen har til et firedimensjonalt utrykk. Sett fra den nye dimensjonen vil denne også ha sine begrensninger, så utviklingen vil gå videre selv om du har oppnådd en firedimensjonal fysisk kropp. Du skal utvikle deg imot en femdimensjonal seksdimensjonal osv tilstand. Sett fra en annen synsvinkel er du fra utgangspunktet utstyrt med en ramme for en syvdimensjonal kropp. Det blir da opptil deg igjennom din utvikling å fylle disse rammene inntil alle 7 rammer er utfylt. Deretter kan du transformeres til en enda høyere eksistensform.

Folk på Pleiadene anser ikke for eksempel seksuelle uttrykksformer atskilt fra helheten. For den person de samarbeider med kan også dette være en naturlig del av kommunikasjons formen. Begrepet utroskap eksisterer ikke i deres sivilisasjon da de ikke kjenner begrepet egoisme. Nå er det ikke slik at det avholdes store orgier i deres sivilisasjon igjennom at de lar lysten herske over seg lik en brann uten kontroll. De lar alltid tanken kontrollere lysten. De lar aldri lysten diktere sin tanke eller handling. Av den grunn utveksler de bare sex når de anser at dette vil være berikende for dem begge på en konstruktiv måte. På samme måte eksisterer det ikke stormforelskelser med påfølgende skylapper hos dem. Forelskelsen utvikler seg derimot gradvis som en følge av deres samarbeide. Utøvelsen av sex er faktisk mindre utbrett i deres sivilisasjon enn i vår på tross av at de har et fritt syn på dette. Variasjonen i seksuelle uttrykksformer er også mye større hos dem enn hos oss. De kan sende visse energier til hverandre å berøre hverandre på en slik måte at orgasme med letthet kan oppnås uten samleie. Det tradisjonelle samleie brukes stort sett bare hvis de ønsker å få barn. Det erogene uttrykksområdet kan de dirigere med tanken til hvor de vil på kroppen. På den måten kan foreksempel mannen føle like stor nytelse ved at kvinnen tar rundt en av hans fingere, som at hun tar rundt hans penis. På samme måte kan kvinnen føle like stor nytelse ved at mannen tar henne på pannen som at han skulle ta henne i vagina. De kan også utveksle følelser og nytelser av ikke seksuell karakter på nivåer som ikke er kjent av Jordboerne enda. Stort sett kan en si at deres uttrykksformer over for hverandre er mye rikere enn det er på Jorden.

Informasjonen er skrevet ned 11/2,12/2 og 13/2 -1994.

KANALISERING og erindring.